centrum_panorama_hostshopping
Foto: Fialotta Bratt/Valmyndigheten

Valadministrationen ska vara opolitisk

Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

centrum_artikel_host

I en jämförelse från valet 2018 låg Sverige på tredje plats, det är bara Belgien och Luxemburg som har högre valdeltagande, vilket sannolikt beror på att dessa länders vallagar säger att medborgarna har en skyldighet att rösta och kan straffas med böter om man inte använder sin rösträtt. I det senaste EU-valet (2019) hade Sverige ett klart högre valdeltagande än genomsnittet i EU. Riktigt högt valdeltagande har man också i diktaturer som Ryssland och Nordkorea. Där är det näst intill omöjligt för en medborgare att inte rösta. Högt valdeltagande stött av angiveri av grannar, repressalier eller straffansvar är, som tur är, helt främmande för en demokrati som Sverige.

Maries synpunkter på vårt valsystem måste sorteras i två skilda frågeställningar. I Sverige finns en statlig myndighet som heter Valmyndigheten. Till valadministrationen i Sverige räknas också länsstyrelserna samt kommunernas valnämnder och valkanslier. Valadministrationens uppgift är att säkerställa att det finns bästa möjliga förutsättningar för det praktiska genomförandet av valet. För kommunens valnämnd innebär detta att ta ansvar för att det finns bra lokaler med god tillgänglighet, att det finns väl utbildade funktionärer som kan genomföra valet, att processerna som ska säkerställa ett korrekt genomförande följs, att den preliminära rösträkningen fungerar och att det finns tydlig information om var, när och hur medborgarna kan rösta.

I årets EU-val säkerställer vi detta genom att vi har exakt samma indelning i valdistrikt som vid valet 2022, så långt möjligt har samma lokaler både för förtidsröstning och på valdagen, att vi genom en rad utbildningstillfällen säkerställer att över 100 funktionärer har bästa möjliga förutsättningar för att göra sitt jobb i vallokalerna. De som utses till valfunktionärer får inte vara politiskt engagerade i kommunen.

Det är inte valadministrationens uppgift att hjälpa medborgarna att göra sina politiska val eller verka för högt valdeltagande. Allt som valadministrationen gör ska vara opolitiskt och även säkerställa att varje medborgares valhemlighet bevaras. Det finns i Sverige en rättighet för alla medborgare som fyllt 18 år att rösta. Det finns också en frihet att välja att inte rösta om man till exempel inte är nöjd med något partis ideologi eller program.

Det förra EU-valet genomfördes i Sigtuna kommun med en total kostnad på knappt en miljon kronor. I årets budget finns 2 miljoner avsatta för att genomföra valet på ett korrekt sätt. Den kommunala valnämnden är sammansatt av representanter för alla politiska partier och ska just därför verka helt opolitiskt.
Däremot är det de politiska partiernas uppgift att stimulera människor till att engagera sig i politiska frågor, att ge korrekt information till väljarna så att de har en möjlighet att välja utifrån sina personliga preferenser och att genom sina kampanjer öka intresset för valen. Det är de politiska partierna som genom affischering, offentliga möten, annonsering, dörrknackningar och andra aktiviteter kan göra en viktig insats för att säkerställa ett högt valdeltagande.

De partier som finns representerade i kommunfullmäktige får av kommunens skattemedel betydande partistöd för att fullgöra sina roller. Partistödet bestäms utifrån antalet mandat i kommunfullmäktige. Socialdemokraterna får under 2024 totalt drygt 1 miljon kronor för att fullgöra sin roll i det politiska systemet.

Det arbete som de politiska partierna och deras medlemmar genomför ska inte och får inte blandas ihop med det valadministrativa arbete som valnämnd och valkansli tar ansvar för.

Marie föreslår att kommunen ska anställa funktionärer med uppgift att övertala enskilda medborgare att rösta. Det blir en sammanblandning av valadministration och politiskt arbete som är helt främmande för oss moderater. Vi värnar om det fria valet – om rätten att få rösta, om valhemligheten och om medborgarnas rätt att också avstå från att rösta om de så vill. Detta är demokratins nödvändiga grundprincip.

  • Kjell Holmgren (M), ordförande i Sigtuna kommuns valnämnd
  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Debatt När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

fritidsbanken_helsida

repliken: Håll er till sanning och var ärlig mot kommuninvånarna

Debatt Ja, vår kritik av förslaget om att låta en privat vårdcentral ta över Humlegården var ideologiskt motiverad. Utifrån vår ideologi ska man nämligen alltid ta vara på skattebetalarnas pengar och kritisera onödiga subventioner som går rakt ner i fickan på privata aktörer.

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Debatt Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

connys_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Debatt Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

centrum_host_helsida
eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Debatt Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Debatt Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

brobygget_2024
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Debatt Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

pantamera_avc_helsida
eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Debatt Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Debatt Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

mp_tack_helsida

En budget som tar ansvar för Sverige

Debatt Svenska hushåll pressas hårt av höga matpriser, hyror och höga räntor. Sverige har en akut sjukvårdskris skapad av den moderatledda regeringen och Sverigedemokraterna.

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Debatt Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Nya sociala insatser för minskad segregation

Debatt Den moderatledda kommunledningen har under de senaste åren i hög grad prioriterat arbetet med Samhällsbyggnadslyftet, den kommunövergripande satsningen för att minska och motverka segregation.

Hållbart barnrättsarbete

Debatt Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Debatt Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Debatt Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Debatt Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
fritidsbanken_outsider
ridskola_2020_outsider
connys
mp_tack_outsider
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
brobygget_outsider