moderat_pan_nov
Mats Weibull (M), ordförande Bygg- och miljönämnden.Foto: Marie-Therese Karlberg

Norr om Aspvägen och Aspvägens förlängning

Under samrådstiden för förslaget till ny översiktsplan är det synpunkter på eventuell bebyggelse norr om Aspvägen samt Aspvägens förlängning över Ostkustbanan som dominerat debatten, samrådsmöten och inlämnade synpunkter.

centrum_artikel_host

Vad gäller området norr om Aspvägen, innebär förslaget i dagsläget att en utredning för att se över möjligheten till bebyggelse ska utredas, inget annat. Idén kommer dessutom från de privata markägarna och med tanke på att området har en strategisk placering i anslutning till befintlig bebyggelse i norra Märsta, bör möjligheten utredas.

Detta ska givetvis göras med hänsyn till områdets förutsättningar som befintliga fornminnen, friluftsliv, närhet till kommunal infrastruktur, kollektivtrafik, vägar samt vatten och avlopp med mera. En utveckling i ett sådant område istället för på platser utan anslutning till tätorten, är också en huvudprincip för andra föreslagna bostadsområden i förslaget till den nya översiktsplanen.

Som alla känner till råder stor bostadsbrist och befolkningsökning i regionen och fler bostäder måste produceras, vare sig vi vill eller inte. Rätten att fritt kunna ströva i andras skogar måste vägas mot behovet av bostäder. Vi har ett gemensamt ansvar att skapa ett tryggt samhälle med goda förutsättningar för invånarna, såväl nya som befintliga. Det största motståndet mot byggnation i grön- och skogsområden handlar alltför ofta om det egna behovet och inte om det skriande behovet av bostäder.

Återigen – samrådsförslaget innebär inte att något beslut om bebyggelse norr om Aspvägen har fattats. Inkomna synpunkter kommer att hanteras i en samrådsredogörelse som sedan utgör underlag för nästa samrådstillfälle och noggrann granskning ska göras innan planen måste antas under senvåren 2022.

Aspvägens förlängning över Ostkustbanan däremot, är en förutsättning för en ombyggnad av hela stationsområdet med nytt stationshus och spåromläggningar. Planering tillsammans med Trafikverket pågår för fullt. Övergången vid Brobyvägen ska ersättas av en gång- och cykelbana under järnvägen, vilket förutsätter en ny planskild korsning över Ostkustbanan norr om stationsområdet. Det handlar inte i första hand om en alternativväg mellan väg 263 och E4 och definitivt inte för tung trafik, som fortsatt kommer att hänvisas till väg 263. Information om planerna för stationsområdet finns (sid 81) i samrådsförslaget och är en sedan länge starkt efterlängtad och välbehövlig uppgradering av Märsta station.

Svar till skribenten Angela Atzori angående hemsidan – Jag beklagar att du upplevde det svårt att hitta sidan om översiktsplanen på webben och har vidarebefordrat din feedback till kommunikationsenheten.

  • Mats Weibull (M), ordförande i bygg- och miljönämnden och vice ordförande i kommunstyrelsen
julmarknad_2022

En liberal skolpolitik för framtiden

Insändare Liberalerna gick till val på att göra så att svensk skola fungerar bättre för alla. Att stoppa stök och otrygghet. Att ge eleverna riktiga skolböcker. Att sätta kunskapen först. Nu levererar vi det vi lovade.

vintermarknad_helsida

repliken: Vinterpengen har inte höjts på fem år

Insändare Små insatser kan ge stora förändringar skriver Centerns Gill Brodin och Marie Unander-Scharin. Och det är verkligen små insatser det rör sig om. Beloppet har inte höjts sedan det infördes och att Vänsterpartiet i år, när förvaltningen går med miljonöverskott, ville dubbla summan håller man tyst om.

Sigtuna bör välkomna Bromma-flyget till Arlanda

Insändare En av de frågor som den nya regeringen får på sitt bord är förslaget att flytta flygtrafiken på Bromma till Arlanda. Swedavia vill ha en sådan förändring. S-MP-regeringen har låtit utreda saken i två omgångar. Den senaste utredningen är nu ute på remiss fram till 31 oktober. Utredningarna utgår från att det är möjligt att följa Swedavias förslag.

connys_helsida

Stoppa uttagen från SigtunaHem!

Insändare Hyresförhandlingarna för 2023 drar snart igång, förhandlingen med SigtunaHem startar under oktober månad. Vi vet inte hur högt yrkande blir i år, men vi befarar att det blir mycket högre än vad det brukar vara.

Små insatser kan ge stora förändringar

Insändare Sigtuna kommun betalar året runt ut försörjningsstöd till ett antal familjer i kommunen. Dessa familjer har ingenting över när allt är betalt. Barn som lever i fattigdom tillsammans med sina föräldrar.

advent_kyrka_helsida
valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

pantamera_avc_helsida

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

moderat_pan_helsida
valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Insändare När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

defacto_helsida
valet2022

Liberal politik botar vården

Insändare Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

dackskifte_helsida
valet2022

repliken: MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten

Insändare MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten I föregående fyra mandatperioder satt Miljöpartiet med i Sigtuna kommuns politiska majoritet och styrde kommunen. Ändå tog de inte fram några av de planer och program som nu efterfrågas. Kanske är det lika bra det.

valet2022

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Insändare Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

agy_oppethus
valet2022

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Insändare Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

centrum_host_helsida
valet2022

Skolan först för Liberalerna

Insändare En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

valet2022

MP enda parti med politik för djuren

Insändare Ett modernt samhälle tar djurens välfärd på allvar och ser sambandet mellan djurs och människors hälsa. Om den politiska viljan finns kan Sigtuna kommun göra skillnad för djur i vår närhet och globalt.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

connys
ridskola_2020_outsider
vintermarknad_outsider
dackskifteoutsider
swedol_outsider
kyrka_outsider_advent
marknaden_outsider
pantamera_out
nrh
centrum_outsider_host