valstadagen_pan
Mats Weibull (M), ordförande Bygg- och miljönämnden.Foto: Marie-Therese Karlberg

Norr om Aspvägen och Aspvägens förlängning

Under samrådstiden för förslaget till ny översiktsplan är det synpunkter på eventuell bebyggelse norr om Aspvägen samt Aspvägens förlängning över Ostkustbanan som dominerat debatten, samrådsmöten och inlämnade synpunkter.

centrum_artikel_host

Vad gäller området norr om Aspvägen, innebär förslaget i dagsläget att en utredning för att se över möjligheten till bebyggelse ska utredas, inget annat. Idén kommer dessutom från de privata markägarna och med tanke på att området har en strategisk placering i anslutning till befintlig bebyggelse i norra Märsta, bör möjligheten utredas.

Detta ska givetvis göras med hänsyn till områdets förutsättningar som befintliga fornminnen, friluftsliv, närhet till kommunal infrastruktur, kollektivtrafik, vägar samt vatten och avlopp med mera. En utveckling i ett sådant område istället för på platser utan anslutning till tätorten, är också en huvudprincip för andra föreslagna bostadsområden i förslaget till den nya översiktsplanen.

Som alla känner till råder stor bostadsbrist och befolkningsökning i regionen och fler bostäder måste produceras, vare sig vi vill eller inte. Rätten att fritt kunna ströva i andras skogar måste vägas mot behovet av bostäder. Vi har ett gemensamt ansvar att skapa ett tryggt samhälle med goda förutsättningar för invånarna, såväl nya som befintliga. Det största motståndet mot byggnation i grön- och skogsområden handlar alltför ofta om det egna behovet och inte om det skriande behovet av bostäder.

Återigen – samrådsförslaget innebär inte att något beslut om bebyggelse norr om Aspvägen har fattats. Inkomna synpunkter kommer att hanteras i en samrådsredogörelse som sedan utgör underlag för nästa samrådstillfälle och noggrann granskning ska göras innan planen måste antas under senvåren 2022.

Aspvägens förlängning över Ostkustbanan däremot, är en förutsättning för en ombyggnad av hela stationsområdet med nytt stationshus och spåromläggningar. Planering tillsammans med Trafikverket pågår för fullt. Övergången vid Brobyvägen ska ersättas av en gång- och cykelbana under järnvägen, vilket förutsätter en ny planskild korsning över Ostkustbanan norr om stationsområdet. Det handlar inte i första hand om en alternativväg mellan väg 263 och E4 och definitivt inte för tung trafik, som fortsatt kommer att hänvisas till väg 263. Information om planerna för stationsområdet finns (sid 81) i samrådsförslaget och är en sedan länge starkt efterlängtad och välbehövlig uppgradering av Märsta station.

Svar till skribenten Angela Atzori angående hemsidan – Jag beklagar att du upplevde det svårt att hitta sidan om översiktsplanen på webben och har vidarebefordrat din feedback till kommunikationsenheten.

  • Mats Weibull (M), ordförande i bygg- och miljönämnden och vice ordförande i kommunstyrelsen

Vatten – en källa till sommarglädje!

Debatt Vatten är en förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Att få uppleva friheten att simma eller bara plumsa omkring i vattenbrynet är något vi tar för självklart, liksom att badvattnet ska vara rent utan risk när barn och barnbarn får en kallsup.

pantamera_avc_helsida

Fler i Sigtuna måste försörja sig genom eget arbete

Debatt Arbetslösheten i Stockholms län är 6,1 procent enligt Arbetsförmedlingen. I Sigtuna är samma siffra 8,5 procent. Det är problematiskt, dels därför att försörjning genom eget arbete är viktigt för individens välmående.

nrh_sigtuna

Blir det någon kommunalskattesänkning, M?

Debatt I Sigtuna-valrörelserna före maktskiftet 2017 pratade Moderaterna rätt mycket om kommunalskatten. Om de fick styra, skulle Sigtunas skattesats sänkas ner mot medelnivån i Stockholms län eller i vart fall till medelnivån i angränsade kommuner.

Årsredovisning 2022

Debatt Vi lägger nu ännu ett år till handlingarna. Ett år som i hög grad präglats av mycket stora oroligheter i vår omvärld. Redan innan pandemin fanns det tecken på att världen var på väg in i en lågkonjunktur.

joes-helsida

slutreplik: Viktigt att stärka ungdomarna

Debatt Det är sorgligt att se hur Moderaterna, som också en gång stod för arbetslinjen nu tycks ha förlorat riktningen helt när det gäller sommarjobb för ungdomarna i kommunen. I deras replik om kommunala sommarjobb visar de tydligt att de inte förstår vad det handlar om, nämligen att stärka ungdomarna och förbereda dem för det kommande arbetslivet.

Att ställa krav är att bry sig

Debatt I socialdemokraternas insändare rörande kommunala sommarjobb framkommer tydligt skillnaderna mellan våra partier. När Moderaterna ställer krav vill Socialdemokraterna återgå till kravlöshet och när Moderaterna tror att ett sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden är en bättre erfarenhet tror Socialdemokraterna på politiskt konstruerade jobb i kommunal verksamhet.

valstadagen

Ge kommunens ungdomar en chans

Debatt Vi socialdemokrater vill satsa fyra miljoner kronor mer än kommunledningen för att nästan 300 elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet ska bli garanterade kommunala sommarjobb. Oavsett om elever i gymnasiet har godkänt i matematik eller svenska anser vi att eleverna ska erbjudas sommarjobb och lovskola. Men det ena ska inte villkoras av det andra.

Konsten att ropa vargen kommer  

Debatt Marie Axelsson fortsätter oroa sig och gör ett grundligt jobb för att även försöka oroa andra. Problemet med att ropa varg för många gånger utan att vargen faktiskt kommer är att trovärdigheten minskar för varje gång.

connys_helsida

Islossning i bilpoolen

Debatt Den här veckan tar kommunen ett litet, men viktigt, kliv mot en hållbar utveckling av vårt samhälle. Det handlar om hur tjänstemännen tar sig runt i närområdet.

Viktigt för barn att både utveckla sitt minoritetsspråk och svenska

Debatt Det är viktigt att komma ihåg att förskolan ska medverka till att barn får möjlighet att utveckla alla sina språk. Ett av alla mål i förskolans läroplan är att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet.

defacto_helsida
finska förskolan

slutreplik: Öppna upp den finskspråkiga avdelningen

Debatt Omorganisationen som har skett innebär att undervisningsgruppen har integrerats med andra avdelningar. Integreringen med andra avdelningar kan bara tolkas som att majoritetsspråket blir svenska istället för finska. Då Sigtuna kommun har ett finskt förvaltningsområde är det av yttersta vikt att detta reflekteras inom kommunens verksamheter.

repliken: Socialdemokraterna ljuger om finska förskolan

Debatt Det är fint att Socialdemokraterna delar vår åsikt att de nationella minoritetsspråken är en viktig del av landets historiskt språkliga och kulturella mångfald, och att det är viktigt att barnen ges möjlighet att lära sig och utveckla sitt modersmål inom dessa minoriteter.

mp_helsida
centrum_host_helsida

repliken: Vi vill att de äldre själva ska få välja var de ska bo

Debatt Man upphör aldrig att förvånas över hur mycket information som missuppfattas och misstolkas. Inte minst i den politiska debatten. Äldre- och Omsorgsnämnden presenterade vid sitt senaste möte arbetet med införandet av valfrihet inom SÄBO, Särskilt boende för äldre, i Sigtuna kommun. Det var inte ett möte som uppmanade Sigtuna kommuns äldre att lockas till att flytta från kommunen, inget skulle vara oss mer främmande.

Wenngarns_cafe_helsida

Vänsterpartiet är definitivt hyresgästernas vänner

Debatt Vänsterpartiet är det parti som står bakom hyresgästerna i Sverige allra mest. Vi arbetar för att vi ska få fler miljövänliga och prisvärda hyresrätter. Alla människor behöver någonstans att bo, inte bara de som har mycket pengar. Därför vill Vänsterpartiet att det byggs fler hyresrätter. Det ska också vara med rimliga hyror som vanligt folk har råd med.

De vill att vi flyttar från kommunen

Debatt Den borgerliga minoriteten i Sigtuna – med stöd av SD – ser gärna att vi, de äldsta kommunmedlemmarna, när vi behöver bo på särskilt boende (Säbo), flyttar ut från kommunen. Detta framgick tydligt vid ett långt sammanträde i Äldre- och omsorgsnämnden nu i slutet av mars. Det framgick också klart, att man inte följer sin egen Vision 2030 om Sigtuna som ”en bra kommun genom hela livet.”

elon_helsida

Kvinna, liv, frihet

Debatt Tre ord som borde vara självklara under årets alla dagar. Inte bara den åttonde mars, på internationella kvinnodagen.

slutreplik Kommunledningen återtar kontrollen över äldreomsorgen

Debatt Det är fullt förståeligt att Socialdemokraterna tar i från tårna i sin replik på vår insändare om de valfrihetsreformer som nu äntligen är på plats. Hur ska man annars kunna slingra sig ur det faktum att man inte har lyckats leverera en god äldreomsorg under sitt eget styre?

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

pantamera_out
student_outsider
nrh
mp_outsider
centrum_outsider_host
wenngarn_outsider
joes_outsider
ridskola_2020_outsider
connys
valstadagen_outsider
swedol_outsider