eldsjal2024_pan
Mats Weibull (M), ordförande Bygg- och miljönämnden.Foto: Marie-Therese Karlberg

Norr om Aspvägen och Aspvägens förlängning

Under samrådstiden för förslaget till ny översiktsplan är det synpunkter på eventuell bebyggelse norr om Aspvägen samt Aspvägens förlängning över Ostkustbanan som dominerat debatten, samrådsmöten och inlämnade synpunkter.

centrum_artikel_host

Vad gäller området norr om Aspvägen, innebär förslaget i dagsläget att en utredning för att se över möjligheten till bebyggelse ska utredas, inget annat. Idén kommer dessutom från de privata markägarna och med tanke på att området har en strategisk placering i anslutning till befintlig bebyggelse i norra Märsta, bör möjligheten utredas.

Detta ska givetvis göras med hänsyn till områdets förutsättningar som befintliga fornminnen, friluftsliv, närhet till kommunal infrastruktur, kollektivtrafik, vägar samt vatten och avlopp med mera. En utveckling i ett sådant område istället för på platser utan anslutning till tätorten, är också en huvudprincip för andra föreslagna bostadsområden i förslaget till den nya översiktsplanen.

Som alla känner till råder stor bostadsbrist och befolkningsökning i regionen och fler bostäder måste produceras, vare sig vi vill eller inte. Rätten att fritt kunna ströva i andras skogar måste vägas mot behovet av bostäder. Vi har ett gemensamt ansvar att skapa ett tryggt samhälle med goda förutsättningar för invånarna, såväl nya som befintliga. Det största motståndet mot byggnation i grön- och skogsområden handlar alltför ofta om det egna behovet och inte om det skriande behovet av bostäder.

Återigen – samrådsförslaget innebär inte att något beslut om bebyggelse norr om Aspvägen har fattats. Inkomna synpunkter kommer att hanteras i en samrådsredogörelse som sedan utgör underlag för nästa samrådstillfälle och noggrann granskning ska göras innan planen måste antas under senvåren 2022.

Aspvägens förlängning över Ostkustbanan däremot, är en förutsättning för en ombyggnad av hela stationsområdet med nytt stationshus och spåromläggningar. Planering tillsammans med Trafikverket pågår för fullt. Övergången vid Brobyvägen ska ersättas av en gång- och cykelbana under järnvägen, vilket förutsätter en ny planskild korsning över Ostkustbanan norr om stationsområdet. Det handlar inte i första hand om en alternativväg mellan väg 263 och E4 och definitivt inte för tung trafik, som fortsatt kommer att hänvisas till väg 263. Information om planerna för stationsområdet finns (sid 81) i samrådsförslaget och är en sedan länge starkt efterlängtad och välbehövlig uppgradering av Märsta station.

Svar till skribenten Angela Atzori angående hemsidan – Jag beklagar att du upplevde det svårt att hitta sidan om översiktsplanen på webben och har vidarebefordrat din feedback till kommunikationsenheten.

  • Mats Weibull (M), ordförande i bygg- och miljönämnden och vice ordförande i kommunstyrelsen
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

mp_helsida_eu

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

connys_helsida
steningekompani_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

storemore_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

pantamera_avc_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

centrum_host_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

eldsjal2024_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

eldsjal2024_out
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
nrh_sigtuna
stentekompani_outsider
centrum_outsider_host
storemore_out
mp_eu_outsider
connys