valstadagen_pan
Josefin Brodd (M) och Kerstin Eriksson (KD)Foto: Pressbild

Nästa steg mot valfrihet inom äldreomsorgen

De senaste två åren har inneburit stora utmaningar för äldre- och omsorgsnämnden. Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde är antagligen de som varit mest drabbade av pandemin. Trots stora utmaningar har ett intensivt arbete pågått för att möjliggöra och stärka valfriheten inom äldreomsorgen. Självbestämmande och möjlighet att välja insatser och stöd måste vara lika möjligt oavsett om du är gammal eller ung.

centrum_artikel_host

Att ställa om och arbeta för en äldreomsorg som respekterar de äldres självklara rätt att få välja utförare inom hemtjänsten eller var man vill bo är en process som är komplex, tar tid och som kräver resurser. Kommunledningen i Sigtuna fortsätter att arbeta för att möta och respektera de starka önskemål om valfrihet som finns bland kommunens invånare.

Vi har, och är fortfarande, bundna av avtal som hindrat valfrihet. Det finns till exempel fortfarande stora utmaningar med mycket långa hyresavtal för våra särskilda boenden som försvårar en övergång till full valfrihet. Avtal som tecknades av den tidigare socialdemokratiska kommunledningen då man sålde av samtliga kommunala boenden till en extern aktör. Men vi måste gå vidare och kan inte längre låta dessa avtal hindra den utvecklingen mot valfrihet som vi hela tiden varit vår målsättning.

Valfrihet i Hemtjänsten
Nuvarande avtal med externa utförare inom hemtjänsten löper ut under 2023. I samråd med dessa har vi beslutat att inte förlänga avtalet. Gällande avtal ger inte utrymme för den valfrihet vi vill se. Ett nytt avtal håller på att utformas där vi tar lärdom av det tidigare och från de erfarenheter och brukarönskemål som vi tagit del av. Lärdom hämtas också från kommuner som har goda kvalitetsresultat i sina valfrihetssystem. Grundförutsättningen är enkel – den leverantör som erbjuder bäst kvalitet kommer att gynnas. Vi hoppas på fortsatt gott samarbete med våra nuvarande utförare, men antalet utförare måste utökas och bli minst fyra i syfte att öka valfriheten.

Valfrihet i särskilt boende
De äldre i kommunen har under lång tid framfört starka önskemål om att få välja var man ska bo. En självklarhet kan man tycka, men så är det inte riktigt idag. Vi har idag två typer av särskilda boenden. Dels fyra boenden som vi hyr från externa fastighetsägare, men driver i egen regi. Dels upphandlade platser på andra boenden som helt drivs av externa aktörer. De flesta av dessa platser ligger inte i Sigtuna kommun.

Våra egna boenden har genomgått en stor kvalitetshöjning de senaste åren och vi kan idag vara stolta över dessa verksamheter. Här råder en viss valfrihet och man kan i mån av plats önska sig vilket av dessa fyra boenden man vill bo på.

När det gäller de externa boendena finns det dock begränsningar i valfriheten. Detta beroende på hur de upphandlats och hur avtalen är skrivna. Dessa avtal går dock ut 2023 och vi kommer nu se till att full valfrihet uppnås med de nya avtalen.

Valfriheten kommer med andra ord gälla både för kommunens boenden och externa boenden. Med dessa insatser är Sigtuna kommun verkligen på väg mot att kunna erbjuda valfrihet på riktigt. En valfrihet Socialdemokraterna sagt sig vara principiellt emot.

  • Kerstin Eriksson (KD), ordförande äldre- och omsorgsnämnden
  • Josefin Brodd (M), vice ordförande äldre- och omsorgsnämnden

Vatten – en källa till sommarglädje!

Insändare Vatten är en förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Att få uppleva friheten att simma eller bara plumsa omkring i vattenbrynet är något vi tar för självklart, liksom att badvattnet ska vara rent utan risk när barn och barnbarn får en kallsup.

elon_helsida
joes-helsida

Blir det någon kommunalskattesänkning, M?

Insändare I Sigtuna-valrörelserna före maktskiftet 2017 pratade Moderaterna rätt mycket om kommunalskatten. Om de fick styra, skulle Sigtunas skattesats sänkas ner mot medelnivån i Stockholms län eller i vart fall till medelnivån i angränsade kommuner.

Årsredovisning 2022

Insändare Vi lägger nu ännu ett år till handlingarna. Ett år som i hög grad präglats av mycket stora oroligheter i vår omvärld. Redan innan pandemin fanns det tecken på att världen var på väg in i en lågkonjunktur.

connys_helsida

slutreplik: Viktigt att stärka ungdomarna

Insändare Det är sorgligt att se hur Moderaterna, som också en gång stod för arbetslinjen nu tycks ha förlorat riktningen helt när det gäller sommarjobb för ungdomarna i kommunen. I deras replik om kommunala sommarjobb visar de tydligt att de inte förstår vad det handlar om, nämligen att stärka ungdomarna och förbereda dem för det kommande arbetslivet.

Att ställa krav är att bry sig

Insändare I socialdemokraternas insändare rörande kommunala sommarjobb framkommer tydligt skillnaderna mellan våra partier. När Moderaterna ställer krav vill Socialdemokraterna återgå till kravlöshet och när Moderaterna tror att ett sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden är en bättre erfarenhet tror Socialdemokraterna på politiskt konstruerade jobb i kommunal verksamhet.

ica_helsida

Ge kommunens ungdomar en chans

Insändare Vi socialdemokrater vill satsa fyra miljoner kronor mer än kommunledningen för att nästan 300 elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet ska bli garanterade kommunala sommarjobb. Oavsett om elever i gymnasiet har godkänt i matematik eller svenska anser vi att eleverna ska erbjudas sommarjobb och lovskola. Men det ena ska inte villkoras av det andra.

Konsten att ropa vargen kommer  

Insändare Marie Axelsson fortsätter oroa sig och gör ett grundligt jobb för att även försöka oroa andra. Problemet med att ropa varg för många gånger utan att vargen faktiskt kommer är att trovärdigheten minskar för varje gång.

mp_helsida

Islossning i bilpoolen

Insändare Den här veckan tar kommunen ett litet, men viktigt, kliv mot en hållbar utveckling av vårt samhälle. Det handlar om hur tjänstemännen tar sig runt i närområdet.

Viktigt för barn att både utveckla sitt minoritetsspråk och svenska

Insändare Det är viktigt att komma ihåg att förskolan ska medverka till att barn får möjlighet att utveckla alla sina språk. Ett av alla mål i förskolans läroplan är att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet.

pantamera_avc_helsida
finska förskolan

slutreplik: Öppna upp den finskspråkiga avdelningen

Insändare Omorganisationen som har skett innebär att undervisningsgruppen har integrerats med andra avdelningar. Integreringen med andra avdelningar kan bara tolkas som att majoritetsspråket blir svenska istället för finska. Då Sigtuna kommun har ett finskt förvaltningsområde är det av yttersta vikt att detta reflekteras inom kommunens verksamheter.

repliken: Socialdemokraterna ljuger om finska förskolan

Insändare Det är fint att Socialdemokraterna delar vår åsikt att de nationella minoritetsspråken är en viktig del av landets historiskt språkliga och kulturella mångfald, och att det är viktigt att barnen ges möjlighet att lära sig och utveckla sitt modersmål inom dessa minoriteter.

nrh_sigtuna
centrum_host_helsida

repliken: Vi vill att de äldre själva ska få välja var de ska bo

Insändare Man upphör aldrig att förvånas över hur mycket information som missuppfattas och misstolkas. Inte minst i den politiska debatten. Äldre- och Omsorgsnämnden presenterade vid sitt senaste möte arbetet med införandet av valfrihet inom SÄBO, Särskilt boende för äldre, i Sigtuna kommun. Det var inte ett möte som uppmanade Sigtuna kommuns äldre att lockas till att flytta från kommunen, inget skulle vara oss mer främmande.

Wenngarns_cafe_helsida

Vänsterpartiet är definitivt hyresgästernas vänner

Insändare Vänsterpartiet är det parti som står bakom hyresgästerna i Sverige allra mest. Vi arbetar för att vi ska få fler miljövänliga och prisvärda hyresrätter. Alla människor behöver någonstans att bo, inte bara de som har mycket pengar. Därför vill Vänsterpartiet att det byggs fler hyresrätter. Det ska också vara med rimliga hyror som vanligt folk har råd med.

De vill att vi flyttar från kommunen

Insändare Den borgerliga minoriteten i Sigtuna – med stöd av SD – ser gärna att vi, de äldsta kommunmedlemmarna, när vi behöver bo på särskilt boende (Säbo), flyttar ut från kommunen. Detta framgick tydligt vid ett långt sammanträde i Äldre- och omsorgsnämnden nu i slutet av mars. Det framgick också klart, att man inte följer sin egen Vision 2030 om Sigtuna som ”en bra kommun genom hela livet.”

defacto_helsida

Kvinna, liv, frihet

Insändare Tre ord som borde vara självklara under årets alla dagar. Inte bara den åttonde mars, på internationella kvinnodagen.

valstadagen

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

ica_outsider
valstadagen_outsider
joes_outsider
nrh
student_outsider
ridskola_2020_outsider
connys
wenngarn_outsider
centrum_outsider_host
mp_outsider
pantamera_out
swedol_outsider