sap_feb_pan
Den borgerliga kommunledningenFoto: Sigtuna kommun

Den stärkta ekonomin möjliggör nödvändiga reformer

Efter flera års sanering av en tidigare illa skött ekonomi står Sigtuna kommun nu på stabil ekonomisk grund.

centrum_artikel_host

För andra året i rad kan vi göra kraftiga resursförstärkningar i verksamheterna samtidigt som vi klarar av att budgetera för det av SKR (Sveriges kommuner och regioner) rekommenderade överskottsmålet på 2 procent. Överskottsmålet för Sigtuna innebär 62 miljoner kronor (mnkr) och tillsammans med en pott på 5 mnkr för oförutsedda händelser, 14 mnkr i volym- och omställningspotter samt det faktum att vi inte räknar in förväntade exploateringsintäkter i budgeten, skapar vi en rejäl buffert om stora, oförutsedda händelser skulle inträffa.

Den goda ekonomin möjliggör historiskt stora satsningar och nämnderna tillförs hela 147 mnkr, pengar som i första hand ska användas till åtgärder i syfte att stärka kvaliteten i våra verksamheter.

Under 2021 påbörjades reformen Samhällsbyggnadslyftet. Reformen syftar till att minska den mycket stora segregation som tillåtits bita sig fast i kommunen och som förutom personligt lidande medför stora kostnader. Reformen består av två huvuddelar; en socioekonomisk del med sociala insatser och en stadsbyggnadsdel som syftar till att minska bostadsbyggnadstakten samt rätta till obalansen som finns i upplåtelseformerna genom att bygga fler bostadsrätter och småhus.

Kommunen har under ett flertal år präglats av en ökande otrygghet. Sedan 2018 har vi satsat mångmiljonbelopp på trygghetsreformen ”Trygga Sigtuna”. Det intensiva arbetet har börjat ge mätbara effekter på säkerheten, men känslan av otrygghet hos kommuninvånarna har inte minskat i önskad takt. Arbetet ska därför intensifieras genom ytterligare satsningar på trygghetsskapande åtgärder i hela kommunen. Insatserna samlas under begreppet ”Trygga och Snygga Sigtuna kommun”.

Andra större reformer som fortsätter vara i fokus under 2022 är ”Näringslivslyftet”, ”Arbetsmarknadspaketet” och arbetet med att implementera Agenda-2030 i samtliga verksamheter.

Äldre- och omsorgsnämnden tillförs 15 mnkr som primärt går till att stärka bemanningen på våra äldreboenden och möjliggöra utökade platser för daglig verksamhet.  Redan i år inleds arbetet med en heltäckande äldreomsorgsplan för att kraftigt öka kvaliteten i verksamheterna och nöjdheten bland brukarna. Äldreomsorgsplanen ska färdigställas och implementeras i verksamheterna under 2022. Vi tillför också pengar för att förbereda möjligheten att 2023 kunna erbjuda alla medarbetare inom äldreomsorgen heltid som norm.

Vår vision och målsättning har alltid varit att vi ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner och sedan maktskiftet 2017 har våra skolor tagit rejäla kliv i rätt riktning. I den senaste rankingen över skolkommuner rankas vi till plats 24 av 290 kommuner! Vi är därmed bland landets 25 bästa skolkommuner och dessutom bäst i Stockholms län! För att nå detta har vi tagit fram ett smalare och vassare skolutvecklingsprogram med en tydlig och långsiktig satsning på kunskap, trygghet och medarbetare. Under 2022 får barn- och ungdomsnämnden ytterligare 51,1 mnkr för att bland annat förstärka arbetet för ökad lärartäthet, fler behöriga lärare, utökad barn- och elevhälsa, resursenhet för barn i behov av särskilt stöd samt fortsatta satsningar på framtidens skolbibliotek.

Sigtuna kommun erbjuder flera möjligheter till en aktiv fritid och skapar förutsättningar för friska invånare, social hållbarhet och integration genom det stora antal idrottshallar, -planer och simhallar som finns i hela kommunen. Redan i år planerar vi också öppna ”Fritidsbanken” för att erbjuda kommuninvånarna möjligheten att utan kostnad låna sport- och fritidsutrustning. Ett närmare samarbete med organisationer som Generation PEP och Sportis ska också inledas i syfte att stärka folkhälsan.

Vi har redan nämnt att stora investeringar ska göras på trygghetsskapande åtgärder i de fysiska miljöerna runtom i kommunen. Och vi vill verkligen understryka att vi med denna budget höjer ambitionsnivån för att öka den allmänna trivseln och hålla rent och snyggt genom att skötsel av gräsmattor, planteringar, sopkorgar och annat som är viktiga för invånares och besökares trivsel får ökat fokus och resurser under samlingsnamnet ”Trygga och Snygga Sigtuna kommun”.

Torsdagen den 17 juni fattar kommunfullmäktige beslut om mål och budget för 2022-2024. Sammantaget är det en mycket stor satsning på de kommunala välfärdstjänsterna, ökad trygghet och en snyggare och prydligare kommun. Allt baserat på en stark och stabil ekonomi där skattebetalarnas pengar värnas.

  • Olov Holst (M)
  • Gill Brodin (C)
  • Pernilla Bergqvist (L)
  • Karsten Bjärbo (KD)
  • Lars Björling (SfS
skridskodisco_helsida
spedition_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

fritidsbanken_sportlov

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

pantamera_avc_helsida

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

funkisfest_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

connys_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

centrum_host_helsida
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

steningekompani_helsida
sportlov

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

funkisfest_outsider
skridskodisco_outsider
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
connys
nrh_sigtuna
spedition_outsider
pantamera_out
stentekompani_outsider