kyrka_advent _pan
Den borgerliga kommunledningenFoto: Sigtuna kommun

Den stärkta ekonomin möjliggör nödvändiga reformer

Efter flera års sanering av en tidigare illa skött ekonomi står Sigtuna kommun nu på stabil ekonomisk grund.

centrum_artikel_host

För andra året i rad kan vi göra kraftiga resursförstärkningar i verksamheterna samtidigt som vi klarar av att budgetera för det av SKR (Sveriges kommuner och regioner) rekommenderade överskottsmålet på 2 procent. Överskottsmålet för Sigtuna innebär 62 miljoner kronor (mnkr) och tillsammans med en pott på 5 mnkr för oförutsedda händelser, 14 mnkr i volym- och omställningspotter samt det faktum att vi inte räknar in förväntade exploateringsintäkter i budgeten, skapar vi en rejäl buffert om stora, oförutsedda händelser skulle inträffa.

Den goda ekonomin möjliggör historiskt stora satsningar och nämnderna tillförs hela 147 mnkr, pengar som i första hand ska användas till åtgärder i syfte att stärka kvaliteten i våra verksamheter.

Under 2021 påbörjades reformen Samhällsbyggnadslyftet. Reformen syftar till att minska den mycket stora segregation som tillåtits bita sig fast i kommunen och som förutom personligt lidande medför stora kostnader. Reformen består av två huvuddelar; en socioekonomisk del med sociala insatser och en stadsbyggnadsdel som syftar till att minska bostadsbyggnadstakten samt rätta till obalansen som finns i upplåtelseformerna genom att bygga fler bostadsrätter och småhus.

Kommunen har under ett flertal år präglats av en ökande otrygghet. Sedan 2018 har vi satsat mångmiljonbelopp på trygghetsreformen ”Trygga Sigtuna”. Det intensiva arbetet har börjat ge mätbara effekter på säkerheten, men känslan av otrygghet hos kommuninvånarna har inte minskat i önskad takt. Arbetet ska därför intensifieras genom ytterligare satsningar på trygghetsskapande åtgärder i hela kommunen. Insatserna samlas under begreppet ”Trygga och Snygga Sigtuna kommun”.

Andra större reformer som fortsätter vara i fokus under 2022 är ”Näringslivslyftet”, ”Arbetsmarknadspaketet” och arbetet med att implementera Agenda-2030 i samtliga verksamheter.

Äldre- och omsorgsnämnden tillförs 15 mnkr som primärt går till att stärka bemanningen på våra äldreboenden och möjliggöra utökade platser för daglig verksamhet.  Redan i år inleds arbetet med en heltäckande äldreomsorgsplan för att kraftigt öka kvaliteten i verksamheterna och nöjdheten bland brukarna. Äldreomsorgsplanen ska färdigställas och implementeras i verksamheterna under 2022. Vi tillför också pengar för att förbereda möjligheten att 2023 kunna erbjuda alla medarbetare inom äldreomsorgen heltid som norm.

Vår vision och målsättning har alltid varit att vi ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner och sedan maktskiftet 2017 har våra skolor tagit rejäla kliv i rätt riktning. I den senaste rankingen över skolkommuner rankas vi till plats 24 av 290 kommuner! Vi är därmed bland landets 25 bästa skolkommuner och dessutom bäst i Stockholms län! För att nå detta har vi tagit fram ett smalare och vassare skolutvecklingsprogram med en tydlig och långsiktig satsning på kunskap, trygghet och medarbetare. Under 2022 får barn- och ungdomsnämnden ytterligare 51,1 mnkr för att bland annat förstärka arbetet för ökad lärartäthet, fler behöriga lärare, utökad barn- och elevhälsa, resursenhet för barn i behov av särskilt stöd samt fortsatta satsningar på framtidens skolbibliotek.

Sigtuna kommun erbjuder flera möjligheter till en aktiv fritid och skapar förutsättningar för friska invånare, social hållbarhet och integration genom det stora antal idrottshallar, -planer och simhallar som finns i hela kommunen. Redan i år planerar vi också öppna ”Fritidsbanken” för att erbjuda kommuninvånarna möjligheten att utan kostnad låna sport- och fritidsutrustning. Ett närmare samarbete med organisationer som Generation PEP och Sportis ska också inledas i syfte att stärka folkhälsan.

Vi har redan nämnt att stora investeringar ska göras på trygghetsskapande åtgärder i de fysiska miljöerna runtom i kommunen. Och vi vill verkligen understryka att vi med denna budget höjer ambitionsnivån för att öka den allmänna trivseln och hålla rent och snyggt genom att skötsel av gräsmattor, planteringar, sopkorgar och annat som är viktiga för invånares och besökares trivsel får ökat fokus och resurser under samlingsnamnet ”Trygga och Snygga Sigtuna kommun”.

Torsdagen den 17 juni fattar kommunfullmäktige beslut om mål och budget för 2022-2024. Sammantaget är det en mycket stor satsning på de kommunala välfärdstjänsterna, ökad trygghet och en snyggare och prydligare kommun. Allt baserat på en stark och stabil ekonomi där skattebetalarnas pengar värnas.

  • Olov Holst (M)
  • Gill Brodin (C)
  • Pernilla Bergqvist (L)
  • Karsten Bjärbo (KD)
  • Lars Björling (SfS
connys_helsida

En liberal skolpolitik för framtiden

Insändare Liberalerna gick till val på att göra så att svensk skola fungerar bättre för alla. Att stoppa stök och otrygghet. Att ge eleverna riktiga skolböcker. Att sätta kunskapen först. Nu levererar vi det vi lovade.

centrum_host_helsida

repliken: Vinterpengen har inte höjts på fem år

Insändare Små insatser kan ge stora förändringar skriver Centerns Gill Brodin och Marie Unander-Scharin. Och det är verkligen små insatser det rör sig om. Beloppet har inte höjts sedan det infördes och att Vänsterpartiet i år, när förvaltningen går med miljonöverskott, ville dubbla summan håller man tyst om.

Sigtuna bör välkomna Bromma-flyget till Arlanda

Insändare En av de frågor som den nya regeringen får på sitt bord är förslaget att flytta flygtrafiken på Bromma till Arlanda. Swedavia vill ha en sådan förändring. S-MP-regeringen har låtit utreda saken i två omgångar. Den senaste utredningen är nu ute på remiss fram till 31 oktober. Utredningarna utgår från att det är möjligt att följa Swedavias förslag.

moderat_pan_helsida

Stoppa uttagen från SigtunaHem!

Insändare Hyresförhandlingarna för 2023 drar snart igång, förhandlingen med SigtunaHem startar under oktober månad. Vi vet inte hur högt yrkande blir i år, men vi befarar att det blir mycket högre än vad det brukar vara.

Små insatser kan ge stora förändringar

Insändare Sigtuna kommun betalar året runt ut försörjningsstöd till ett antal familjer i kommunen. Dessa familjer har ingenting över när allt är betalt. Barn som lever i fattigdom tillsammans med sina föräldrar.

vintermarknad_helsida
valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

pantamera_avc_helsida

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

dackskifte_helsida
valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Insändare När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

advent_kyrka_helsida
valet2022

Liberal politik botar vården

Insändare Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

defacto_helsida
valet2022

repliken: MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten

Insändare MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten I föregående fyra mandatperioder satt Miljöpartiet med i Sigtuna kommuns politiska majoritet och styrde kommunen. Ändå tog de inte fram några av de planer och program som nu efterfrågas. Kanske är det lika bra det.

valet2022

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Insändare Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

julmarknad_2022
valet2022

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Insändare Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

agy_oppethus
valet2022

Skolan först för Liberalerna

Insändare En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

valet2022

MP enda parti med politik för djuren

Insändare Ett modernt samhälle tar djurens välfärd på allvar och ser sambandet mellan djurs och människors hälsa. Om den politiska viljan finns kan Sigtuna kommun göra skillnad för djur i vår närhet och globalt.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

connys
marknaden_outsider
kyrka_outsider_advent
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
dackskifteoutsider
swedol_outsider
vintermarknad_outsider
pantamera_out
nrh