centrum_panorama_hostshopping
Den borgerliga kommunledningenFoto: Sigtuna kommun

Den stärkta ekonomin möjliggör nödvändiga reformer

Efter flera års sanering av en tidigare illa skött ekonomi står Sigtuna kommun nu på stabil ekonomisk grund.

centrum_artikel_host

För andra året i rad kan vi göra kraftiga resursförstärkningar i verksamheterna samtidigt som vi klarar av att budgetera för det av SKR (Sveriges kommuner och regioner) rekommenderade överskottsmålet på 2 procent. Överskottsmålet för Sigtuna innebär 62 miljoner kronor (mnkr) och tillsammans med en pott på 5 mnkr för oförutsedda händelser, 14 mnkr i volym- och omställningspotter samt det faktum att vi inte räknar in förväntade exploateringsintäkter i budgeten, skapar vi en rejäl buffert om stora, oförutsedda händelser skulle inträffa.

Den goda ekonomin möjliggör historiskt stora satsningar och nämnderna tillförs hela 147 mnkr, pengar som i första hand ska användas till åtgärder i syfte att stärka kvaliteten i våra verksamheter.

Under 2021 påbörjades reformen Samhällsbyggnadslyftet. Reformen syftar till att minska den mycket stora segregation som tillåtits bita sig fast i kommunen och som förutom personligt lidande medför stora kostnader. Reformen består av två huvuddelar; en socioekonomisk del med sociala insatser och en stadsbyggnadsdel som syftar till att minska bostadsbyggnadstakten samt rätta till obalansen som finns i upplåtelseformerna genom att bygga fler bostadsrätter och småhus.

Kommunen har under ett flertal år präglats av en ökande otrygghet. Sedan 2018 har vi satsat mångmiljonbelopp på trygghetsreformen ”Trygga Sigtuna”. Det intensiva arbetet har börjat ge mätbara effekter på säkerheten, men känslan av otrygghet hos kommuninvånarna har inte minskat i önskad takt. Arbetet ska därför intensifieras genom ytterligare satsningar på trygghetsskapande åtgärder i hela kommunen. Insatserna samlas under begreppet ”Trygga och Snygga Sigtuna kommun”.

Andra större reformer som fortsätter vara i fokus under 2022 är ”Näringslivslyftet”, ”Arbetsmarknadspaketet” och arbetet med att implementera Agenda-2030 i samtliga verksamheter.

Äldre- och omsorgsnämnden tillförs 15 mnkr som primärt går till att stärka bemanningen på våra äldreboenden och möjliggöra utökade platser för daglig verksamhet.  Redan i år inleds arbetet med en heltäckande äldreomsorgsplan för att kraftigt öka kvaliteten i verksamheterna och nöjdheten bland brukarna. Äldreomsorgsplanen ska färdigställas och implementeras i verksamheterna under 2022. Vi tillför också pengar för att förbereda möjligheten att 2023 kunna erbjuda alla medarbetare inom äldreomsorgen heltid som norm.

Vår vision och målsättning har alltid varit att vi ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner och sedan maktskiftet 2017 har våra skolor tagit rejäla kliv i rätt riktning. I den senaste rankingen över skolkommuner rankas vi till plats 24 av 290 kommuner! Vi är därmed bland landets 25 bästa skolkommuner och dessutom bäst i Stockholms län! För att nå detta har vi tagit fram ett smalare och vassare skolutvecklingsprogram med en tydlig och långsiktig satsning på kunskap, trygghet och medarbetare. Under 2022 får barn- och ungdomsnämnden ytterligare 51,1 mnkr för att bland annat förstärka arbetet för ökad lärartäthet, fler behöriga lärare, utökad barn- och elevhälsa, resursenhet för barn i behov av särskilt stöd samt fortsatta satsningar på framtidens skolbibliotek.

Sigtuna kommun erbjuder flera möjligheter till en aktiv fritid och skapar förutsättningar för friska invånare, social hållbarhet och integration genom det stora antal idrottshallar, -planer och simhallar som finns i hela kommunen. Redan i år planerar vi också öppna ”Fritidsbanken” för att erbjuda kommuninvånarna möjligheten att utan kostnad låna sport- och fritidsutrustning. Ett närmare samarbete med organisationer som Generation PEP och Sportis ska också inledas i syfte att stärka folkhälsan.

Vi har redan nämnt att stora investeringar ska göras på trygghetsskapande åtgärder i de fysiska miljöerna runtom i kommunen. Och vi vill verkligen understryka att vi med denna budget höjer ambitionsnivån för att öka den allmänna trivseln och hålla rent och snyggt genom att skötsel av gräsmattor, planteringar, sopkorgar och annat som är viktiga för invånares och besökares trivsel får ökat fokus och resurser under samlingsnamnet ”Trygga och Snygga Sigtuna kommun”.

Torsdagen den 17 juni fattar kommunfullmäktige beslut om mål och budget för 2022-2024. Sammantaget är det en mycket stor satsning på de kommunala välfärdstjänsterna, ökad trygghet och en snyggare och prydligare kommun. Allt baserat på en stark och stabil ekonomi där skattebetalarnas pengar värnas.

  • Olov Holst (M)
  • Gill Brodin (C)
  • Pernilla Bergqvist (L)
  • Karsten Bjärbo (KD)
  • Lars Björling (SfS

slutreplik: Dåligt försök att mörka katastrofala nedskärningar

Insändare Moderaterna säger att hållbarhetsmålen ska integreras i kommunens övriga mål, men hur ska de mätas och följas upp när kommunledningen samtidigt säger upp kommunens hållbarhetsspecialister? Där står Moderaterna svarslösa och försöker blanda bort korten. De duckar också helt frågan om miljömässig hållbarhet.

pantamera_avc_helsida

Ansvarslöst av M-SD-KD-SfS-styret

Insändare Ett av kommunens absolut viktigaste ansvarsområden är att utveckla Sigtuna kommun på ett hållbart sätt som värnar både nuvarande och framtida invånare. Men i en tid när de flesta kommuner höjer ambitionerna väljer M, SD, KD och SfS att avveckla Sigtuna kommuns arbete med miljömässig och social hållbarhet. Efter att ha avvecklat såväl Agenda 2030-utskottet som hållbarhetsenheten och dess budget fortsätter styret nedmonteringen.

centrum_host_helsida

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

connys_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

fritidsbanken_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

brobygget_2024

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
fritidsbanken_outsider
connys
brobygget_outsider
klara_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host