moderat_pan_nov
Foto: Genrebild/Stockholms stads Bostadsförmedling

Bostadsprogrammet skapar ökad segregation

Kommunledningen har nyligen klubbat ”Mål och budget 2021-2023” och där finns två bilagor, nr 4 och 5, som i hög grad kommer att påverka oss då det gäller boendet och vilka som är välkomna att bo i vår kommun.

centrum_artikel_host

Till grund för dessa bilagor ligger till stor del en beställd rapport, en rapport som man konstaterar kommer fram till det man redan trodde sig veta. Det är med andra ord tveksamt om kostnaden för att ta fram rapporten var väl använda pengar, huvudsyftet verkar mest vara att kunna skylla på någon annan för de beslut som man sedan ska ta.

Olov Holst skriver i sin Nyårskrönika ”resultatet var nedslående, men ingen överraskning”. Rapporten ger ingen djupare analys eller förslag på åtgärder, och det tycks även kommunledningen sakna.

Det man kommer fram till kan sammanfattas till två punkter
1. Bygg färre hyresrätter
2. Locka hit personer med hög skattekraft och se till att de med hög skattekraft stannar i kommunen.

Detta väcker flera frågor. Var ska de, för närvarande 13 000 personer, som står i kö för en hyresrätt bo? Vart ska de som inte har hög skattekraft ta vägen? Ska de skickas iväg till någon fattig kommun i Norrlands inland? Detta är ju ett redan prövat koncept.

Man väljer att peka ut Valsta som ett segregerat område, men låt oss lyfta blicken och se hela kommunen. I huvudsak består Sigtuna stad av egna hem och bostadsrätter, och nu finns också planer på att avveckla delar av de hyreshus som finns där. Resultatet kommer att bli att Sigtuna stad skiljer sig ännu mer från Märsta, eller med andra ord, att segregationen ökar mellan dessa kommundelar.
Idag saknas det planer för att göra Sigtuna stad mindre segregerat, något som skulle kunna ske genom att bygga hyresrätter blandat med befintlig byggnation. Men icke, istället vill man göra tvärt om och ombilda befintliga hyresrätter till bostadsrätter.

Är då vi i Hyresgästföreningen blinda för att det finns problem i vår kommun, nej det är vi absolut inte. Men vi saknar en riktig analys på hur vi ska komma till rätta med problemen.
Att minska byggandet av hyresrätter är inte lösningen, resultatet blir bara ökad bostadslöshet och trångboddhet. Och just dessa faktorer är stora, och bidragande, orsaker till de problem vi har idag t ex ungdomar som inte har plats hemma för att göra sina läxor och som inte kan ta hem kompisar utan istället hänvisas till att driva omkring på gator och torg.

Titta hur det ser ut på sina håll i vår kommun, gigantiska villor, och där det är hyreshus, många hyresrätter som är så små att man knappt kan möblera dem. Är det så vi ska ha det, då lär vi knappast lösa några problem. Snart lär vi också stå inför ett annat problem och det är hur marken som vi kan bygga på ska räcka till. På samma yta som en normalstor villa, som det bor 3-4 personer i, skulle man kunna bygga flerbostadshus åt tio gånger så många personer.

Helt klart är att vi behöver ett nytt sätt att tänka när det gäller bostäder, men den linje som kommunledningen vill gå är inte lösningen. Deras linje kommer skapa ökad segregation istället för tvärtom, och riskerar också att öka motsättningarna i samhället. Den bostadskö som vi har idag och den förväntade samhällsutvecklingen visar att vi behöver fler hyresrätter och att dessa ska vara bra, ändamålsenliga samt ha en rimlig hyra.

Vi i Hyresgästföreningen är för olika upplåtelseformer, och ser gärna att dessa också blandas. Men något sådant ser vi inga spår av i kommunens bostadsförsörjningsprogram. Här fortsätter i stället samma tankesätt som kommunledningen tidigare påstått vara orsaken till segregation och sociala problem.

Det enda konkreta i programmet är att de anser att andelen hyresrätter måste minska.
Det är alltså antalet hyresrätter som är problemet, inte hur man planerar och bygger dessa. I programmet står att det behövs en större blandning av bostäder, men blandningen blir ju tunn utan hyresrätter i blandningen.

SigtunaHem är en s k allmännytta, ett kommunägt bostadsbolag, som styrs av Allbolagen vilken trädde i kraft 2011. På Sveriges Allmännyttas (tidigare SABO) hemsidan står att läsa: ”Enligt lagen ska bolagen, i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, främja bostadsförsörjningen i ägarkommunen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. I det allmännyttiga syftet ingår ett samhällsansvar samtidigt som verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer”

Med kommunledningens nya ägardirektiv är SigtunaHem på väg bort från det allmännyttiga då direktivet ger SigtunaHem i uppdrag att ombilda hyresrätter till bostadsrätter och dessutom bygga nya bostadsrätter och egna hem. Där står inte ett ord om att bygga hyresrätter. När det i Allbolagen står att bostadsbolagen ska tillhandahålla bostäder, så är det hyresrätter som åsyftas. Syftet är alltså inte att bygga bostadsrätter eller egna hem. Att man tonar ner SigtunaHems roll som allmännytta är allvarligt, och vi befarar att man nu påbörjar avvecklingen av allmännyttan i vår kommun. Om så blir fallet kan vi räkna med ökade svårigheter att få en hyresrätt.

Idag finns nyproducerade bostadsrätter i kommunen, som man inte lyckas sälja, och trots det vill man alltså öka antalet bostadsrätter samtidigt som tusentals står i kö för en hyresrätt. Ursäkta, men är inte det en totalt snurrig politik, en politik som enbart tycks premiera eget ägande? Är de som styr vår kommun helt tondöva? Faktum är ju att alla inte kan eller vill äga sin bostad. Tro det eller ej men många är nöjda med att vara hyresgäster, de är det av egen fri vilja, och just nu verkar dessa vara fler än de som vill äga.

Ett annat problem är nuvarande lagstiftning som premierar ägande, det är inget som kommer hyresgäster och hyresboende till del. Att bygga och äga hyresfastigheter är därför dyrt, höga hyror och allt mindre lägenheter blir följden. I Hyresgästföreningen arbetar vi för att lagstiftningen ska förändras så att de ekonomiska förutsättningarna blir likvärdiga för alla boendeformer, inte missgynna hyresfastigheter som det är idag. Rättvisa mellan boendeformer är en förutsättning för att få hyror på rimlig nivå.

Hjälp oss försvara hyresrätten och allas rätt till en bostad. Protestera mot minskat byggande av hyresrätter och utförsäljning av våra bostäder.

  • HGF Sigtuna
    Hans Törnqvist, ordförande

märsta.nu söker kommunledningen för ett bemötande

connys_helsida

En liberal skolpolitik för framtiden

Insändare Liberalerna gick till val på att göra så att svensk skola fungerar bättre för alla. Att stoppa stök och otrygghet. Att ge eleverna riktiga skolböcker. Att sätta kunskapen först. Nu levererar vi det vi lovade.

defacto_helsida

repliken: Vinterpengen har inte höjts på fem år

Insändare Små insatser kan ge stora förändringar skriver Centerns Gill Brodin och Marie Unander-Scharin. Och det är verkligen små insatser det rör sig om. Beloppet har inte höjts sedan det infördes och att Vänsterpartiet i år, när förvaltningen går med miljonöverskott, ville dubbla summan håller man tyst om.

Sigtuna bör välkomna Bromma-flyget till Arlanda

Insändare En av de frågor som den nya regeringen får på sitt bord är förslaget att flytta flygtrafiken på Bromma till Arlanda. Swedavia vill ha en sådan förändring. S-MP-regeringen har låtit utreda saken i två omgångar. Den senaste utredningen är nu ute på remiss fram till 31 oktober. Utredningarna utgår från att det är möjligt att följa Swedavias förslag.

dackskifte_helsida

Stoppa uttagen från SigtunaHem!

Insändare Hyresförhandlingarna för 2023 drar snart igång, förhandlingen med SigtunaHem startar under oktober månad. Vi vet inte hur högt yrkande blir i år, men vi befarar att det blir mycket högre än vad det brukar vara.

Små insatser kan ge stora förändringar

Insändare Sigtuna kommun betalar året runt ut försörjningsstöd till ett antal familjer i kommunen. Dessa familjer har ingenting över när allt är betalt. Barn som lever i fattigdom tillsammans med sina föräldrar.

moderat_pan_helsida
valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

advent_kyrka_helsida

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

pantamera_avc_helsida
valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Insändare När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

vintermarknad_helsida
valet2022

Liberal politik botar vården

Insändare Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

agy_oppethus
valet2022

repliken: MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten

Insändare MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten I föregående fyra mandatperioder satt Miljöpartiet med i Sigtuna kommuns politiska majoritet och styrde kommunen. Ändå tog de inte fram några av de planer och program som nu efterfrågas. Kanske är det lika bra det.

valet2022

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Insändare Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

julmarknad_2022
valet2022

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Insändare Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

centrum_host_helsida
valet2022

Skolan först för Liberalerna

Insändare En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

valet2022

MP enda parti med politik för djuren

Insändare Ett modernt samhälle tar djurens välfärd på allvar och ser sambandet mellan djurs och människors hälsa. Om den politiska viljan finns kan Sigtuna kommun göra skillnad för djur i vår närhet och globalt.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

connys
vintermarknad_outsider
kyrka_outsider_advent
nrh
dackskifteoutsider
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
swedol_outsider
pantamera_out
marknaden_outsider