valstadagen_pan
Foto: Insändarbild

Årsredovisning 2022

Vi lägger nu ännu ett år till handlingarna. Ett år som i hög grad präglats av mycket stora oroligheter i vår omvärld. Redan innan pandemin fanns det tecken på att världen var på väg in i en lågkonjunktur.

centrum_artikel_host

Under två långa år försatte pandemin hela världen i paus. När smittspridningen äntligen avtog och restriktionerna började lätta, startade istället ett fullskaligt krig mitt i Europa. Då var lågkonjunkturen ett faktum. De direkta följderna blev kraftigt ökade kostnader för bland annat energi, mat, räntor, drivmedel och byggnation av nya verksamhetslokaler, vilket hade en stor påverkan på kommunens verksamheter och kostnader.

En stabil och god ekonomi är grunden för att vi som kommun ska kunna leverera välfärdstjänster av hög kvalitet. Flera års fokuserat arbete med att balansera och stärka ekonomin har lett till att vi på ett mycket bra sätt klarar av till och med så stora utmaningar som vi drabbats av under 2022. Kommunens ekonomi är robust och vi behöver inte dra i nödbromsen.

Det ekonomiska omvärldsläget kan hanteras utan att göra kraftiga nedskärningar i våra verksamheter. Faktum är att vi gör ännu ett rekordresultat med ett överskott på 275 miljoner kronor, vilket är hela 212 miljoner mer än budgeterat. Orsakerna till överskottet beror till stor del på större statliga bidrag än budgeterat, högre skatteintäkter och lägre kostnader i verksamheterna. Tack vare det höga resultatet kan vi finansiera våra stora investeringar under 2022 utan att öka vår låneskuld.

Vi kan till och med minska den genom att betala av på våra lån. Det gör att skuldsättningsgraden minskar och soliditeten ökar. Utöver det avsätter vi även medel i en så kallad resultatutjämningsreserv. Sammantaget gör allt detta att vi trots det mycket svåra utgångsläget lämnar 2022 ännu bättre rustade att möta de stora utmaningar som vi vet att vi har framför oss.

Trots turbulensen i vår omvärld har våra verksamheter klarat av att leverera på ett fantastiskt sätt. Stabiliteten i våra verksamheter visar sig tydligt i uppföljningen i vårt styrsystem där tre av fyra övergripande mål anses vara uppfyllda och det fjärde delvis uppfyllt. Mot bakgrund av det mycket utmanande omvärldsläget är det en fantastisk prestation.

Skolan fortsätter prestera resultat som är bland de bästa i landet, äldreomsorgen har tagit stora steg för att höja kvaliteten och brukarnöjdheten stiger som en konsekvens av det. Vi har en hög nivå och stor stabilitet i vår socialtjänst, kultur- och fritidsverksamhet och i miljö- och hälsoskyddsarbetet. Samtidigt blickar vi framåt då vårt Samhällsbyggnadskontor arbetar hårt med bland annat en stor mängd viktiga detaljplaner som är nödvändiga för kommunens tillväxt de kommande åren. Vi ser också under 2022 att det hårda arbetet med att öka tryggheten i kommunen börjat ge stora och synbara resultat. Boende och verksamma i några av de områden där otryggheten tidigare varit som störst vittnar om en helt annan, mycket tryggare, situation nu än för bara något år sedan. Det är däremot inte rätt tid att luta sig tillbaka. Trygghetsarbetet och även kommunens arbete för att minska segregationen kommer att ha fortsatt hög prioritet.

Under 2022 har arbetet med integrering av Agenda 2030-målen stärkts ytterligare och ett omfattande hållbarhetsarbete har fortsatt pågått i syfte att bidra till det övergripande målet en hållbar samhällsutveckling.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att resultaten för 2022 tydligt visar att Sigtuna kommun numer har en betydande robusthet att möta mycket stora utmaningar. Kommuninvånarnas skattepengar är i trygga händer.

  • Olov Holst (M), Pernilla Bergsvist (L), Bengt Hellström (KD), Gill Brodin (C), Lars Björling (SfS)

Vatten – en källa till sommarglädje!

Insändare Vatten är en förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Att få uppleva friheten att simma eller bara plumsa omkring i vattenbrynet är något vi tar för självklart, liksom att badvattnet ska vara rent utan risk när barn och barnbarn får en kallsup.

ica_helsida
centrum_host_helsida

Blir det någon kommunalskattesänkning, M?

Insändare I Sigtuna-valrörelserna före maktskiftet 2017 pratade Moderaterna rätt mycket om kommunalskatten. Om de fick styra, skulle Sigtunas skattesats sänkas ner mot medelnivån i Stockholms län eller i vart fall till medelnivån i angränsade kommuner.

slutreplik: Viktigt att stärka ungdomarna

Insändare Det är sorgligt att se hur Moderaterna, som också en gång stod för arbetslinjen nu tycks ha förlorat riktningen helt när det gäller sommarjobb för ungdomarna i kommunen. I deras replik om kommunala sommarjobb visar de tydligt att de inte förstår vad det handlar om, nämligen att stärka ungdomarna och förbereda dem för det kommande arbetslivet.

pantamera_avc_helsida

Att ställa krav är att bry sig

Insändare I socialdemokraternas insändare rörande kommunala sommarjobb framkommer tydligt skillnaderna mellan våra partier. När Moderaterna ställer krav vill Socialdemokraterna återgå till kravlöshet och när Moderaterna tror att ett sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden är en bättre erfarenhet tror Socialdemokraterna på politiskt konstruerade jobb i kommunal verksamhet.

Ge kommunens ungdomar en chans

Insändare Vi socialdemokrater vill satsa fyra miljoner kronor mer än kommunledningen för att nästan 300 elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet ska bli garanterade kommunala sommarjobb. Oavsett om elever i gymnasiet har godkänt i matematik eller svenska anser vi att eleverna ska erbjudas sommarjobb och lovskola. Men det ena ska inte villkoras av det andra.

valstadagen

Konsten att ropa vargen kommer  

Insändare Marie Axelsson fortsätter oroa sig och gör ett grundligt jobb för att även försöka oroa andra. Problemet med att ropa varg för många gånger utan att vargen faktiskt kommer är att trovärdigheten minskar för varje gång.

Islossning i bilpoolen

Insändare Den här veckan tar kommunen ett litet, men viktigt, kliv mot en hållbar utveckling av vårt samhälle. Det handlar om hur tjänstemännen tar sig runt i närområdet.

nrh_sigtuna

Viktigt för barn att både utveckla sitt minoritetsspråk och svenska

Insändare Det är viktigt att komma ihåg att förskolan ska medverka till att barn får möjlighet att utveckla alla sina språk. Ett av alla mål i förskolans läroplan är att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet.

finska förskolan

slutreplik: Öppna upp den finskspråkiga avdelningen

Insändare Omorganisationen som har skett innebär att undervisningsgruppen har integrerats med andra avdelningar. Integreringen med andra avdelningar kan bara tolkas som att majoritetsspråket blir svenska istället för finska. Då Sigtuna kommun har ett finskt förvaltningsområde är det av yttersta vikt att detta reflekteras inom kommunens verksamheter.

mp_helsida

repliken: Socialdemokraterna ljuger om finska förskolan

Insändare Det är fint att Socialdemokraterna delar vår åsikt att de nationella minoritetsspråken är en viktig del av landets historiskt språkliga och kulturella mångfald, och att det är viktigt att barnen ges möjlighet att lära sig och utveckla sitt modersmål inom dessa minoriteter.

connys_helsida
elon_helsida

repliken: Vi vill att de äldre själva ska få välja var de ska bo

Insändare Man upphör aldrig att förvånas över hur mycket information som missuppfattas och misstolkas. Inte minst i den politiska debatten. Äldre- och Omsorgsnämnden presenterade vid sitt senaste möte arbetet med införandet av valfrihet inom SÄBO, Särskilt boende för äldre, i Sigtuna kommun. Det var inte ett möte som uppmanade Sigtuna kommuns äldre att lockas till att flytta från kommunen, inget skulle vara oss mer främmande.

Vänsterpartiet är definitivt hyresgästernas vänner

Insändare Vänsterpartiet är det parti som står bakom hyresgästerna i Sverige allra mest. Vi arbetar för att vi ska få fler miljövänliga och prisvärda hyresrätter. Alla människor behöver någonstans att bo, inte bara de som har mycket pengar. Därför vill Vänsterpartiet att det byggs fler hyresrätter. Det ska också vara med rimliga hyror som vanligt folk har råd med.

defacto_helsida

De vill att vi flyttar från kommunen

Insändare Den borgerliga minoriteten i Sigtuna – med stöd av SD – ser gärna att vi, de äldsta kommunmedlemmarna, när vi behöver bo på särskilt boende (Säbo), flyttar ut från kommunen. Detta framgick tydligt vid ett långt sammanträde i Äldre- och omsorgsnämnden nu i slutet av mars. Det framgick också klart, att man inte följer sin egen Vision 2030 om Sigtuna som ”en bra kommun genom hela livet.”

Wenngarns_cafe_helsida

Kvinna, liv, frihet

Insändare Tre ord som borde vara självklara under årets alla dagar. Inte bara den åttonde mars, på internationella kvinnodagen.

joes-helsida

repliken: Moderaterna har tappat kontrollen

Insändare Aktörer som inte kan leverera god omsorg av våra äldre ska motverkas, inte belönas med förlängda avtal. Idag har Sigtuna kommun Sveriges tredje lägsta brukarnöjdhet inom hemtjänsten samtidigt som kommunens särskilda boenden har tredje lägst brukarnöjdhet bland Stockholms läns kommuner, enligt socialstyrelsen. Ändå menar den moderatledda kommunledningen att införandet av valfriheten är en kvalitetshöjande insats.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

nrh
student_outsider
ridskola_2020_outsider
ica_outsider
swedol_outsider
valstadagen_outsider
wenngarn_outsider
connys
centrum_outsider_host
joes_outsider
mp_outsider
pantamera_out