sap_feb_pan
Foto: Insändarbild

Årsredovisning 2022

Vi lägger nu ännu ett år till handlingarna. Ett år som i hög grad präglats av mycket stora oroligheter i vår omvärld. Redan innan pandemin fanns det tecken på att världen var på väg in i en lågkonjunktur.

centrum_artikel_host

Under två långa år försatte pandemin hela världen i paus. När smittspridningen äntligen avtog och restriktionerna började lätta, startade istället ett fullskaligt krig mitt i Europa. Då var lågkonjunkturen ett faktum. De direkta följderna blev kraftigt ökade kostnader för bland annat energi, mat, räntor, drivmedel och byggnation av nya verksamhetslokaler, vilket hade en stor påverkan på kommunens verksamheter och kostnader.

En stabil och god ekonomi är grunden för att vi som kommun ska kunna leverera välfärdstjänster av hög kvalitet. Flera års fokuserat arbete med att balansera och stärka ekonomin har lett till att vi på ett mycket bra sätt klarar av till och med så stora utmaningar som vi drabbats av under 2022. Kommunens ekonomi är robust och vi behöver inte dra i nödbromsen.

Det ekonomiska omvärldsläget kan hanteras utan att göra kraftiga nedskärningar i våra verksamheter. Faktum är att vi gör ännu ett rekordresultat med ett överskott på 275 miljoner kronor, vilket är hela 212 miljoner mer än budgeterat. Orsakerna till överskottet beror till stor del på större statliga bidrag än budgeterat, högre skatteintäkter och lägre kostnader i verksamheterna. Tack vare det höga resultatet kan vi finansiera våra stora investeringar under 2022 utan att öka vår låneskuld.

Vi kan till och med minska den genom att betala av på våra lån. Det gör att skuldsättningsgraden minskar och soliditeten ökar. Utöver det avsätter vi även medel i en så kallad resultatutjämningsreserv. Sammantaget gör allt detta att vi trots det mycket svåra utgångsläget lämnar 2022 ännu bättre rustade att möta de stora utmaningar som vi vet att vi har framför oss.

Trots turbulensen i vår omvärld har våra verksamheter klarat av att leverera på ett fantastiskt sätt. Stabiliteten i våra verksamheter visar sig tydligt i uppföljningen i vårt styrsystem där tre av fyra övergripande mål anses vara uppfyllda och det fjärde delvis uppfyllt. Mot bakgrund av det mycket utmanande omvärldsläget är det en fantastisk prestation.

Skolan fortsätter prestera resultat som är bland de bästa i landet, äldreomsorgen har tagit stora steg för att höja kvaliteten och brukarnöjdheten stiger som en konsekvens av det. Vi har en hög nivå och stor stabilitet i vår socialtjänst, kultur- och fritidsverksamhet och i miljö- och hälsoskyddsarbetet. Samtidigt blickar vi framåt då vårt Samhällsbyggnadskontor arbetar hårt med bland annat en stor mängd viktiga detaljplaner som är nödvändiga för kommunens tillväxt de kommande åren. Vi ser också under 2022 att det hårda arbetet med att öka tryggheten i kommunen börjat ge stora och synbara resultat. Boende och verksamma i några av de områden där otryggheten tidigare varit som störst vittnar om en helt annan, mycket tryggare, situation nu än för bara något år sedan. Det är däremot inte rätt tid att luta sig tillbaka. Trygghetsarbetet och även kommunens arbete för att minska segregationen kommer att ha fortsatt hög prioritet.

Under 2022 har arbetet med integrering av Agenda 2030-målen stärkts ytterligare och ett omfattande hållbarhetsarbete har fortsatt pågått i syfte att bidra till det övergripande målet en hållbar samhällsutveckling.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att resultaten för 2022 tydligt visar att Sigtuna kommun numer har en betydande robusthet att möta mycket stora utmaningar. Kommuninvånarnas skattepengar är i trygga händer.

  • Olov Holst (M), Pernilla Bergsvist (L), Bengt Hellström (KD), Gill Brodin (C), Lars Björling (SfS)

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

spedition_helsida
sportlov

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

fritidsbanken_sportlov

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

funkisfest_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

centrum_host_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

skridskodisco_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

steningekompani_helsida
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

foraldranatverk_helsida
connys_helsida

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

pantamera_avc_helsida

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

skridskodisco_outsider
stentekompani_outsider
nrh_sigtuna
funkisfest_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
foraldranatverk_outsider
pantamera_out
connys
spedition_outsider