eu_valet_panorama
Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Vad händer med Kommunala pensionärsrådet?

Sverker Jonsson, Sveriges Pensionärsorganisation Sigtuna stad, undrar vad som händer med Kommunala pensionärsrådet.

centrum_artikel_host

Det finns många områden t.ex. behovet av boende för äldre eller behovet av träffpunkter, som kommunen och pensionärsorganisationerna behöver samverka i. Tidigare tog vi upp sådana frågor i kommunala pensionärsrådet (KPR). Sedan något år kallar inte kommunen till möten i pensionärsrådet. Skälet till det är att kommunen vill skapa ett nytt forum för samverkan. Hittills har vi inte sett något förslag.

När KPR inte sammanträder minskar också aktiviteten i förtroenderåden ute på varje äldreboende. De flesta frågor kan inte vänta. För att framföra pensionärsorganisationernas synpunkter är vi nu hänvisade till skrivelser till kommunledningen, frågor i kommunfullmäktige och insändare i pressen. Det är en process som tar tid.

I KPR har vi kunnat ställa frågor om tillståndet i äldreomsorgen t.ex. hur många färdigutredda personer som står i kö för plats i särskilt boende. Var vårdas de i väntan på ordinarie plats? På korttidsboende? På boende i annan kommun? I hemmet med hemtjänst? En annan viktig fråga är var nästa särskilda boende för äldre (efter Stadsängarna) ska byggas. När kommer kommunens förslag till en ny organisation för samverkan med pensionärsorganisationerna?

  • Sverker Jonsson
    Sveriges Pensionärsorganisation, Seniorerna, Sigtuna stad

Svar från Karsten Bjärbo (KD), ordförande i Äldre- och omsorgsnämnden:
Det Kommunal Pensionärsrådet, KPR, pausades tills vidare i ett kommunstyrelsebeslut 2019-02-18, Dnr KS/2019:41. Orsaken var att det framkommit kritik både intern från medlemmar i rådet men också från kommunens förvaltningar om att rådet kommit att bli ineffektiv och selekterande odemokratiskt då endast medlemmar av olika ideella organisationer nominerades till rådet. Beslutet i Kommunstyrelsen var att ge Kommundirektören i uppdrag att göra en översyn av rådet och komma med förslag till en fortsatt utformning av detsamma.

Samma procedur beslutades därtill för de övriga råden, Landsbygdsrådet och Tillgänglighetsrådet. Detta arbete har tyvärr dragit ut på tiden men pågår alltjämnt hos kommunledningskontoret. I avvaktan på detta har jag som vald ordförande för KPR, ändock kallat samman det valda KPR vid två tillfällen för att samråda om framtida lösningar och medlemmarnas önskemål och synpunkter om framtida modell. Det stämmer alltså inte att rådet inte fått se något förslag. Det stämmer heller inte att rådet inte mötts vilket, som jag skriver ovan, skett vid två tillfällen hittills under 2019.

Vad gäller de specifika frågorna om antal köande till särskida boenden osv så kommer besked om detta att lämnas vid nästa Kommunfullmäktige (som svar på en direkt fråga dit) och vidare vid nästa nämndmöte i Äldre & Omsorgsnämnden den 31 oktober. Vad gäller utbyggnaden av framtida byggande av särskilda boenden så finns det planerat och framgår av kommunens antagna Plan för BostadsByggande (PBB). Där pågår löpande samtal med bl a externa verksamhetsidkare om ett samarbete i dessa utbyggnadsplaner.

Förhoppningsvis kommer ett beslut om framtiden för f d KPR att kunna ges senast i början av 2020. Fram till dess kommer rådet att inkallas för informationsmöten om behov anses uppstå. Jag vill avslutningsvis poängtera att min ambition som ordförande för rådet är att vi skall få till ett nytt forum där kommunens samtliga seniorer, oavsett föreningstillhörighet eller inte, kan få medinflytande och lika möjlighet till deltagande i den demokratiska processen.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

eldsjal2024_helsida
sigtunakampen_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

connys_helsida

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

mp_helsida_eu

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

mp_eu_outsider
eldsjal2024_out
ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna
connys
pantamera_out
centrum_outsider_host
eu_valet_outsider
sigtunakampen_outsider