vinter_pan
Foto: Jamshid Jamshidi

Om kommunrevision och representativ demokrati

Förre fullmäktigeledamoten och socialdemokratiske veteranen William Pettersson ger sin syn på David Lundqvists agerande.

centrum_artikel_host

Lars-Erik Kalles inlägg:
Lars-Erik Kalles (LEK) hävdar i sitt inlägg att David Lundqvists (DL) agerande på nätet skapar bristande förtroende för honom i hans uppdrag som förtroendevald kommunrevisor och att det även drabbar kommunrevisionen som funktion. Lars-Erik Kalles (LEK) konstaterar att en kommunrevisor bör vara opartisk och neutral och alltså inte agera partipolitiskt i sin roll som kommunrevisor.

Kommunallag och SKL:s riktlinjer
Utifrån kommunallagen (KL), ett stort antal utredningar, riktlinjer för god revisionssed (enligt Sveriges kommuner och Landsting (SKL))samt tradition och erfarenhet hos många kommunrevisorer (varav LEK är en av de erfarnare) samt den långa diskussionen om demokratins villkor, och särskilt då den representativa demokratins villkor och problem kan man helt instämma i denna del av LEK:s synpunkter.

Att avfärda dem med personargument är både okunnigt och enfaldigt och innebär ett försök att dölja ett för demokratin mycket allvarligt problem, nämligen (med aktuell anknytning) TRUMPIFIERINGEN av den politiska debatten.

I Kommunallagen framhålls revisorns oberoende, självständighet , saklighet och objektivitet. Revisorerna skall vara partipolitiskt neutrala i sitt uppdrag och inte granska och pröva utifrån partipolitiska grunder eller driva partipolitiska processer. Detta är viktigt för att medborgarna skall ha förtroende för revisionen. Till de formella reglerna hör även att beakta allas likhet inför lagen.

För att medborgarna skall känna att revisionen är trovärdig och har legitimitet är det viktigt att kommunrevisorerna uppfyller dessa krav.

Kommunrevisorns uppdrag:
Revisorernas uppdrag är att granska den kommunala verksamheten och pröva om de förtroendevalda genomfört sitt uppdrag, dvs hur tilldelade resurser använts, att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Uppgiften är även att bedöma om fullmäktiges beslut efterlevs och om verksamheten uppnår de politiskt satta målen.

Kommunrevisorns roll i den kommunala organisationen:
Kommunrevisorer tillsätts av kommunfullmäktige (KF) dvs av det enda organ som medborgarna väljer i en kommun. Revisorerna fullgör sitt uppdrag självständigt, samarbetar i det löpande arbetet och strävar efter att ta gemensam ställning. Det enda organ i kommunen som revisorerna ej granskar är kommunfullmäktige.

Kommunrevisorerna skall alltså ge kommunfullmäktige och medborgarna underlag för bedömning av och utkrävande av ansvar för verksamhetens skötsel. Alla är eniga om att detta ställer krav på oberoende, självständighet och objektivitet (opartiskhet och saklighet).

SKL har i flera skrifter redovisat hur detta bör gå till rent praktiskt.

Kommunrevisorerna som en del av den representativa demokratin:
Den kommunala demokratin, som är en representativ demokrati har alltså som ett inbyggt kontrollsystem kommunala revisorer, som tillsammans med professionella yrkesrevisorer granskar hur kommunens sköts både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, som granskar måluppfyllelse och som bevakar att korruption mm ej äger rum. Att kontrollsystem finns och fungerar och att organisationen möjliggör kontroll och att öppenhet och genomskinlighet finns i kommunens alla beslut skall bevakas av kommunrevisorerna. Kommunrevisorerna utses av KF på förslag av partierna i kommunen.

Kommunrevisorerna är medborgarnas ögon i den kommunala verksamheten. Det är viktigt att verksamheten granskas oberoende, opartiskt , sakligt utan påverkan av ovidkommande hänsyn.

Kan David Lundqvist sitta kvar som kommunrevisor?
Om LEK har rätt att DL ej är oberoende, opartisk eller saklig samt påverkas av partipolitiska skäl och driver en partipolitisk process bör DL bytas ut. Jag är benägen att hålla med. Medborgarna i Sigtuna kommun drabbas och den representativa demokratin skadas om så inte sker.

Nu är det Kommunfullmäktige och Socialdemokraterna som äger frågan. Vad kommer de att göra?

  • William Petersson (S), tidigare fullmäktigeledamot

Svar från David Lundqvist
Det är bra att det blir debatt och att jag granskas hårt. Det är saken värd.
Jag har skrivit ”Sugen på makten. En skrift om Olov Holst” som privatperson.
Jag hävdar att jag har erfarenhet, omdöme och intellektuell kapacitet att sköta mitt uppdrag som kommunrevisor korrekt.

Och jag säger som jag sagt tidigare: uppdraget som jag har som kommunrevisor 2014->april 2019 står i varje ögonblick till mitt partis och till kommunfullmäktiges förfogande. Vill man avsätta mig, så accepterar jag i så fall en sådan utgång utan protest. Jag har ju – liksom alla andra förtroendevalda – mitt uppdrag bara till låns.
Jag inbjuder William Petersson (liksom jag tidigare inbjudit Lars-Erik Kalles) att skriva brev till Socialdemokraterna i Sigtuna och till Sigtuna kommunfullmäktige och föreslå att jag fråntas uppdraget som kommunrevisor.

Om ni gör det, så ser jag fram emot den debatt och den beredning/hantering ett sådant ärende skulle generera. Om inte annat kommer det att leda till att ”Sugen på makten. En skrift om Olov Holst” blir läst.

vinter_helsida
joes-helsida
ica_helsida
connys_helsida

slutreplik Bostadskrisen är här och nu

Insändare Tre erfarna moderatpolitiker borde kunna bättre än så här. Nivån i deras replik är pinsamt låg. Den bostadspolitiska debatten är för viktig för att fintas bort på det här sättet.

repliken: Svar till Marie Axelsson (S) om Moderat bostadspolitik

Insändare Marie Axelssons insändare innehåller i många avseenden en lång rad fel om bostadspolitiken i allmänhet och om ombildning till bostadsrätter i synnerhet. Marie Axelsson har fel om hon tror att en ombildning av 64 lägenheter i Sigtuna från hyresrätter till bostadsrätter minskar antalet bostäder.

storemore_helsida
pantamera_avc_helsida

Socialliberala segrar i höstbudgeten

Insändare Regeringens satsningar under nästa år visar att Liberalerna gör skillnad i svensk politik. Vi har prioriterat skolan, det förebyggande arbetet och Sveriges klimatomställning.

nrh_sigtuna

repliken: Kommunledningen undviker siffrorna

Insändare Inför 2024 aviseras hela 34 miljoner kronor i nedskärningar inom skolverksamheten i Sigtuna kommun. Det motsvarar 3 % av Barn- och ungdomsnämndens hela budget. Detta är fakta och vi vill stoppa nedskärningarna.

defacto_helsida

slutreplik Kommunens medarbetare är inte gränspoliser

Insändare Naturligtvis finns det många stora utmaningar som vi som politiker behöver arbeta med så att vi får ett bättre samhälle. Det Moderaterna då vill göra är att fokusera på enskilda personer i utsatt läge och önskar transformera välfärden till att bli angivare. Den väg som den högernationalistiska regeringen slagit in på är på många sätt oerhört skrämmande.

oppethus_dec

repliken: Vänstern är skuggsamhällets bästa vänner

Insändare Sverige har stora utmaningar, gängkriminalitet, bidragsbrott och ett växande skuggsamhälle för att nämna några. Ansvarsfulla partier föreslår, med rätta, åtgärder för att förhindra den utveckling vi ser. Tyvärr kan det inte sägas om vänsteroppositionen. De har snarare tagit ställning som bidragsbrottslingarnas och skuggsamhällets nyttiga idioter.

Angiveri hör inte hemma i Sverige

Insändare Regeringen vill att offentligt anställda inom välfärden ska anmäla papperslösa. Det är ett förslag som inte hör hemma i det fria, öppna och demokratiska samhället. Vänsterpartiet ställer sig starkt kritiskt till detta och föreslog att kommunstyrelsen skulle tillskriva regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i kommunal verksamhet. Dessvärre gick det inte igenom och det var ingen av den styrande minoritetens ledamöter som ställde sig bakom det.

wenngarn_helsida

Nöjesflyg mindre – för klimatets skull!

Insändare Rapporteringen om flygresandets utveckling efter Covid-pandemin har ett konsekvent mönster. Researrangörernas och flygbolagens pressmeddelanden berättar om ökade volymer, fler destinationer, nya flygplan, rusning efter sistaminuten-biljetter etc och media vidarebefordrar den bilden utan nämnvärt ifrågasättande.

Centerpartiet jobbar för små och stora marknader

Insändare Det är på marknaden du hittar det du behöver och ibland det du inte visste du behövde. Det är här säljare och köpare möts, ibland personligen, mellan fyra ögon. Det är så jobb och tillväxt skapas. Det är viktigt med små och stora marknader, från minsta bondemarknad till världshandel.

Ge flickor och pojkar lika möjligheter att förverkliga sina fotbollsdrömmar!

Insändare Intresset för damfotboll har skjutit i höjden på senaste tiden. Det är inte särskilt konstigt med tanke på den framgångssaga vårt landslag levererat: ett VM-silver, två OS-silver och två EM-semifinalistplaceringar, för att nämna några meriter från de senaste mästerskapen. I sommar får vi återigen njuta av ett fotbolls-VM i våra blågula tröjor.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
vinter_outsider
joes_outsider
oppethus_out
connys
ica_outsider
wenngarn_outsider
swedol_outsider
storemore_out
pantamera_out
nrh