centrum_panorama_hostshopping
Foto: Jamshid Jamshidi

Om kommunrevision och representativ demokrati

Förre fullmäktigeledamoten och socialdemokratiske veteranen William Pettersson ger sin syn på David Lundqvists agerande.

centrum_artikel_host

Lars-Erik Kalles inlägg:
Lars-Erik Kalles (LEK) hävdar i sitt inlägg att David Lundqvists (DL) agerande på nätet skapar bristande förtroende för honom i hans uppdrag som förtroendevald kommunrevisor och att det även drabbar kommunrevisionen som funktion. Lars-Erik Kalles (LEK) konstaterar att en kommunrevisor bör vara opartisk och neutral och alltså inte agera partipolitiskt i sin roll som kommunrevisor.

Kommunallag och SKL:s riktlinjer
Utifrån kommunallagen (KL), ett stort antal utredningar, riktlinjer för god revisionssed (enligt Sveriges kommuner och Landsting (SKL))samt tradition och erfarenhet hos många kommunrevisorer (varav LEK är en av de erfarnare) samt den långa diskussionen om demokratins villkor, och särskilt då den representativa demokratins villkor och problem kan man helt instämma i denna del av LEK:s synpunkter.

Att avfärda dem med personargument är både okunnigt och enfaldigt och innebär ett försök att dölja ett för demokratin mycket allvarligt problem, nämligen (med aktuell anknytning) TRUMPIFIERINGEN av den politiska debatten.

I Kommunallagen framhålls revisorns oberoende, självständighet , saklighet och objektivitet. Revisorerna skall vara partipolitiskt neutrala i sitt uppdrag och inte granska och pröva utifrån partipolitiska grunder eller driva partipolitiska processer. Detta är viktigt för att medborgarna skall ha förtroende för revisionen. Till de formella reglerna hör även att beakta allas likhet inför lagen.

För att medborgarna skall känna att revisionen är trovärdig och har legitimitet är det viktigt att kommunrevisorerna uppfyller dessa krav.

Kommunrevisorns uppdrag:
Revisorernas uppdrag är att granska den kommunala verksamheten och pröva om de förtroendevalda genomfört sitt uppdrag, dvs hur tilldelade resurser använts, att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Uppgiften är även att bedöma om fullmäktiges beslut efterlevs och om verksamheten uppnår de politiskt satta målen.

Kommunrevisorns roll i den kommunala organisationen:
Kommunrevisorer tillsätts av kommunfullmäktige (KF) dvs av det enda organ som medborgarna väljer i en kommun. Revisorerna fullgör sitt uppdrag självständigt, samarbetar i det löpande arbetet och strävar efter att ta gemensam ställning. Det enda organ i kommunen som revisorerna ej granskar är kommunfullmäktige.

Kommunrevisorerna skall alltså ge kommunfullmäktige och medborgarna underlag för bedömning av och utkrävande av ansvar för verksamhetens skötsel. Alla är eniga om att detta ställer krav på oberoende, självständighet och objektivitet (opartiskhet och saklighet).

SKL har i flera skrifter redovisat hur detta bör gå till rent praktiskt.

Kommunrevisorerna som en del av den representativa demokratin:
Den kommunala demokratin, som är en representativ demokrati har alltså som ett inbyggt kontrollsystem kommunala revisorer, som tillsammans med professionella yrkesrevisorer granskar hur kommunens sköts både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, som granskar måluppfyllelse och som bevakar att korruption mm ej äger rum. Att kontrollsystem finns och fungerar och att organisationen möjliggör kontroll och att öppenhet och genomskinlighet finns i kommunens alla beslut skall bevakas av kommunrevisorerna. Kommunrevisorerna utses av KF på förslag av partierna i kommunen.

Kommunrevisorerna är medborgarnas ögon i den kommunala verksamheten. Det är viktigt att verksamheten granskas oberoende, opartiskt , sakligt utan påverkan av ovidkommande hänsyn.

Kan David Lundqvist sitta kvar som kommunrevisor?
Om LEK har rätt att DL ej är oberoende, opartisk eller saklig samt påverkas av partipolitiska skäl och driver en partipolitisk process bör DL bytas ut. Jag är benägen att hålla med. Medborgarna i Sigtuna kommun drabbas och den representativa demokratin skadas om så inte sker.

Nu är det Kommunfullmäktige och Socialdemokraterna som äger frågan. Vad kommer de att göra?

  • William Petersson (S), tidigare fullmäktigeledamot

Svar från David Lundqvist
Det är bra att det blir debatt och att jag granskas hårt. Det är saken värd.
Jag har skrivit ”Sugen på makten. En skrift om Olov Holst” som privatperson.
Jag hävdar att jag har erfarenhet, omdöme och intellektuell kapacitet att sköta mitt uppdrag som kommunrevisor korrekt.

Och jag säger som jag sagt tidigare: uppdraget som jag har som kommunrevisor 2014->april 2019 står i varje ögonblick till mitt partis och till kommunfullmäktiges förfogande. Vill man avsätta mig, så accepterar jag i så fall en sådan utgång utan protest. Jag har ju – liksom alla andra förtroendevalda – mitt uppdrag bara till låns.
Jag inbjuder William Petersson (liksom jag tidigare inbjudit Lars-Erik Kalles) att skriva brev till Socialdemokraterna i Sigtuna och till Sigtuna kommunfullmäktige och föreslå att jag fråntas uppdraget som kommunrevisor.

Om ni gör det, så ser jag fram emot den debatt och den beredning/hantering ett sådant ärende skulle generera. Om inte annat kommer det att leda till att ”Sugen på makten. En skrift om Olov Holst” blir läst.

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

brobygget_2024

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

connys_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

fritidsbanken_helsida
eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

centrum_host_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

mp_tack_helsida
eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

pantamera_avc_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna
brobygget_outsider
fritidsbanken_outsider
centrum_outsider_host
connys
pantamera_out
mp_tack_outsider