galan_panorama
Holst och WeibullFoto: Moderaterna

Trafiksäkerhetsåtgärder i kommunen redan igångsatta

I en artikel påtalar Marie Axelsson behovet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Stora gatan, öster om busstorget i Sigtuna stad. Ett lovvärt initiativ men Axelsson är i detta fall sent ute.

centrum_artikel_host

Kommunledningen har redan för två veckor sedan initierat ett arbete för att stärka trafiksäkerheten, inte bara på Stora gatan, utan på flera ställen i kommunen.

Kommunledningen har under en tid tagit del av flera synpunkter på bristande trafiksäkerhet. Vi har tagit dessa synpunkter på allvar och därför givit ansvarig förvaltning i uppdrag att analysera problemen och komma med förslag på lösningar. Vi har också påtalat vikten av snabba åtgärder där gående är särskilt utsatta.

De ställen som kommer ses över i ett första skede är Stora gatan öster om busstorget, Uppsalavägen från Pilsborondellen till busstorget, Prästgatan mellan Uppsalavägen och Sankt Persgatan, en sträcka med övergångsställe på Valstavägen, ett livligt frekventerat gångstråk över Arenbergavägen samt en busshållplats vid Granby där arbeten redan pågår.

Övergripande för hela kommunen är att hastighetsbegränsningarna ska ses över och en gemensam hastighetsplan tas fram. Det är i detta sammanhang viktigt att poängtera att kommunen kan sätta hastigheterna på de egna vägarna, men det är bara polisen som har rätt till trafikövervakning och möjligheten att lagföra överträdelser av hastighetsbegränsningarna.

I artikeln säger Marie Axelsson att de nuvarande bristerna går att åtgärda ganska enkelt. Riktigt så enkelt är det sällan med åtgärder som rör trafiken i kommunen. En rad hänsyn måste tas och flera instanser ska säga sitt. När det gäller fartdämpande åtgärder måste till exempel hänsyn tas till såväl blåljusfordon som kollektivtrafik. Går det att sätta in vissa åtgärder snabbt kommer vi självfallet göra det. Det kan exempelvis innefatta blinkande skyltar som visar hur fort du som bilist kör vid en viss punkt. En sådan åtgärd är redan initierad och kommer förhoppningsvis på plats redan inom kort. Andra åtgärder som till exempel vägbulor är mer komplicerade och kan ta längre tid då fler parter måste komma till tals.

Trafiksäkerheten står högt på kommunledningens agenda och vi är noga med att lyssna på invånarna. Just därför är arbetet med att åtgärda bristerna i trafiksäkerheten högt prioriterade och redan igångsatta.

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande
  • Mats Weibull (M), kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande bygg- och miljönämnden

Marie Axelsson om Stora gatan

pantamera_avc_helsida
valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

ungdomsarbete_helsida

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

defacto_helsida
valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Insändare När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

valet2022

Liberal politik botar vården

Insändare Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

centrum_sommar2022_helsida
valet2022

repliken: MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten

Insändare MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten I föregående fyra mandatperioder satt Miljöpartiet med i Sigtuna kommuns politiska majoritet och styrde kommunen. Ändå tog de inte fram några av de planer och program som nu efterfrågas. Kanske är det lika bra det.

toppbanner
valet2022

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Insändare Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

valet2022

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Insändare Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

connys_helsida
valet2022

Skolan först för Liberalerna

Insändare En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

valet2022

MP enda parti med politik för djuren

Insändare Ett modernt samhälle tar djurens välfärd på allvar och ser sambandet mellan djurs och människors hälsa. Om den politiska viljan finns kan Sigtuna kommun göra skillnad för djur i vår närhet och globalt.

Bostadspolitiken måste utgå från helheten, inte ideologin

Insändare Det är faktiskt ingen större idé att debattera bostadspolitik med Hyresgästföreningen (HGF). Som framgår av namnet representerar föreningen ett särintresse gällande upplåtelseformer; hyresrätten. HGF har ingen skyldighet, eller vilja, att företräda andra upplåtelseformer. Det gör deras inlägg i högsta grad partiska.

valet2022

Nu får det vara nog!

Insändare Genom att utnyttja våra vanliga Internettjänster kan kriminella kartlägga hela bostadsområden och plocka ut vilka äldre personer de ska angripa.

valet2022

slutreplik Axelsson ställer ut löften hon inte har täckning för

Insändare För det första har jag inte någonstans påstått att Socialdemokraterna lagt fram förslag om att återinföra fastighetsskatten. Jag ställer frågan om (S) kan garantera att den inte återinförs. Antingen har Axelsson återigen läst min insändare slarvigt eller så försöker hon medvetet vilseleda läsarna.

Liberaler tar kampen för årsrika

Insändare För varje år får vi allt fler äldre. Detta är enormt glädjande, men tyvärr får våra årsrika inte det stöd de förtjänar av samhället. Mer måste göras för att garantera att livets sista år omges av lika mycket kärlek och omtanke som de första.

valet2022

Fastighetsavgift = fastighetsskatt på de fattiga

Insändare Olov Holst (M) har i en insändare ställt frågan om Miljöpartiets syn på fastighetsskatten. Miljöpartiet förordar inte att den statliga fastighetsskatten återinförs. Däremot vill Miljöpartiet att taket i den befintliga fastighetsavgiften höjs.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

centrum_sommar_outsider2022
nrh
galan_outsider
arbete_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
connys
swedol_outsider