moderat_sep_pan
Foto: Pressbild

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

centrum_artikel_host

Vi måste göra mer och visa att kommunen och samhället står på de utsattas sida. Liberalerna tar barnens och kvinnornas rätt till ett liv i frihet och trygghet på allvar. Här kommer jag berätta om några av de insatser som just nu pågår i Sigtuna kommun samt de förslag som Liberalerna vill införa för att stoppa våldet.

Först kan det vara bra att få en känsla för vidden av problematiken och hur utbrett det är samhällsproblemet faktiskt är. En mätning från Sifo/Expressen visar att 10 procent av alla kvinnor under 50 år har utsatts för våld eller känt sig rädda för våld i en relation (år 2020). Samma år konstaterades 17 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en parrelation. Under årets första 19 veckor misstänks 22 kvinnor i Sverige ha mördats av en man i sin närhet. Förra året anmäldes totalt 57 600 fall av misshandel där den utsatta var bekant med gärningsmannen. Vi har också en situation där mer än 200 000 barn i Sverige lever i familjer där det förekommer olika former av våld.

För ett par år sedan tog vi initiativ till kommunens första handlingsplan kring hedersrelaterat våld och förtryck i barn- och ungdomsnämnden. Förra året tog vi ett ännu bredare grepp då vi i kommunfullmäktige tog beslut om en handlingsplan mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel samt sexuellt våld. Vi har även avsatt pengar för detta viktiga arbete och för barn- och ungdomsnämndens del har vi lagt resurser för att till exempel anordna utbildning för all personal i förskolan kring våldsprevention i samverkan med individ och familjeomsorgen. Det inleddes som ett pilotprojekt men har nu utökats till fler förskolor. Det är en stor insats som omfattar många medarbetare.
Tidiga insatser är av största vikt och redan för ett par år sedan inledde barn- och ungdomsnämnden en satsning kring våldsprevention i skolan. Det är ett samarbete mellan skola och civilsamhälle för att förebygga våld. I Sigtuna kommuns skolor ska det råda nolltolerans mot våld, kränkningar och machokultur. Maktlekar, trakasserier, aggressivt beteende och sexistiskt språkbruk ska stoppas i tidig ålder. Vi har nu kunnat utöka detta viktiga våldspreventiva arbete. Det är viktigt att personal, elever och föräldrar får utbildning och mer kunskap om våld, genus och makt.

Lokalt har vi även gett kvinnojouren mer stabila och långsiktiga villkor. Jag är stolt över att vi var den första kommunen i landet (2015)som ingick ett idéburet offentligt partnerskap med en kvinnojour. Det ska vi värna och fortsätta att utveckla ett tätt och bra samarbete. Vi har även utvecklat våra föräldraskapsstöd och hembesöksteam samt haft projekt med Mamma United och ska nu även införa Stadsdelsmammor. Det är viktigt med sociala insatser som bidrar till en bättre situation för familjer, bättre uppväxtvillkor för barn, stärker förtroendet för våra myndigheter och ökar tryggheten i kommunen.

Men det behövs självklart även tuffare tag. Liberalerna vill ha skärpta straff när det gäller våld i nära relationer. Minimistraffet för grov kvinnofridskränkning bör höjas till ett års fängelse. Vi vill se mer kontaktförbud med elektronisk fotboja. Dessa måste användas både tidigare och oftare. Det geografiska området vid kontaktförbud måste även det utökas rejält och ett kommunalt vistelseförbud bör införas. Antalet poliser måste givetvis också öka och pengar måste öronmärkas för att klara upp fler brott mot kvinnor samt säkerställa att de får hjälp i tid. Vi vill även se haveriutredningar för att kartlägga var misstagen har begåtts och genomlysa rättsväsendet. I Sigtuna kommun ska varje människa ha friheten att växa och känna trygghet i livets olika skeden.

  • Pernilla Bergqvist (L), Gruppledare och ordförande i barn- och ungdomsnämnden
defacto_helsida
valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

pantamera_avc_helsida

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

connys_helsida
valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Insändare När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

valet2022

Liberal politik botar vården

Insändare Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

toppbanner
valet2022

repliken: MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten

Insändare MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten I föregående fyra mandatperioder satt Miljöpartiet med i Sigtuna kommuns politiska majoritet och styrde kommunen. Ändå tog de inte fram några av de planer och program som nu efterfrågas. Kanske är det lika bra det.

centrum_sommar2022_helsida
valet2022

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Insändare Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

ungdomsarbete_helsida
valet2022

Skolan först för Liberalerna

Insändare En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

valet2022

MP enda parti med politik för djuren

Insändare Ett modernt samhälle tar djurens välfärd på allvar och ser sambandet mellan djurs och människors hälsa. Om den politiska viljan finns kan Sigtuna kommun göra skillnad för djur i vår närhet och globalt.

Bostadspolitiken måste utgå från helheten, inte ideologin

Insändare Det är faktiskt ingen större idé att debattera bostadspolitik med Hyresgästföreningen (HGF). Som framgår av namnet representerar föreningen ett särintresse gällande upplåtelseformer; hyresrätten. HGF har ingen skyldighet, eller vilja, att företräda andra upplåtelseformer. Det gör deras inlägg i högsta grad partiska.

valet2022

Nu får det vara nog!

Insändare Genom att utnyttja våra vanliga Internettjänster kan kriminella kartlägga hela bostadsområden och plocka ut vilka äldre personer de ska angripa.

valet2022

slutreplik Axelsson ställer ut löften hon inte har täckning för

Insändare För det första har jag inte någonstans påstått att Socialdemokraterna lagt fram förslag om att återinföra fastighetsskatten. Jag ställer frågan om (S) kan garantera att den inte återinförs. Antingen har Axelsson återigen läst min insändare slarvigt eller så försöker hon medvetet vilseleda läsarna.

Liberaler tar kampen för årsrika

Insändare För varje år får vi allt fler äldre. Detta är enormt glädjande, men tyvärr får våra årsrika inte det stöd de förtjänar av samhället. Mer måste göras för att garantera att livets sista år omges av lika mycket kärlek och omtanke som de första.

valet2022

Fastighetsavgift = fastighetsskatt på de fattiga

Insändare Olov Holst (M) har i en insändare ställt frågan om Miljöpartiets syn på fastighetsskatten. Miljöpartiet förordar inte att den statliga fastighetsskatten återinförs. Däremot vill Miljöpartiet att taket i den befintliga fastighetsavgiften höjs.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

connys
pantamera_out
arbete_outsider
galan_outsider
nrh
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider
centrum_sommar_outsider2022