nationaldag_pan
Foto: Hyresgästföreningen

Värna och utveckla hyresrätten som boendeform!

Söndag den 11 september är det dags att välja partier och kandidater till riksdag, region och kommun. Det är mer angeläget än någonsin att många röstar - på valdagen eller genom förtidsröstning – detta för att visa att demokratin är något vi verkligen värnar om och uppskattar.

Många frågor kommer att vara i luften när partierna presenterar sina valprogram och när de debatterar med varandra.

För hyresgäströrelsen är förstås bostadsfrågorna särskilt viktiga, både på riksplanet och lokalt. Här i Sigtuna kommun kan vi konstatera att bostadspolitiken har fått en annan inriktning de senaste åren, en inriktning som vi inte gillar. Det verkar som att hyresboende blivit något som man inte månar om, att hyresrätten inte är någon önskvärd boendeform.

Detta märks på hur den Moderatledda kommunledningen tillsammans med sina stödpartier C, L, KD och SFS sedan några år hanterar vårt allmännyttiga bostadsbolag AB SigtunaHem. Den Moderatledda kommunledningen har t ex gett SigtunaHem i uppdrag att bygga, primärt, bostadsrätter och villor. Och man har gett SigtunaHem i uppdrag att verka för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. Vidare använder man SigtunaHem som finansieringskälla: från 2017 och fram till 2022 har SigtunaHem betalat sammanlagt 19 miljoner till kommunen. Det är pengar som vi hyresgäster betalt in till bolaget, och som borde stannat för att stärka AB Sigtunahem ekonomiskt. Sådana betalningar förekom inte före 2017.

Det märks också på hur kommunledningen behandlar andra bostadsföretag. Rikshem tvingas bygga bostadsrätter i Brännbo i stället för de hyreshus som ska rivas. Victoriahem har fått nej på sin ansökan om att få bygga fler hyresrätter längs Valstavägen, för där tycker kommunledningen att det i stället ska byggas bostadsrätter och radhus. Man nekar bygglov för hyreshus på den plats där Sätuna barnstuga står tom sedan flera år, där måste det bli ett bostadsrättshus och inget annat. Under åren 2022-2026 planerar man bygga endast 170 hyresrätter, och redan nu vet vi att ca 200 hyresrätter har försvunnit eller försvinner i närtid.

Om den Moderatledda kommunledningen får fortsätta styra efter valet, så är risken stor vi snart inte har något kommunalt bostadsbolag i Sigtuna kommun och att hyresrätterna blir färre – samtidigt som ca 20 000 personer är aktivt sökande i Sigtuna Bostadsförmedling. Vi vill värna om, och utveckla hyresrätten, och inte avveckla befintliga hyresrätter.

Här i Sigtuna kommun är valet i september mycket viktigt för oss som uppskattar och värnar hyresrätten som bostadsform, och därmed möjligheterna för de många i bostadskön att komma närmare en bostad. Partierna måste visa var de står i bostadsfrågan. Och göra det före valet i september.

  • Hans Törnqvist, ordförande Hyresgästföreningen Sigtuna

Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet

Insändare Centerkvinnorna vill att fler kvinnor ska få leva i ekonomisk frihet, med en självständig ekonomi. Nästan en fjärdedel av utrikes födda kvinnor är i dag arbetslösa och det behövs fler insatser för dem. Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet!

defacto_helsida
valet2022

Bevara Märstas kultur och historia – riv inte Smedsgården!

Valet 2022 Moderatstyrda Sigtunahem har meddelat de boende i Smedsgården på Sätunavägen att deras hus ska rivas för att ge plats åt höghus. Miljöpartiet vill bevara gamla Märstas historia och anser att Sigtunahems hyresgäster ska bemötas mänskligt och sanningsenligt.

retro_helsida
valet2022

repliken: Platsen fungerar inte!

Insändare Vi var glasklara att Vänsterpartiet står bakom att ett kultur- och aktivitetscenter placeras i Valsta. I synnerhet om det innebär ett fullgott bibliotek i Valsta. Vad vi är emot är platsen, den fungerar inte! I detta känner vi att vi har Valstaborna med oss.

Varför säger (S) och (V) nej till det som Valstaborna efterfrågar?

Insändare Den 9 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja arbetet med att bygga ett Kultur- och aktivitetscenter (KAC) i Valsta. Alla partier utom Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) röstade ja. (S) och (V) röstade nej.

connys_helsida
valet2022

Är det ideologiskt fel att lyssna på invånarna, Marie Axelsson?

Insändare Marie Axelsson skriver i en insändare att utförsäljning av hyresrätter är ”en rent ideologisk handling från Moderaternas håll.” Det som möjligtvis kan påstås vara ideologiskt är att vi moderater står för att vi lyssnar på invånarnas önskemål och försöker tillgodose dessa. Socialdemokraterna fortsätter istället att tydligt visa att de vill bestämma över hur andra människor ska leva sina liv.

Bygg Föreningarnas hus på norra sidan av Valsta Centrum

Insändare Med fyra månader kvar till valet skickar Moderaterna idag på kommunstyrelsen fram ett helt nytt förslag om placeringen av Kultur- och Aktivitetshuset i Valsta.

centrum_sommar2022_helsida
valet2022

Liberal satsning på särskilda undervisningsgrupper

Valet 2022 Liberalerna är partiet som sätter skolan först. Det blir inte minst tydligt i det budgetförslag vi nu har presenterat i riksdagen. Liberalerna satsar mest på skolan av alla andra partier. Bara under de kommande åren satsar vi över 15 miljarder kronor mer än regeringen på skolan.

nationaldag_helsida
helsida

Intresset för Agenda 2030 är stort

Valet 2022 Med bara 8 år kvar till att målen ska vara uppnådda, är det viktigt att fler engagerar sig och blir en del av lösningen. Vi behöver engagemang på alla samhällsnivåer för att skapa långsiktig förändring och driva på beslut i en hållbar riktning.

2020_helsida
valet2022

Polisen måste få bättre verktyg

Valet 2022 Påskens upplopp kan inte beskrivas på något annat sätt än som ett stort haveri. I ett demokratiskt land är det staten och ingen annan som har våldsmonopol. När våldsverkare i stora grupper attackerar våra poliser saknar de förutsättningar att få kontroll över situationen. Istället tvingas de att backa och se på medan otaliga polisbilar plundras, kapas och sätts i brand. Detta är en fullständig förnedring av rättsstaten och ett allvarligt tecken på att hela vår demokrati är i gungning.

liber_helsida

Kraftsamling för att främja psykisk och fysisk hälsa samt motverka kriminalitet

Valet 2022 Alltfler unga mår psykiskt dåligt. Det kan handla om allt från skolstress och omvärldsoro till våld i hemmet, ensamhet, depression samt svåra psykiatriska diagnoser. Här i Sigtuna kommun tar vi krafttag kring dessa frågor och jobbar på flera fronter för att se till att våra barn och unga ska må så bra som möjligt, klara skolan och inte hamna i kriminalitet.

mp_helsida_april

Miljöpartiet vill inte att Märsta byggs sönder

Insändare Med den moderatledda kommunledningens stadsplanering byggs Märstas viktiga kulturhistoria sönder. Kommunledningen fokuserar ensidigt på Valsta medan centrala Märsta lämnas till en okänslig planering. Miljöpartiet vill att hela Märsta utvecklas till ett attraktivt, levande och tryggt samhälle där historien är bevarad.

Magdalena Andersson, gör rätt från början den här gången

Insändare Statsminister Magdalena Andersson håller på att göra om exakt de misstag som hon var med och bidrog till som finansminister under flyktingkrisen 2015. Flyktingar lämnades vind för våg utan sysselsättning i nödboenden. De ukrainare som kommer måste få ett bättre mottagande. Till Sigtuna har än så länge kommit 749 Ukrainaflyktingar varav 322 är under 18 år.

logistik_sigtuna_helsida

slutreplik Du ska inte tvingas in i lotteri

Valet 2022 Du som patient ska inte tvingas in i ett vårdlotteri, utan ska kunna lita på att all vård håller en hög kvalitet oavsett om den drivs av regionen eller privata utförare. Var finns valfriheten för den vars vård läggs ned på grund av bristande lönsamhet?

Viktigt med bibliotek och språkutveckling i förskolan

Valet 2022 Satsningar på språkutveckling i förskolan ger våra barn och unga bättre förutsättningar i livet. Därför har vi tagit fram en central språkplan för kommunens förskolor, satsat på utbyggnad av förskolebibliotek och arbetar nu även uppsökande för att få fler flerspråkiga barn att börja i förskolan.

valet2022

repliken: (S) svartmålar Stockholms sjukvård

Valet 2022 Region Stockholm har Sveriges kortaste vårdköer med ett brett utbud av vårdgivare och valfrihet. Socialdemokraternas påståenden om att det är brist på vård i regionen är således ännu ett exempel på deras svartmålning av Stockholm. Det måste få ett stopp.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

retro_outsider
mp_outsider2022
centrum_sommar_outsider2022
moderat_outsider
outsider
swedol_outsider
sigtuna_vatten_outsider
nrh
connys
ridskola_2020_outsider
nationaldag_out
logistik_outsider