moderaterna_riksdag
Foto: Insändarbild

Sigtuna kommuns yttrande positiv överraskning

Sigtuna kommun är ett av de186 offentliga organ och andra intressenter, som haft tillfälle att yttra sig över den utredning som presenterades i augusti 2021 om förutsättningarna för att avveckla Bromma flygplats. Beslut om kommunens yttrande togs vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-06.

centrum_artikel

Yttrandet överraskar. Kommunen slår redan inledningsvis fast att den ställer sig positiv till att Bromma flygplats läggs ner. Och man avslutar med att kommunen vill vara en aktiv samverkanspart för staten i processen om nedläggning av Bromma.

Kommunen säger sig visserligen vara nedläggnings-positiv ”med vissa förbehåll”. Man får tolka ordet ”förbehåll” som en karaktäristik av de önskemål kommunen tar upp i yttrandet. Kommunen pekar här på behovet av en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik, specifika infrastruktursatsningar och en önskad ”Arlandaförhandling”.  De framförda önskemålen är motiverat starka, men inte uttalat ultimativa.

I varje fall ett ultimativt krav hade vi nog annars väntat oss, detta mot bakgrund av tidigare starka uttalanden. I en tidningsartikel i juli 2019 skrev nämligen flera av regionens politiker, inklusive Sigtunas kommunstyrelseordförande, att ”ökad tillväxt, flygande och resurseffektivare plan är vägen framåt. För Arlanda handlar det i första hand om en fjärde rullbana. Här måste man komma till beslut omedelbart. Men vi utesluter inte att man ser över möjligheten även till en femte rullbana givet långa ledtider och stora framtida behov.”

Vi kan konstatera att kommunens yttrande över Brommautredningen över huvud taget inte nämner ytterligare rullbanor. I en skrivelse till kommunens översiktsplaneberedning i mars 2020 pekade undertecknade på att några sådana inte behövs. Om det är den skrivelsen som lett till en ändrad inställning vet vi inte. Men vi tycker att det är bra att en tillnyktring nu alltså skett, att man tycks ha förstått, att de förutsägbara volymerna på Arlanda inte blir sådana att ytterligare banor behövs, inte ens om Bromma flygplats läggs ner.

Vi har inte kunskap om hur Region Stockholm samt de övriga kommunerna i Stockholmsregionen svarat på Bromma-remissen. Men vi får hoppas att en tillnyktring gällande fler rullbanor skett bland de styrande i dessa också, liksom i deras syn i övrigt på Bromma-Arlanda-frågan.

I Bromma-utredningen skisseras olika hastigheter med vilka en Bromma-nedläggning skulle kunna ske. I Fördel Arlandas remissyttrande förordade vi alternativet ”snarast”. Sigtuna kommun tar inte upp tidsaspekten i sitt yttrande. Och det betyder att kommunen i alla fall inte sagt officiellt nej till ett sådant alternativ, om regeringen skulle komma fram till att man vill ha en snabb Bromma-nedläggningsprocess.

Som sagt: kommunens yttrande över Bromma-utredningen är en positiv överraskning.

  • David Lundqvist
  • Lars Wedén

Nätverket Fördel Arlanda

slutreplik Olov ger inte svar på min fråga

Insändare Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, ger som vanligt replik i falsett. Ord som ohederlig, oseriös, ogenerat och oärlig haglar i artikeln men något svar på min fråga ges inte. Jag har vant mig vid det höga tonläget från kommunalrådet men det jag aldrig kommer att vänja mig vid är att inte få svar på det som är kärnfrågan. I detta fall är frågan; ses förtroendevalda som ett säkerhetshot i Sigtuna kommun?

2020_helsida
handbollsskola
centrum_helsida2020
defacto_helsida

repliken: Vaccinet är vägen ur pandemin

Insändare Pandemin och de restriktioner den medfört har begränsat friheten för oss alla. Ett nödvändigt ont för att skydda liv och hälsa, ett ansvar vi gemensamt tagit för att ta hand om varandra.

mod_helsida
coronapandemin

Oroväckande att Liberalerna vill införa vaccinpass

Insändare Det är högst oroväckande att somliga politiker i detta land både på riks- och regionnivå talar för att införa vaccinationspass.

slutreplig Miljöpartiet vill se ärliga politiker

Insändare Miljöpartiet har uppmärksammat kommunledningen, men främst invånarna i Märsta, på en anmälan om avverkning. Mats Weibull (M) kallar det ”medieutspel”. Vi kallar det öppenhet och ärlighet mot kommuninvånare. Kommunledningen har samma underlag som vi, men väljer att inte agera och skyller på en liten skalbagge.

happyhomes_sommar2020
connys_helsida

Lägenhetshotellet får bakläxa

Insändare Under förra året framkom att den nybyggda, stora fastigheten vid Ekillaskolan inte innehöll permanentbostäder som utlovat inför byggstart. Istället hyrde man ut lägenheterna till i huvudsak företag, på kort eller lång tid samt dessutom utan tillstånd eller korrekt brandskydd för hotellverksamhet.

Askerson (M) mörkade JO-anmälan för nämnden

Insändare Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson, Moderaterna, väljer att återigen runda kommunens demokratiska beslutsprocesser. På senaste nämndmötet kritiserades han för att på eget bevåg ha fattat beslut istället för att följa kommunens regler och låta samtliga valda i nämnden få en chans att tycka till.

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

Insändare I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

slutreplik: ombildningen i sigtuna

Moderaternas politik splittrar kommunen

Insändare Den moderata trion Holst, Langby och Holmgren tar verkligen till brösttoner när de besvarar min artikel om SigtunaHems utförsäljning av 58 lägenheter i Sigtuna Stad. De har fel på varje punkt. Moderaternas bostadspolitik splittrar kommunen medan vår bostadspolitik enar den.

Hyresrätten är hotad

Insändare Vi i Hyresgästföreningen tycker att det är märkligt att bostadsfrågan är så lite med i debatten. Att ha en bostad är ju oerhört viktigt för att få ett bra liv, och det är också en mänsklig rättighet.

replik: Ombildning i Sigtuna

Ska du eller Socialdemokraterna bestämma över ditt boende?

Insändare Sigtunas invånare äger bostadsbolaget SigtunaHem som förvaltar cirka 5000 hyresrätter runtom i kommunen. SigtunaHem skall självklart drivas på ett professionellt sätt och med affärsmässiga mål.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

ridskola_2020_outsider
moderat_outsider
connys
swedol_outsider
nrh
centrum_sommar_out
sigtuna_vatten_outsider