panorama_centrum
David Lundqvist och Lars WedénFoto: Pressbild

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

Bromma-utredaren Magnus Persson lade fram sin rapport ” Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet” den 31 augusti. Regeringen har skickat ut rapporten på remiss och vill ha in synpunkter senast den 20 december. Bland de 186 som fått rapporten för synpunkter finns Sigtuna kommun.

Utredarens bedömningar
Vi har läst Magnus Perssons utredning och noterar hans bedömning av flygtrafikvolymen framöver. ”Framtidsbilderna kan sammanfattas som att det vi kan se framför oss inte är en återgång till de förhållanden som rådde 2019…En nivå motsvarande 2019 förutses infalla någon gång mellan 2024/25 och 2038/39 – så stor är osäkerheten bland bedömare.”

Undertecknade gör en radikalare bedömning än så – en återgång till peak-året 2018 års passagerarsiffror kommer med största sannolikhet aldrig att inträffa. Om kapaciteten på Arlanda säger Brommautredaren så här: ”Utifrån de bedömningar jag tagit del av menar jag att det för linjefarten kommer att finnas ledig kapacitet vid Arlanda flygplats under de närmaste åren. Det gäller både rullbane-, uppställnings- och terminalkapacitet. Det flyg som under samma tid skulle finnas på Bromma får därför plats, även i peaktid.” Denna bedömning, som grundar sig på Swedavias underlag, gör att Sigtuna kommun i sitt remissvar inte behöver åberopa sin vetorätt mot ytterligare rullbanor (denna vetorätt har missats i utredningen). Kommunen kan således i sin kommande Översiktsplan 2021, liksom i 2014 års upplaga, avstå från att rita in ytterligare rullbane-mark.

Utredaren skriver att Arlanda bör ”brommafieras”. Han gör bedömningen att, ”med ett antal kompensatoriska åtgärder på i första hand Arlanda flygplats och för marktransporterna mellan Arlanda och Stockholm kan effekterna på den regionala tillgängligheten vid en avveckling av Bromma flygplats dämpas”. Sigtuna kommun bör i sitt remissvar välkomna detta och skulle samtidigt kunna peka på att tillgängligheten efter en Bromma-flytt faktiskt ökar för resande från norra och nordvästra Storstockholmsområdet liksom för besökare hit. Det finns också skäl att peka på att vid gemensamt önskade över-dagen-besök från övriga landet till huvudstadsregionen, så kan Arlanda, liksom Sigtuna kommun i övrigt, erbjuda ett stort antal ändamålsenliga mötesplatser.

Tillstyrk rakt av
I samband med tillsättningen av Bromma-utredningen i våras och även nu när den presenterats har en debatt förts i ganska högt tonläge, bland annat från centrala och regionala företrädare för vissa politiska partier, som tycks vilja behålla Bromma som flygplats. Man har radat upp diverse skäl till att Bromma inte får läggas ner. Magnus Persson bemöter dock effektivt dessa skäl i sin utredning.

När Sigtuna kommun nu ska yttra sig över Bromma-utredningen hoppas vi att de lokala företrädarna för de partier som på central och regional nivå propagerat mot en Bromma-nedläggning är modiga nog att i stället tillstyrka utredarens förslag och välkomna Swedavias Bromma-trafik till Arlanda. Och göra det rakt av, samt dessutom utlova att snarast börja förbereda sådant som kan ligga inom kommunens ansvar för att möjliggöra flytten.

För fördelarna för Sigtuna kommun med en Bromma-flytt till Arlanda är många, bland annat för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för alla företag med anknytning till Arlanda.
Vi förutsätter att remissvaret på Bromma-utredningen anses så viktigt att frågan tas upp till beslut på kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december.

  • Lars Wedén, oberoende liberal debattör, Sigtuna
  • David Lundqvist, fristående S-debattör, Märsta
connys_helsida

repliken: Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

Insändare I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

defacto_helsida
2020_helsida
ewas_helsida
valet2022

Pengarna ska stanna i klassrummet!

Insändare Nu är snart vårterminen avklarad och elever och skolpersonal får sommarledigt och kan njuta av samvaro, bad och sol. Skolpersonalen har som vanligt gett allt och lite till och eleverna har fått en undervisning som håller hög kvalitet och ger bildning och framtidshopp.

valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Valet 2022 Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

centrum_sommar2022_helsida
valet2022

Miljöpartiet vill se politiker som tar ansvar

Insändare Precis som Olov Holst (M) vill Miljöpartiet uppmana dig som invånare och väljare att tänka på ärlighet och seriositet när du går till valurnan den 11 september. Miljöpartiet har tydliga ståndpunkter, Holst kallar det aggressivt och oärligt. Vi kallar det demokrati och skilda åsikter.

marinan_helsida
liber_helsida

Bevara Smedsgårdarna

Insändare Vi i Hyresgästföreningen Sigtuna är kritiska till tankarna att riva Smedsgårdarna, befintliga hus bör rustas upp enligt tidigare plan. SigtunaHem hade kommit långt i en upprustningsprocess, men har plötsligt svängt.

mp_helsida_april

Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet

Insändare Centerkvinnorna vill att fler kvinnor ska få leva i ekonomisk frihet, med en självständig ekonomi. Nästan en fjärdedel av utrikes födda kvinnor är i dag arbetslösa och det behövs fler insatser för dem. Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet!

Värna och utveckla hyresrätten som boendeform!

Insändare Söndag den 11 september är det dags att välja partier och kandidater till riksdag, region och kommun. Det är mer angeläget än någonsin att många röstar - på valdagen eller genom förtidsröstning – detta för att visa att demokratin är något vi verkligen värnar om och uppskattar.

valet2022

repliken: Platsen fungerar inte!

Insändare Vi var glasklara att Vänsterpartiet står bakom att ett kultur- och aktivitetscenter placeras i Valsta. I synnerhet om det innebär ett fullgott bibliotek i Valsta. Vad vi är emot är platsen, den fungerar inte! I detta känner vi att vi har Valstaborna med oss.

Varför säger (S) och (V) nej till det som Valstaborna efterfrågar?

Insändare Den 9 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja arbetet med att bygga ett Kultur- och aktivitetscenter (KAC) i Valsta. Alla partier utom Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) röstade ja. (S) och (V) röstade nej.

valet2022

Är det ideologiskt fel att lyssna på invånarna, Marie Axelsson?

Insändare Marie Axelsson skriver i en insändare att utförsäljning av hyresrätter är ”en rent ideologisk handling från Moderaternas håll.” Det som möjligtvis kan påstås vara ideologiskt är att vi moderater står för att vi lyssnar på invånarnas önskemål och försöker tillgodose dessa. Socialdemokraterna fortsätter istället att tydligt visa att de vill bestämma över hur andra människor ska leva sina liv.

Bygg Föreningarnas hus på norra sidan av Valsta Centrum

Insändare Med fyra månader kvar till valet skickar Moderaterna idag på kommunstyrelsen fram ett helt nytt förslag om placeringen av Kultur- och Aktivitetshuset i Valsta.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

ridskola_2020_outsider
marina_outsider
mp_outsider2022
moderat_outsider
nrh
swedol_outsider
connys
ewas_outsider
sigtuna_vatten_outsider
centrum_sommar_outsider2022