center_pan21
David Lundqvist och Lars WedénFoto: Pressbild

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

centrum_artikel

Bromma-utredaren Magnus Persson lade fram sin rapport ” Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet” den 31 augusti. Regeringen har skickat ut rapporten på remiss och vill ha in synpunkter senast den 20 december. Bland de 186 som fått rapporten för synpunkter finns Sigtuna kommun.

Utredarens bedömningar
Vi har läst Magnus Perssons utredning och noterar hans bedömning av flygtrafikvolymen framöver. ”Framtidsbilderna kan sammanfattas som att det vi kan se framför oss inte är en återgång till de förhållanden som rådde 2019…En nivå motsvarande 2019 förutses infalla någon gång mellan 2024/25 och 2038/39 – så stor är osäkerheten bland bedömare.”

Undertecknade gör en radikalare bedömning än så – en återgång till peak-året 2018 års passagerarsiffror kommer med största sannolikhet aldrig att inträffa. Om kapaciteten på Arlanda säger Brommautredaren så här: ”Utifrån de bedömningar jag tagit del av menar jag att det för linjefarten kommer att finnas ledig kapacitet vid Arlanda flygplats under de närmaste åren. Det gäller både rullbane-, uppställnings- och terminalkapacitet. Det flyg som under samma tid skulle finnas på Bromma får därför plats, även i peaktid.” Denna bedömning, som grundar sig på Swedavias underlag, gör att Sigtuna kommun i sitt remissvar inte behöver åberopa sin vetorätt mot ytterligare rullbanor (denna vetorätt har missats i utredningen). Kommunen kan således i sin kommande Översiktsplan 2021, liksom i 2014 års upplaga, avstå från att rita in ytterligare rullbane-mark.

Utredaren skriver att Arlanda bör ”brommafieras”. Han gör bedömningen att, ”med ett antal kompensatoriska åtgärder på i första hand Arlanda flygplats och för marktransporterna mellan Arlanda och Stockholm kan effekterna på den regionala tillgängligheten vid en avveckling av Bromma flygplats dämpas”. Sigtuna kommun bör i sitt remissvar välkomna detta och skulle samtidigt kunna peka på att tillgängligheten efter en Bromma-flytt faktiskt ökar för resande från norra och nordvästra Storstockholmsområdet liksom för besökare hit. Det finns också skäl att peka på att vid gemensamt önskade över-dagen-besök från övriga landet till huvudstadsregionen, så kan Arlanda, liksom Sigtuna kommun i övrigt, erbjuda ett stort antal ändamålsenliga mötesplatser.

Tillstyrk rakt av
I samband med tillsättningen av Bromma-utredningen i våras och även nu när den presenterats har en debatt förts i ganska högt tonläge, bland annat från centrala och regionala företrädare för vissa politiska partier, som tycks vilja behålla Bromma som flygplats. Man har radat upp diverse skäl till att Bromma inte får läggas ner. Magnus Persson bemöter dock effektivt dessa skäl i sin utredning.

När Sigtuna kommun nu ska yttra sig över Bromma-utredningen hoppas vi att de lokala företrädarna för de partier som på central och regional nivå propagerat mot en Bromma-nedläggning är modiga nog att i stället tillstyrka utredarens förslag och välkomna Swedavias Bromma-trafik till Arlanda. Och göra det rakt av, samt dessutom utlova att snarast börja förbereda sådant som kan ligga inom kommunens ansvar för att möjliggöra flytten.

För fördelarna för Sigtuna kommun med en Bromma-flytt till Arlanda är många, bland annat för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för alla företag med anknytning till Arlanda.
Vi förutsätter att remissvaret på Bromma-utredningen anses så viktigt att frågan tas upp till beslut på kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december.

  • Lars Wedén, oberoende liberal debattör, Sigtuna
  • David Lundqvist, fristående S-debattör, Märsta

Lägenhetshotellet får bakläxa

Insändare Under förra året framkom att den nybyggda, stora fastigheten vid Ekillaskolan inte innehöll permanentbostäder som utlovat inför byggstart. Istället hyrde man ut lägenheterna till i huvudsak företag, på kort eller lång tid samt dessutom utan tillstånd eller korrekt brandskydd för hotellverksamhet.

centrum_helsida2020
connys_helsida

Askerson (M) mörkade JO-anmälan för nämnden

Insändare Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson, Moderaterna, väljer att återigen runda kommunens demokratiska beslutsprocesser. På senaste nämndmötet kritiserades han för att på eget bevåg ha fattat beslut istället för att följa kommunens regler och låta samtliga valda i nämnden få en chans att tycka till.

dack-helsida
slutreplik: ombildningen i sigtuna

Moderaternas politik splittrar kommunen

Insändare Den moderata trion Holst, Langby och Holmgren tar verkligen till brösttoner när de besvarar min artikel om SigtunaHems utförsäljning av 58 lägenheter i Sigtuna Stad. De har fel på varje punkt. Moderaternas bostadspolitik splittrar kommunen medan vår bostadspolitik enar den.

happyhomes_sommar2020

Hyresrätten är hotad

Insändare Vi i Hyresgästföreningen tycker att det är märkligt att bostadsfrågan är så lite med i debatten. Att ha en bostad är ju oerhört viktigt för att få ett bra liv, och det är också en mänsklig rättighet.

replik: Ombildning i Sigtuna

Ska du eller Socialdemokraterna bestämma över ditt boende?

Insändare Sigtunas invånare äger bostadsbolaget SigtunaHem som förvaltar cirka 5000 hyresrätter runtom i kommunen. SigtunaHem skall självklart drivas på ett professionellt sätt och med affärsmässiga mål.

mp_host_helsida

Stoppa moderaternas utförsäljning av hyresrätterna

Insändare Mitt under en brinnande bostadskris börjar borgarna nu att sälja ut allmännyttans lägenheter i Sigtuna stad. Dumdristigt och kortsiktigt men helt i linje med deras syn på att hyresrätter är något dåligt som bara bidrar till problem i kommunen.

defacto_helsida

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

2020_helsida
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

bostad_helsida
replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

helsida_var2021

Slutreplik: Ungdomsarbetslösheten ökar under Askerson (M)

Insändare Den ansvarsfrihet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mattias Askerson tillskriver sig själv är endast ett kvitto på den moderatledda kommunledningens handfallenhet inför arbetslöshetsfrågan. Mattias Askerson talar om ett ”historiskt arbetsmarknadspaket” med fokus på insatser som har ”effekt”. Samtidigt som Sigtuna kommun har Stockholm läns tredje högsta arbetslöshet (11,1%) och ungdomsarbetslöshet (11,3%).

Flytta Brommas kommersiella flygtrafik till Arlanda

Insändare När återgår flyget till ett ”normaltillstånd? Det är den stora frågan som flygbranschen och intressenterna omkring den ställer sig. Det är också en fråga av största intresse för flyginfrastrukturen i Sveriges huvudstadsregion, liksom för Uppsalaregionen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

ridskola_2020_outsider
bostad_outsider
connys
nrh
mp-outsider
dack-outsider
swedol_outsider
sigtuna_vatten_outsider
centrum_sommar_out