moderaterna_riksdag
David Lundqvist och Lars WedénFoto: Pressbild

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

centrum_artikel

Bromma-utredaren Magnus Persson lade fram sin rapport ” Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet” den 31 augusti. Regeringen har skickat ut rapporten på remiss och vill ha in synpunkter senast den 20 december. Bland de 186 som fått rapporten för synpunkter finns Sigtuna kommun.

Utredarens bedömningar
Vi har läst Magnus Perssons utredning och noterar hans bedömning av flygtrafikvolymen framöver. ”Framtidsbilderna kan sammanfattas som att det vi kan se framför oss inte är en återgång till de förhållanden som rådde 2019…En nivå motsvarande 2019 förutses infalla någon gång mellan 2024/25 och 2038/39 – så stor är osäkerheten bland bedömare.”

Undertecknade gör en radikalare bedömning än så – en återgång till peak-året 2018 års passagerarsiffror kommer med största sannolikhet aldrig att inträffa. Om kapaciteten på Arlanda säger Brommautredaren så här: ”Utifrån de bedömningar jag tagit del av menar jag att det för linjefarten kommer att finnas ledig kapacitet vid Arlanda flygplats under de närmaste åren. Det gäller både rullbane-, uppställnings- och terminalkapacitet. Det flyg som under samma tid skulle finnas på Bromma får därför plats, även i peaktid.” Denna bedömning, som grundar sig på Swedavias underlag, gör att Sigtuna kommun i sitt remissvar inte behöver åberopa sin vetorätt mot ytterligare rullbanor (denna vetorätt har missats i utredningen). Kommunen kan således i sin kommande Översiktsplan 2021, liksom i 2014 års upplaga, avstå från att rita in ytterligare rullbane-mark.

Utredaren skriver att Arlanda bör ”brommafieras”. Han gör bedömningen att, ”med ett antal kompensatoriska åtgärder på i första hand Arlanda flygplats och för marktransporterna mellan Arlanda och Stockholm kan effekterna på den regionala tillgängligheten vid en avveckling av Bromma flygplats dämpas”. Sigtuna kommun bör i sitt remissvar välkomna detta och skulle samtidigt kunna peka på att tillgängligheten efter en Bromma-flytt faktiskt ökar för resande från norra och nordvästra Storstockholmsområdet liksom för besökare hit. Det finns också skäl att peka på att vid gemensamt önskade över-dagen-besök från övriga landet till huvudstadsregionen, så kan Arlanda, liksom Sigtuna kommun i övrigt, erbjuda ett stort antal ändamålsenliga mötesplatser.

Tillstyrk rakt av
I samband med tillsättningen av Bromma-utredningen i våras och även nu när den presenterats har en debatt förts i ganska högt tonläge, bland annat från centrala och regionala företrädare för vissa politiska partier, som tycks vilja behålla Bromma som flygplats. Man har radat upp diverse skäl till att Bromma inte får läggas ner. Magnus Persson bemöter dock effektivt dessa skäl i sin utredning.

När Sigtuna kommun nu ska yttra sig över Bromma-utredningen hoppas vi att de lokala företrädarna för de partier som på central och regional nivå propagerat mot en Bromma-nedläggning är modiga nog att i stället tillstyrka utredarens förslag och välkomna Swedavias Bromma-trafik till Arlanda. Och göra det rakt av, samt dessutom utlova att snarast börja förbereda sådant som kan ligga inom kommunens ansvar för att möjliggöra flytten.

För fördelarna för Sigtuna kommun med en Bromma-flytt till Arlanda är många, bland annat för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för alla företag med anknytning till Arlanda.
Vi förutsätter att remissvaret på Bromma-utredningen anses så viktigt att frågan tas upp till beslut på kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december.

  • Lars Wedén, oberoende liberal debattör, Sigtuna
  • David Lundqvist, fristående S-debattör, Märsta

slutreplik Olov ger inte svar på min fråga

Insändare Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, ger som vanligt replik i falsett. Ord som ohederlig, oseriös, ogenerat och oärlig haglar i artikeln men något svar på min fråga ges inte. Jag har vant mig vid det höga tonläget från kommunalrådet men det jag aldrig kommer att vänja mig vid är att inte få svar på det som är kärnfrågan. I detta fall är frågan; ses förtroendevalda som ett säkerhetshot i Sigtuna kommun?

connys_helsida
centrum_helsida2020

Sigtuna kommuns yttrande positiv överraskning

Insändare Sigtuna kommun är ett av de186 offentliga organ och andra intressenter, som haft tillfälle att yttra sig över den utredning som presenterades i augusti 2021 om förutsättningarna för att avveckla Bromma flygplats. Beslut om kommunens yttrande togs vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-06.

handbollsskola
happyhomes_sommar2020
mod_helsida

repliken: Vaccinet är vägen ur pandemin

Insändare Pandemin och de restriktioner den medfört har begränsat friheten för oss alla. Ett nödvändigt ont för att skydda liv och hälsa, ett ansvar vi gemensamt tagit för att ta hand om varandra.

coronapandemin

Oroväckande att Liberalerna vill införa vaccinpass

Insändare Det är högst oroväckande att somliga politiker i detta land både på riks- och regionnivå talar för att införa vaccinationspass.

defacto_helsida

slutreplig Miljöpartiet vill se ärliga politiker

Insändare Miljöpartiet har uppmärksammat kommunledningen, men främst invånarna i Märsta, på en anmälan om avverkning. Mats Weibull (M) kallar det ”medieutspel”. Vi kallar det öppenhet och ärlighet mot kommuninvånare. Kommunledningen har samma underlag som vi, men väljer att inte agera och skyller på en liten skalbagge.

2020_helsida

Lägenhetshotellet får bakläxa

Insändare Under förra året framkom att den nybyggda, stora fastigheten vid Ekillaskolan inte innehöll permanentbostäder som utlovat inför byggstart. Istället hyrde man ut lägenheterna till i huvudsak företag, på kort eller lång tid samt dessutom utan tillstånd eller korrekt brandskydd för hotellverksamhet.

Askerson (M) mörkade JO-anmälan för nämnden

Insändare Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson, Moderaterna, väljer att återigen runda kommunens demokratiska beslutsprocesser. På senaste nämndmötet kritiserades han för att på eget bevåg ha fattat beslut istället för att följa kommunens regler och låta samtliga valda i nämnden få en chans att tycka till.

slutreplik: ombildningen i sigtuna

Moderaternas politik splittrar kommunen

Insändare Den moderata trion Holst, Langby och Holmgren tar verkligen till brösttoner när de besvarar min artikel om SigtunaHems utförsäljning av 58 lägenheter i Sigtuna Stad. De har fel på varje punkt. Moderaternas bostadspolitik splittrar kommunen medan vår bostadspolitik enar den.

Hyresrätten är hotad

Insändare Vi i Hyresgästföreningen tycker att det är märkligt att bostadsfrågan är så lite med i debatten. Att ha en bostad är ju oerhört viktigt för att få ett bra liv, och det är också en mänsklig rättighet.

replik: Ombildning i Sigtuna

Ska du eller Socialdemokraterna bestämma över ditt boende?

Insändare Sigtunas invånare äger bostadsbolaget SigtunaHem som förvaltar cirka 5000 hyresrätter runtom i kommunen. SigtunaHem skall självklart drivas på ett professionellt sätt och med affärsmässiga mål.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

sigtuna_vatten_outsider
centrum_sommar_out
connys
ridskola_2020_outsider
moderat_outsider
swedol_outsider
bergstrand_out_jan
nrh