moderaterna_sep2020
Foto: David Peacock/Norwegian
Debattören: David Lundqvist, fd ordförande i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna. Skriver dock som privatpersonFoto: Privat

Säg inte ja till en fjärde och femte bana

För närvarande säger man från visst politiskt håll i kommunen: ”Arlanda ska utvecklas – inte avvecklas”.

Vad är det då man menar? Jo, att det är nödvändigt att bygga ut Arlanda, eftersom antalet passagerare på Arlanda tros öka från dagens 25 miljoner (2019) till 40 miljoner inom en 20-årsperiod. Det konkreta med att ”bygga ut” handlar om en fjärde rullbana, med tillägget att man också bör se över möjligheterna till en femte rullbana.

Man ansluter sig därmed till det resonemang som Swedavia presenterade i sin ”Draft Masterplan Arlanda” i februari 2017. Där argumenterar Swedavia för en fjärde och femte rullbana, grundat på en förutspådd, ca 4-procentig årlig ökning av passagerarantalet för decennier framåt, vilket skulle innebära 40 miljoner passagerare per år 2035, 50 miljoner 2044 och 70 miljoner 2067.

Nu säger dock verkligheten något annat. Passagerarantalet på Arlanda ökade bara svagt 2018 – endast med 1 procent jämfört med 2017. År 2019 började passagerarantalet i stället gå ned. Det sjönk med 4,5 procent i förhållande till 2018. Och under de första två ”normal”-månaderna 2020 fortsatte dessutom denna nedåtgående trend. (Störtdykningen från mars och framåt känner alla till, men den åberopas inte i denna artikel).

Detta fick Swedavia att dra i investerings-handbromsen. Masterplanens utbyggnad med en fjärde och femte rullbana drivs nu inte längre. Och tänkta pir- och bagagehanteringsinvesteringar har lagts på is.

Från visst lokalt politiskt håll fortsätter man dock att driva på för fler rullbanor på Arlanda. Det är så man måste tolka sloganen ”Arlanda ska utvecklas – inte avvecklas”. Alltså oberoende av vad nyckelaktören Swedavia numera ser framför sig.

Om man från lokalt politiskt håll i Sigtuna kommun vill att Arlanda ska byggas ut med en fjärde och en femte rullbana, så måste man i konsekvensens namn också skriva/rita/planera in detta i kommunens översiktplan. Och den frågan är högaktuell. Gällande översiktsplan (ÖP 2014) är under omarbetning och avses bli beslutad av kommunfullmäktige 2021.

I ÖP 2014 berördes frågan om en ny fjärde rullbana. Men kommunfullmäktige tog inte ställning. Kommunen ville inte binda sig. Som nämnts ovan har i nutid behovet av en fjärde och femte rullbana starkt minskat, vilket Swedavia har insett, och det är knappast troligt att Swedavia kommer att trycka på för fler banor. En ny översiktsplan behöver alltså, likt ÖP 2014, inte säga ja till nya rullbanor.

Då är frågan: vill ändå de lokalpolitiska krafter som säger ”bygga ut” skriva/rita/planera in rullbana 4 och 5 i ÖP 2021?

I så fall skulle dessa krafter få Sigtuna kommun att göra ett stort strategiskt och taktiskt misstag. För kommunen har ett trumfkort i sammanhanget, nämligen vetorätt mot byggandet av ytterligare rullbanor, detta enligt ett civilrättsligt bindande avtal med staten från 1990. Det är alltså fullt möjligt – om staten skulle trycka på för ytterligare rullbanor – att ställa motkrav. Till exempel att Märsta i så fall måste få en ny järnvägsstation och andra järnvägs- och vägutbyggnader. Detta trumfkort spelas bort om de lokala utbyggnadsförespråkarna tvingar in ett ja till bana 4 och 5 i ÖP 2021.

Nej, i ÖP 2021 bör kommunen låta ställningstagandet till eventuellt fler banor på Arlanda bli detsamma som i ÖP 2014.

  • David Lundqvist, Märsta

Fotnot: Den här artikeln är skriven av mig som privatperson, inte som företrädare för det parti jag tillhör.

Historisk satsning på sjukvården och äldreomsorgen

Insändare Nu stärker den socialdemokratiska regeringen sjukvården och äldreomsorgen i hela Sverige. I höstbudgeten föreslås den största nationella satsningen på äldreomsorgen någonsin. Detta höjer det generella statsbidraget med tio miljarder och regionerna får fyra miljarder för att hantera uppskjuten vård.

connys_helsida

Med S vid rodret hade inte närakuten räddats

Insändare År 1996 berövades Löwenströmska sjukhuset på sin akutmottagning. Invånarna i Upplands Väsby, Märsta och i andra närliggande stadsdelar fick vid akut sjukdom söka sig till Danderyds sjukhus eller Karolinska sjukhuset i Solna.

Det moderatledda styret i Region Stockholm fortsätter att svika väljarna

Insändare Först lovade det moderatledda styret i regionen att behålla närakuten på Löwenströmska. Sedan när beslutet om att lägga ned den togs lovade man istället en husläkarjour som kompensation. Nu har man återigen svikit väljarna då man inte ens kan leverera på löftet om husläkarjouren.

festspec_host2020_helsida
UG granskar S

Apropå – Uppdrag Granskning

Insändare Jag är stolt över att som socialdemokrat ha fått vara med som ledamot i Kom-munfullmäktige och periodvis i Bygg- och trafiknämnden under den tid som Anders Johansson var Kommunalråd.

Seniorernas hus hade behövts

Insändare Pensionärsorganisationerna i Sigtuna kommun har i mer än tio års tid fört resonemang med kommunen om ett Seniorernas hus med möjligheter till Trygghetsboende och träffpunkt med möteslokaler.

happyhomes_sommar2020

Vår kommun behöver en hemtjänst i egen regi

Insändare Vänsterpartiet är kritiska till att den styrande högermajoriteten i kommunen har valt att privatisera hemtjänsten. I en tid när det är viktigt att vi har en god insyn och kontroll över vad som händer i välfärden blir det extra skadligt med en kommersiell aktör som mellanhand mellan verksamheten och förtroendevalda politiker.

boisigtuna

Hur politikerna och pensionärerna kan tala med varandra

Insändare Tidigare inhämtade politikerna pensionärernas åsikter, dels inom sina partiorganisationer, dels träffades företrädare för politikerna och företrädare för pensionärsorganisationerna i Kommunala pensionärsrådet (KPR).

defacto_helsida
corner_helsida

Socialdemokraterna låter ideologi gå före fakta

Insändare ”Socialdemokraterna yrkar avslag på ärendet av principiella skäl då vi anser att denna verksamhet ska skötas i kommunens regi.” Så börjar den reservation som inlämnades av socialdemokraterna i äldre- och omsorgsnämnden när inriktningsbeslut inför lagen om upphandling i hemtjänsten fattades.

Repliken: ”Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet”

Insändare Josefin Brodd (M) och Olov Holst (M) skriver i märsta.nu att välfärdstjänster i Sigtuna kommun ska vara bland de bästa i landet. Deras argumentation är motsägelsefull då de under 2019 har sett till att 48 årsarbetare försvunnit genom nedskärningar inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

centrum_helsida2020

Hemtjänsten har blivit sämre

Insändare Från att ha arbetat och haft Sigtuna Kommun som arbetsgivare inom äldreomsorgen till att idag ha upplevt två privata aktörer är en markant försämring i allt man kan tänka sig.

Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet

Insändare Invånarna i Sigtuna kommun ska få maximal nytta för sina skattepengar och känna att leveransen av välfärdstjänster är bland de bästa i landet. Så har det långt ifrån varit och vi är inte heller där än. Nu har arbetet med att komma dit dessutom försvårats av den pågående Coronapandemin som sätter stor press på hela välfärdssektorn.

helsida
2020_helsida

Påtvingad privat hemtjänst fungerar dåligt

Insändare Den 1:a april tilldelades kommunens hemtjänstbrukare en privat utförare som de varken kunnat välja själva eller kan välja bort mot ett annat alternativ. I ett helt år måste våra äldre som har behov av hemtjänst anlita detta företag och inte förrän det första året gått så har de möjlighet att välja det andra företaget om de vill. Sedan är alternativen slut i den påtvingade privata hemtjänsten.

Visa civilkurage i sommar!

Insändare Sommaren har kommit och livet känns enklare för många. Måsten och vardagsstress läggs på hyllan. Men för en del innebär sommaren en tid med ökad risk att utsättas för våld. Det är därför extra viktigt att vi reagerar och vågar se våra medmänniskor.

Att spela med liv och hälsa i Hemtjänsten i Sigtuna kommun

Insändare Moderaten Josefin Brodd (JB) ger ett tydligt (och skrämmande) svar på min insändare om ”tvångsval och inlåsning”.

Borgerlig valfrihet i Sigtuna kommun blev tvångsval

Insändare Under nuvarande borgerliga regim har Sigtuna kommun övergått från kommunal hemtjänst till privat hemtjänst. Man har upphandlat hemtjänst på ett sätt som drabbat dem som har hemtjänst och som saknar motstycke.