center_pan21
Mats Weibull (M), ordförande Bygg- och miljönämnden.Foto: Marie-Therese Karlberg

Norr om Aspvägen och Aspvägens förlängning

Under samrådstiden för förslaget till ny översiktsplan är det synpunkter på eventuell bebyggelse norr om Aspvägen samt Aspvägens förlängning över Ostkustbanan som dominerat debatten, samrådsmöten och inlämnade synpunkter.

Vad gäller området norr om Aspvägen, innebär förslaget i dagsläget att en utredning för att se över möjligheten till bebyggelse ska utredas, inget annat. Idén kommer dessutom från de privata markägarna och med tanke på att området har en strategisk placering i anslutning till befintlig bebyggelse i norra Märsta, bör möjligheten utredas.

Detta ska givetvis göras med hänsyn till områdets förutsättningar som befintliga fornminnen, friluftsliv, närhet till kommunal infrastruktur, kollektivtrafik, vägar samt vatten och avlopp med mera. En utveckling i ett sådant område istället för på platser utan anslutning till tätorten, är också en huvudprincip för andra föreslagna bostadsområden i förslaget till den nya översiktsplanen.

Som alla känner till råder stor bostadsbrist och befolkningsökning i regionen och fler bostäder måste produceras, vare sig vi vill eller inte. Rätten att fritt kunna ströva i andras skogar måste vägas mot behovet av bostäder. Vi har ett gemensamt ansvar att skapa ett tryggt samhälle med goda förutsättningar för invånarna, såväl nya som befintliga. Det största motståndet mot byggnation i grön- och skogsområden handlar alltför ofta om det egna behovet och inte om det skriande behovet av bostäder.

Återigen – samrådsförslaget innebär inte att något beslut om bebyggelse norr om Aspvägen har fattats. Inkomna synpunkter kommer att hanteras i en samrådsredogörelse som sedan utgör underlag för nästa samrådstillfälle och noggrann granskning ska göras innan planen måste antas under senvåren 2022.

Aspvägens förlängning över Ostkustbanan däremot, är en förutsättning för en ombyggnad av hela stationsområdet med nytt stationshus och spåromläggningar. Planering tillsammans med Trafikverket pågår för fullt. Övergången vid Brobyvägen ska ersättas av en gång- och cykelbana under järnvägen, vilket förutsätter en ny planskild korsning över Ostkustbanan norr om stationsområdet. Det handlar inte i första hand om en alternativväg mellan väg 263 och E4 och definitivt inte för tung trafik, som fortsatt kommer att hänvisas till väg 263. Information om planerna för stationsområdet finns (sid 81) i samrådsförslaget och är en sedan länge starkt efterlängtad och välbehövlig uppgradering av Märsta station.

Svar till skribenten Angela Atzori angående hemsidan – Jag beklagar att du upplevde det svårt att hitta sidan om översiktsplanen på webben och har vidarebefordrat din feedback till kommunikationsenheten.

  • Mats Weibull (M), ordförande i bygg- och miljönämnden och vice ordförande i kommunstyrelsen
mp_host_helsida
eldsjal-helsida

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

andersojag
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

connys_helsida
replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

helsida_var2021
2020_helsida
happyhomes_sommar2020

Slutreplik: Ungdomsarbetslösheten ökar under Askerson (M)

Insändare Den ansvarsfrihet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mattias Askerson tillskriver sig själv är endast ett kvitto på den moderatledda kommunledningens handfallenhet inför arbetslöshetsfrågan. Mattias Askerson talar om ett ”historiskt arbetsmarknadspaket” med fokus på insatser som har ”effekt”. Samtidigt som Sigtuna kommun har Stockholm läns tredje högsta arbetslöshet (11,1%) och ungdomsarbetslöshet (11,3%).

Flytta Brommas kommersiella flygtrafik till Arlanda

Insändare När återgår flyget till ett ”normaltillstånd? Det är den stora frågan som flygbranschen och intressenterna omkring den ställer sig. Det är också en fråga av största intresse för flyginfrastrukturen i Sveriges huvudstadsregion, liksom för Uppsalaregionen.

centrum_helsida2020

Repliken: Socialdemokratisk populism rustar inte våra unga för arbetsmarknaden

Insändare Det är glädjande att SSU delar min oro för arbetslösheten i Sigtuna kommun såväl som i Sverige. Vi skulle tillsammans kunna driva på Stefan Löfven och regeringen att istället för att försvaga drivkrafterna att arbeta och införa familjevecka göra fler jobb lönsamma och ställa höge krav på bidragstagare att göra sig anställningsbara.

defacto_helsida
regeringskrisen

Liberalerna nyckeln till borgerlig regering

Insändare Liberalerna lägger grunden för att en borgerlig regering ska kunna lösa de stora samhällsproblemen. Vi vill skapa en bättre skola i hela landet och att integrationen ska innebära både krav och möjligheter.

bostad_helsida
översiktsplanen

Bevara grönområdena i kommunen

Insändare Först av allt var det väldigt svårt att orientera sig på kommunens hemsida. När jag lyckades hitta och läsa hela dokumentet tog det en stund att ta in all information.

Replik: ”Oseriöst av Miljöpartiet

Insändare Miljöpartiet (MP) har inte bara en gång, inte två gånger utan tre gånger sagt ja till överenskommelsen med Trafikverket om utbyggnadsplanerna för Märsta station. Trots det skäms man inte för att gå ut med både insändare och annonser där man försöker lura väljarna att tro att man är emot delar av överenskommelsen. I det här fallet Aspvägens förlängning.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

bostad_outsider
andersojag_outsider
nrh
swedol_outsider
centrum_sommar_out
ridskola_2020_outsider
mp-outsider
sigtuna_vatten_outsider
connys
eldsjal-outsider