moderaterna_panorama
Mats Weibull (M), ordförande Bygg- och miljönämnden.Foto: Marie-Therese Karlberg

Norr om Aspvägen och Aspvägens förlängning

Under samrådstiden för förslaget till ny översiktsplan är det synpunkter på eventuell bebyggelse norr om Aspvägen samt Aspvägens förlängning över Ostkustbanan som dominerat debatten, samrådsmöten och inlämnade synpunkter.

Vad gäller området norr om Aspvägen, innebär förslaget i dagsläget att en utredning för att se över möjligheten till bebyggelse ska utredas, inget annat. Idén kommer dessutom från de privata markägarna och med tanke på att området har en strategisk placering i anslutning till befintlig bebyggelse i norra Märsta, bör möjligheten utredas.

Detta ska givetvis göras med hänsyn till områdets förutsättningar som befintliga fornminnen, friluftsliv, närhet till kommunal infrastruktur, kollektivtrafik, vägar samt vatten och avlopp med mera. En utveckling i ett sådant område istället för på platser utan anslutning till tätorten, är också en huvudprincip för andra föreslagna bostadsområden i förslaget till den nya översiktsplanen.

Som alla känner till råder stor bostadsbrist och befolkningsökning i regionen och fler bostäder måste produceras, vare sig vi vill eller inte. Rätten att fritt kunna ströva i andras skogar måste vägas mot behovet av bostäder. Vi har ett gemensamt ansvar att skapa ett tryggt samhälle med goda förutsättningar för invånarna, såväl nya som befintliga. Det största motståndet mot byggnation i grön- och skogsområden handlar alltför ofta om det egna behovet och inte om det skriande behovet av bostäder.

Återigen – samrådsförslaget innebär inte att något beslut om bebyggelse norr om Aspvägen har fattats. Inkomna synpunkter kommer att hanteras i en samrådsredogörelse som sedan utgör underlag för nästa samrådstillfälle och noggrann granskning ska göras innan planen måste antas under senvåren 2022.

Aspvägens förlängning över Ostkustbanan däremot, är en förutsättning för en ombyggnad av hela stationsområdet med nytt stationshus och spåromläggningar. Planering tillsammans med Trafikverket pågår för fullt. Övergången vid Brobyvägen ska ersättas av en gång- och cykelbana under järnvägen, vilket förutsätter en ny planskild korsning över Ostkustbanan norr om stationsområdet. Det handlar inte i första hand om en alternativväg mellan väg 263 och E4 och definitivt inte för tung trafik, som fortsatt kommer att hänvisas till väg 263. Information om planerna för stationsområdet finns (sid 81) i samrådsförslaget och är en sedan länge starkt efterlängtad och välbehövlig uppgradering av Märsta station.

Svar till skribenten Angela Atzori angående hemsidan – Jag beklagar att du upplevde det svårt att hitta sidan om översiktsplanen på webben och har vidarebefordrat din feedback till kommunikationsenheten.

  • Mats Weibull (M), ordförande i bygg- och miljönämnden och vice ordförande i kommunstyrelsen
connys_helsida

repliken: Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

Insändare I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

ewas_helsida
mp_helsida_april
marinan_helsida
valet2022

Pengarna ska stanna i klassrummet!

Insändare Nu är snart vårterminen avklarad och elever och skolpersonal får sommarledigt och kan njuta av samvaro, bad och sol. Skolpersonalen har som vanligt gett allt och lite till och eleverna har fått en undervisning som håller hög kvalitet och ger bildning och framtidshopp.

valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Valet 2022 Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

centrum_sommar2022_helsida
valet2022

Miljöpartiet vill se politiker som tar ansvar

Insändare Precis som Olov Holst (M) vill Miljöpartiet uppmana dig som invånare och väljare att tänka på ärlighet och seriositet när du går till valurnan den 11 september. Miljöpartiet har tydliga ståndpunkter, Holst kallar det aggressivt och oärligt. Vi kallar det demokrati och skilda åsikter.

liber_helsida
defacto_helsida

Bevara Smedsgårdarna

Insändare Vi i Hyresgästföreningen Sigtuna är kritiska till tankarna att riva Smedsgårdarna, befintliga hus bör rustas upp enligt tidigare plan. SigtunaHem hade kommit långt i en upprustningsprocess, men har plötsligt svängt.

2020_helsida

Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet

Insändare Centerkvinnorna vill att fler kvinnor ska få leva i ekonomisk frihet, med en självständig ekonomi. Nästan en fjärdedel av utrikes födda kvinnor är i dag arbetslösa och det behövs fler insatser för dem. Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet!

Värna och utveckla hyresrätten som boendeform!

Insändare Söndag den 11 september är det dags att välja partier och kandidater till riksdag, region och kommun. Det är mer angeläget än någonsin att många röstar - på valdagen eller genom förtidsröstning – detta för att visa att demokratin är något vi verkligen värnar om och uppskattar.

valet2022

repliken: Platsen fungerar inte!

Insändare Vi var glasklara att Vänsterpartiet står bakom att ett kultur- och aktivitetscenter placeras i Valsta. I synnerhet om det innebär ett fullgott bibliotek i Valsta. Vad vi är emot är platsen, den fungerar inte! I detta känner vi att vi har Valstaborna med oss.

Varför säger (S) och (V) nej till det som Valstaborna efterfrågar?

Insändare Den 9 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja arbetet med att bygga ett Kultur- och aktivitetscenter (KAC) i Valsta. Alla partier utom Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) röstade ja. (S) och (V) röstade nej.

valet2022

Är det ideologiskt fel att lyssna på invånarna, Marie Axelsson?

Insändare Marie Axelsson skriver i en insändare att utförsäljning av hyresrätter är ”en rent ideologisk handling från Moderaternas håll.” Det som möjligtvis kan påstås vara ideologiskt är att vi moderater står för att vi lyssnar på invånarnas önskemål och försöker tillgodose dessa. Socialdemokraterna fortsätter istället att tydligt visa att de vill bestämma över hur andra människor ska leva sina liv.

Bygg Föreningarnas hus på norra sidan av Valsta Centrum

Insändare Med fyra månader kvar till valet skickar Moderaterna idag på kommunstyrelsen fram ett helt nytt förslag om placeringen av Kultur- och Aktivitetshuset i Valsta.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

centrum_sommar_outsider2022
ewas_outsider
moderat_outsider
sigtuna_vatten_outsider
nrh
connys
marina_outsider
mp_outsider2022
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider