center_pan21
Den borgerliga kommunledningenFoto: Sigtuna kommun

Den stärkta ekonomin möjliggör nödvändiga reformer

Efter flera års sanering av en tidigare illa skött ekonomi står Sigtuna kommun nu på stabil ekonomisk grund.

För andra året i rad kan vi göra kraftiga resursförstärkningar i verksamheterna samtidigt som vi klarar av att budgetera för det av SKR (Sveriges kommuner och regioner) rekommenderade överskottsmålet på 2 procent. Överskottsmålet för Sigtuna innebär 62 miljoner kronor (mnkr) och tillsammans med en pott på 5 mnkr för oförutsedda händelser, 14 mnkr i volym- och omställningspotter samt det faktum att vi inte räknar in förväntade exploateringsintäkter i budgeten, skapar vi en rejäl buffert om stora, oförutsedda händelser skulle inträffa.

Den goda ekonomin möjliggör historiskt stora satsningar och nämnderna tillförs hela 147 mnkr, pengar som i första hand ska användas till åtgärder i syfte att stärka kvaliteten i våra verksamheter.

Under 2021 påbörjades reformen Samhällsbyggnadslyftet. Reformen syftar till att minska den mycket stora segregation som tillåtits bita sig fast i kommunen och som förutom personligt lidande medför stora kostnader. Reformen består av två huvuddelar; en socioekonomisk del med sociala insatser och en stadsbyggnadsdel som syftar till att minska bostadsbyggnadstakten samt rätta till obalansen som finns i upplåtelseformerna genom att bygga fler bostadsrätter och småhus.

Kommunen har under ett flertal år präglats av en ökande otrygghet. Sedan 2018 har vi satsat mångmiljonbelopp på trygghetsreformen ”Trygga Sigtuna”. Det intensiva arbetet har börjat ge mätbara effekter på säkerheten, men känslan av otrygghet hos kommuninvånarna har inte minskat i önskad takt. Arbetet ska därför intensifieras genom ytterligare satsningar på trygghetsskapande åtgärder i hela kommunen. Insatserna samlas under begreppet ”Trygga och Snygga Sigtuna kommun”.

Andra större reformer som fortsätter vara i fokus under 2022 är ”Näringslivslyftet”, ”Arbetsmarknadspaketet” och arbetet med att implementera Agenda-2030 i samtliga verksamheter.

Äldre- och omsorgsnämnden tillförs 15 mnkr som primärt går till att stärka bemanningen på våra äldreboenden och möjliggöra utökade platser för daglig verksamhet.  Redan i år inleds arbetet med en heltäckande äldreomsorgsplan för att kraftigt öka kvaliteten i verksamheterna och nöjdheten bland brukarna. Äldreomsorgsplanen ska färdigställas och implementeras i verksamheterna under 2022. Vi tillför också pengar för att förbereda möjligheten att 2023 kunna erbjuda alla medarbetare inom äldreomsorgen heltid som norm.

Vår vision och målsättning har alltid varit att vi ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner och sedan maktskiftet 2017 har våra skolor tagit rejäla kliv i rätt riktning. I den senaste rankingen över skolkommuner rankas vi till plats 24 av 290 kommuner! Vi är därmed bland landets 25 bästa skolkommuner och dessutom bäst i Stockholms län! För att nå detta har vi tagit fram ett smalare och vassare skolutvecklingsprogram med en tydlig och långsiktig satsning på kunskap, trygghet och medarbetare. Under 2022 får barn- och ungdomsnämnden ytterligare 51,1 mnkr för att bland annat förstärka arbetet för ökad lärartäthet, fler behöriga lärare, utökad barn- och elevhälsa, resursenhet för barn i behov av särskilt stöd samt fortsatta satsningar på framtidens skolbibliotek.

Sigtuna kommun erbjuder flera möjligheter till en aktiv fritid och skapar förutsättningar för friska invånare, social hållbarhet och integration genom det stora antal idrottshallar, -planer och simhallar som finns i hela kommunen. Redan i år planerar vi också öppna ”Fritidsbanken” för att erbjuda kommuninvånarna möjligheten att utan kostnad låna sport- och fritidsutrustning. Ett närmare samarbete med organisationer som Generation PEP och Sportis ska också inledas i syfte att stärka folkhälsan.

Vi har redan nämnt att stora investeringar ska göras på trygghetsskapande åtgärder i de fysiska miljöerna runtom i kommunen. Och vi vill verkligen understryka att vi med denna budget höjer ambitionsnivån för att öka den allmänna trivseln och hålla rent och snyggt genom att skötsel av gräsmattor, planteringar, sopkorgar och annat som är viktiga för invånares och besökares trivsel får ökat fokus och resurser under samlingsnamnet ”Trygga och Snygga Sigtuna kommun”.

Torsdagen den 17 juni fattar kommunfullmäktige beslut om mål och budget för 2022-2024. Sammantaget är det en mycket stor satsning på de kommunala välfärdstjänsterna, ökad trygghet och en snyggare och prydligare kommun. Allt baserat på en stark och stabil ekonomi där skattebetalarnas pengar värnas.

  • Olov Holst (M)
  • Gill Brodin (C)
  • Pernilla Bergqvist (L)
  • Karsten Bjärbo (KD)
  • Lars Björling (SfS
helsida_var2021
2020_helsida

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

centrum_helsida2020
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

defacto_helsida
replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

connys_helsida
bostad_helsida
andersojag

Slutreplik: Ungdomsarbetslösheten ökar under Askerson (M)

Insändare Den ansvarsfrihet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mattias Askerson tillskriver sig själv är endast ett kvitto på den moderatledda kommunledningens handfallenhet inför arbetslöshetsfrågan. Mattias Askerson talar om ett ”historiskt arbetsmarknadspaket” med fokus på insatser som har ”effekt”. Samtidigt som Sigtuna kommun har Stockholm läns tredje högsta arbetslöshet (11,1%) och ungdomsarbetslöshet (11,3%).

Flytta Brommas kommersiella flygtrafik till Arlanda

Insändare När återgår flyget till ett ”normaltillstånd? Det är den stora frågan som flygbranschen och intressenterna omkring den ställer sig. Det är också en fråga av största intresse för flyginfrastrukturen i Sveriges huvudstadsregion, liksom för Uppsalaregionen.

eldsjal-helsida

Repliken: Socialdemokratisk populism rustar inte våra unga för arbetsmarknaden

Insändare Det är glädjande att SSU delar min oro för arbetslösheten i Sigtuna kommun såväl som i Sverige. Vi skulle tillsammans kunna driva på Stefan Löfven och regeringen att istället för att försvaga drivkrafterna att arbeta och införa familjevecka göra fler jobb lönsamma och ställa höge krav på bidragstagare att göra sig anställningsbara.

mp_host_helsida
regeringskrisen

Liberalerna nyckeln till borgerlig regering

Insändare Liberalerna lägger grunden för att en borgerlig regering ska kunna lösa de stora samhällsproblemen. Vi vill skapa en bättre skola i hela landet och att integrationen ska innebära både krav och möjligheter.

översiktsplanen

Norr om Aspvägen och Aspvägens förlängning

Insändare Under samrådstiden för förslaget till ny översiktsplan är det synpunkter på eventuell bebyggelse norr om Aspvägen samt Aspvägens förlängning över Ostkustbanan som dominerat debatten, samrådsmöten och inlämnade synpunkter.

happyhomes_sommar2020
översiktsplanen

Bevara grönområdena i kommunen

Insändare Först av allt var det väldigt svårt att orientera sig på kommunens hemsida. När jag lyckades hitta och läsa hela dokumentet tog det en stund att ta in all information.

Replik: ”Oseriöst av Miljöpartiet

Insändare Miljöpartiet (MP) har inte bara en gång, inte två gånger utan tre gånger sagt ja till överenskommelsen med Trafikverket om utbyggnadsplanerna för Märsta station. Trots det skäms man inte för att gå ut med både insändare och annonser där man försöker lura väljarna att tro att man är emot delar av överenskommelsen. I det här fallet Aspvägens förlängning.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

ridskola_2020_outsider
centrum_sommar_out
eldsjal-outsider
mp-outsider
andersojag_outsider
bostad_outsider
connys
nrh
sigtuna_vatten_outsider
swedol_outsider