panorama_centrum
Den borgerliga kommunledningenFoto: Sigtuna kommun

Den stärkta ekonomin möjliggör nödvändiga reformer

Efter flera års sanering av en tidigare illa skött ekonomi står Sigtuna kommun nu på stabil ekonomisk grund.

För andra året i rad kan vi göra kraftiga resursförstärkningar i verksamheterna samtidigt som vi klarar av att budgetera för det av SKR (Sveriges kommuner och regioner) rekommenderade överskottsmålet på 2 procent. Överskottsmålet för Sigtuna innebär 62 miljoner kronor (mnkr) och tillsammans med en pott på 5 mnkr för oförutsedda händelser, 14 mnkr i volym- och omställningspotter samt det faktum att vi inte räknar in förväntade exploateringsintäkter i budgeten, skapar vi en rejäl buffert om stora, oförutsedda händelser skulle inträffa.

Den goda ekonomin möjliggör historiskt stora satsningar och nämnderna tillförs hela 147 mnkr, pengar som i första hand ska användas till åtgärder i syfte att stärka kvaliteten i våra verksamheter.

Under 2021 påbörjades reformen Samhällsbyggnadslyftet. Reformen syftar till att minska den mycket stora segregation som tillåtits bita sig fast i kommunen och som förutom personligt lidande medför stora kostnader. Reformen består av två huvuddelar; en socioekonomisk del med sociala insatser och en stadsbyggnadsdel som syftar till att minska bostadsbyggnadstakten samt rätta till obalansen som finns i upplåtelseformerna genom att bygga fler bostadsrätter och småhus.

Kommunen har under ett flertal år präglats av en ökande otrygghet. Sedan 2018 har vi satsat mångmiljonbelopp på trygghetsreformen ”Trygga Sigtuna”. Det intensiva arbetet har börjat ge mätbara effekter på säkerheten, men känslan av otrygghet hos kommuninvånarna har inte minskat i önskad takt. Arbetet ska därför intensifieras genom ytterligare satsningar på trygghetsskapande åtgärder i hela kommunen. Insatserna samlas under begreppet ”Trygga och Snygga Sigtuna kommun”.

Andra större reformer som fortsätter vara i fokus under 2022 är ”Näringslivslyftet”, ”Arbetsmarknadspaketet” och arbetet med att implementera Agenda-2030 i samtliga verksamheter.

Äldre- och omsorgsnämnden tillförs 15 mnkr som primärt går till att stärka bemanningen på våra äldreboenden och möjliggöra utökade platser för daglig verksamhet.  Redan i år inleds arbetet med en heltäckande äldreomsorgsplan för att kraftigt öka kvaliteten i verksamheterna och nöjdheten bland brukarna. Äldreomsorgsplanen ska färdigställas och implementeras i verksamheterna under 2022. Vi tillför också pengar för att förbereda möjligheten att 2023 kunna erbjuda alla medarbetare inom äldreomsorgen heltid som norm.

Vår vision och målsättning har alltid varit att vi ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner och sedan maktskiftet 2017 har våra skolor tagit rejäla kliv i rätt riktning. I den senaste rankingen över skolkommuner rankas vi till plats 24 av 290 kommuner! Vi är därmed bland landets 25 bästa skolkommuner och dessutom bäst i Stockholms län! För att nå detta har vi tagit fram ett smalare och vassare skolutvecklingsprogram med en tydlig och långsiktig satsning på kunskap, trygghet och medarbetare. Under 2022 får barn- och ungdomsnämnden ytterligare 51,1 mnkr för att bland annat förstärka arbetet för ökad lärartäthet, fler behöriga lärare, utökad barn- och elevhälsa, resursenhet för barn i behov av särskilt stöd samt fortsatta satsningar på framtidens skolbibliotek.

Sigtuna kommun erbjuder flera möjligheter till en aktiv fritid och skapar förutsättningar för friska invånare, social hållbarhet och integration genom det stora antal idrottshallar, -planer och simhallar som finns i hela kommunen. Redan i år planerar vi också öppna ”Fritidsbanken” för att erbjuda kommuninvånarna möjligheten att utan kostnad låna sport- och fritidsutrustning. Ett närmare samarbete med organisationer som Generation PEP och Sportis ska också inledas i syfte att stärka folkhälsan.

Vi har redan nämnt att stora investeringar ska göras på trygghetsskapande åtgärder i de fysiska miljöerna runtom i kommunen. Och vi vill verkligen understryka att vi med denna budget höjer ambitionsnivån för att öka den allmänna trivseln och hålla rent och snyggt genom att skötsel av gräsmattor, planteringar, sopkorgar och annat som är viktiga för invånares och besökares trivsel får ökat fokus och resurser under samlingsnamnet ”Trygga och Snygga Sigtuna kommun”.

Torsdagen den 17 juni fattar kommunfullmäktige beslut om mål och budget för 2022-2024. Sammantaget är det en mycket stor satsning på de kommunala välfärdstjänsterna, ökad trygghet och en snyggare och prydligare kommun. Allt baserat på en stark och stabil ekonomi där skattebetalarnas pengar värnas.

  • Olov Holst (M)
  • Gill Brodin (C)
  • Pernilla Bergqvist (L)
  • Karsten Bjärbo (KD)
  • Lars Björling (SfS
centrum_sommar2022_helsida

repliken: Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

Insändare I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

mp_helsida_april
liber_helsida
connys_helsida
valet2022

Pengarna ska stanna i klassrummet!

Insändare Nu är snart vårterminen avklarad och elever och skolpersonal får sommarledigt och kan njuta av samvaro, bad och sol. Skolpersonalen har som vanligt gett allt och lite till och eleverna har fått en undervisning som håller hög kvalitet och ger bildning och framtidshopp.

valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Valet 2022 Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

defacto_helsida
valet2022

Miljöpartiet vill se politiker som tar ansvar

Insändare Precis som Olov Holst (M) vill Miljöpartiet uppmana dig som invånare och väljare att tänka på ärlighet och seriositet när du går till valurnan den 11 september. Miljöpartiet har tydliga ståndpunkter, Holst kallar det aggressivt och oärligt. Vi kallar det demokrati och skilda åsikter.

marinan_helsida
2020_helsida

Bevara Smedsgårdarna

Insändare Vi i Hyresgästföreningen Sigtuna är kritiska till tankarna att riva Smedsgårdarna, befintliga hus bör rustas upp enligt tidigare plan. SigtunaHem hade kommit långt i en upprustningsprocess, men har plötsligt svängt.

ewas_helsida

Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet

Insändare Centerkvinnorna vill att fler kvinnor ska få leva i ekonomisk frihet, med en självständig ekonomi. Nästan en fjärdedel av utrikes födda kvinnor är i dag arbetslösa och det behövs fler insatser för dem. Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet!

Värna och utveckla hyresrätten som boendeform!

Insändare Söndag den 11 september är det dags att välja partier och kandidater till riksdag, region och kommun. Det är mer angeläget än någonsin att många röstar - på valdagen eller genom förtidsröstning – detta för att visa att demokratin är något vi verkligen värnar om och uppskattar.

valet2022

repliken: Platsen fungerar inte!

Insändare Vi var glasklara att Vänsterpartiet står bakom att ett kultur- och aktivitetscenter placeras i Valsta. I synnerhet om det innebär ett fullgott bibliotek i Valsta. Vad vi är emot är platsen, den fungerar inte! I detta känner vi att vi har Valstaborna med oss.

Varför säger (S) och (V) nej till det som Valstaborna efterfrågar?

Insändare Den 9 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja arbetet med att bygga ett Kultur- och aktivitetscenter (KAC) i Valsta. Alla partier utom Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) röstade ja. (S) och (V) röstade nej.

valet2022

Är det ideologiskt fel att lyssna på invånarna, Marie Axelsson?

Insändare Marie Axelsson skriver i en insändare att utförsäljning av hyresrätter är ”en rent ideologisk handling från Moderaternas håll.” Det som möjligtvis kan påstås vara ideologiskt är att vi moderater står för att vi lyssnar på invånarnas önskemål och försöker tillgodose dessa. Socialdemokraterna fortsätter istället att tydligt visa att de vill bestämma över hur andra människor ska leva sina liv.

Bygg Föreningarnas hus på norra sidan av Valsta Centrum

Insändare Med fyra månader kvar till valet skickar Moderaterna idag på kommunstyrelsen fram ett helt nytt förslag om placeringen av Kultur- och Aktivitetshuset i Valsta.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

centrum_sommar_outsider2022
sigtuna_vatten_outsider
marina_outsider
moderat_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh
ewas_outsider
swedol_outsider
connys
mp_outsider2022