sap_kyrka_pan
Foto: Genrebild/Stockholms stads Bostadsförmedling

Bostadsprogrammet skapar ökad segregation

Kommunledningen har nyligen klubbat ”Mål och budget 2021-2023” och där finns två bilagor, nr 4 och 5, som i hög grad kommer att påverka oss då det gäller boendet och vilka som är välkomna att bo i vår kommun.

Till grund för dessa bilagor ligger till stor del en beställd rapport, en rapport som man konstaterar kommer fram till det man redan trodde sig veta. Det är med andra ord tveksamt om kostnaden för att ta fram rapporten var väl använda pengar, huvudsyftet verkar mest vara att kunna skylla på någon annan för de beslut som man sedan ska ta.

Olov Holst skriver i sin Nyårskrönika ”resultatet var nedslående, men ingen överraskning”. Rapporten ger ingen djupare analys eller förslag på åtgärder, och det tycks även kommunledningen sakna.

Det man kommer fram till kan sammanfattas till två punkter
1. Bygg färre hyresrätter
2. Locka hit personer med hög skattekraft och se till att de med hög skattekraft stannar i kommunen.

Detta väcker flera frågor. Var ska de, för närvarande 13 000 personer, som står i kö för en hyresrätt bo? Vart ska de som inte har hög skattekraft ta vägen? Ska de skickas iväg till någon fattig kommun i Norrlands inland? Detta är ju ett redan prövat koncept.

Man väljer att peka ut Valsta som ett segregerat område, men låt oss lyfta blicken och se hela kommunen. I huvudsak består Sigtuna stad av egna hem och bostadsrätter, och nu finns också planer på att avveckla delar av de hyreshus som finns där. Resultatet kommer att bli att Sigtuna stad skiljer sig ännu mer från Märsta, eller med andra ord, att segregationen ökar mellan dessa kommundelar.
Idag saknas det planer för att göra Sigtuna stad mindre segregerat, något som skulle kunna ske genom att bygga hyresrätter blandat med befintlig byggnation. Men icke, istället vill man göra tvärt om och ombilda befintliga hyresrätter till bostadsrätter.

Är då vi i Hyresgästföreningen blinda för att det finns problem i vår kommun, nej det är vi absolut inte. Men vi saknar en riktig analys på hur vi ska komma till rätta med problemen.
Att minska byggandet av hyresrätter är inte lösningen, resultatet blir bara ökad bostadslöshet och trångboddhet. Och just dessa faktorer är stora, och bidragande, orsaker till de problem vi har idag t ex ungdomar som inte har plats hemma för att göra sina läxor och som inte kan ta hem kompisar utan istället hänvisas till att driva omkring på gator och torg.

Titta hur det ser ut på sina håll i vår kommun, gigantiska villor, och där det är hyreshus, många hyresrätter som är så små att man knappt kan möblera dem. Är det så vi ska ha det, då lär vi knappast lösa några problem. Snart lär vi också stå inför ett annat problem och det är hur marken som vi kan bygga på ska räcka till. På samma yta som en normalstor villa, som det bor 3-4 personer i, skulle man kunna bygga flerbostadshus åt tio gånger så många personer.

Helt klart är att vi behöver ett nytt sätt att tänka när det gäller bostäder, men den linje som kommunledningen vill gå är inte lösningen. Deras linje kommer skapa ökad segregation istället för tvärtom, och riskerar också att öka motsättningarna i samhället. Den bostadskö som vi har idag och den förväntade samhällsutvecklingen visar att vi behöver fler hyresrätter och att dessa ska vara bra, ändamålsenliga samt ha en rimlig hyra.

Vi i Hyresgästföreningen är för olika upplåtelseformer, och ser gärna att dessa också blandas. Men något sådant ser vi inga spår av i kommunens bostadsförsörjningsprogram. Här fortsätter i stället samma tankesätt som kommunledningen tidigare påstått vara orsaken till segregation och sociala problem.

Det enda konkreta i programmet är att de anser att andelen hyresrätter måste minska.
Det är alltså antalet hyresrätter som är problemet, inte hur man planerar och bygger dessa. I programmet står att det behövs en större blandning av bostäder, men blandningen blir ju tunn utan hyresrätter i blandningen.

SigtunaHem är en s k allmännytta, ett kommunägt bostadsbolag, som styrs av Allbolagen vilken trädde i kraft 2011. På Sveriges Allmännyttas (tidigare SABO) hemsidan står att läsa: ”Enligt lagen ska bolagen, i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, främja bostadsförsörjningen i ägarkommunen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. I det allmännyttiga syftet ingår ett samhällsansvar samtidigt som verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer”

Med kommunledningens nya ägardirektiv är SigtunaHem på väg bort från det allmännyttiga då direktivet ger SigtunaHem i uppdrag att ombilda hyresrätter till bostadsrätter och dessutom bygga nya bostadsrätter och egna hem. Där står inte ett ord om att bygga hyresrätter. När det i Allbolagen står att bostadsbolagen ska tillhandahålla bostäder, så är det hyresrätter som åsyftas. Syftet är alltså inte att bygga bostadsrätter eller egna hem. Att man tonar ner SigtunaHems roll som allmännytta är allvarligt, och vi befarar att man nu påbörjar avvecklingen av allmännyttan i vår kommun. Om så blir fallet kan vi räkna med ökade svårigheter att få en hyresrätt.

Idag finns nyproducerade bostadsrätter i kommunen, som man inte lyckas sälja, och trots det vill man alltså öka antalet bostadsrätter samtidigt som tusentals står i kö för en hyresrätt. Ursäkta, men är inte det en totalt snurrig politik, en politik som enbart tycks premiera eget ägande? Är de som styr vår kommun helt tondöva? Faktum är ju att alla inte kan eller vill äga sin bostad. Tro det eller ej men många är nöjda med att vara hyresgäster, de är det av egen fri vilja, och just nu verkar dessa vara fler än de som vill äga.

Ett annat problem är nuvarande lagstiftning som premierar ägande, det är inget som kommer hyresgäster och hyresboende till del. Att bygga och äga hyresfastigheter är därför dyrt, höga hyror och allt mindre lägenheter blir följden. I Hyresgästföreningen arbetar vi för att lagstiftningen ska förändras så att de ekonomiska förutsättningarna blir likvärdiga för alla boendeformer, inte missgynna hyresfastigheter som det är idag. Rättvisa mellan boendeformer är en förutsättning för att få hyror på rimlig nivå.

Hjälp oss försvara hyresrätten och allas rätt till en bostad. Protestera mot minskat byggande av hyresrätter och utförsäljning av våra bostäder.

  • HGF Sigtuna
    Hans Törnqvist, ordförande

märsta.nu söker kommunledningen för ett bemötande

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

mp_host_helsida
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

bostad_helsida
replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

happyhomes_sommar2020
attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

eldsjal-helsida
andersojag

Slutreplik: Ungdomsarbetslösheten ökar under Askerson (M)

Insändare Den ansvarsfrihet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mattias Askerson tillskriver sig själv är endast ett kvitto på den moderatledda kommunledningens handfallenhet inför arbetslöshetsfrågan. Mattias Askerson talar om ett ”historiskt arbetsmarknadspaket” med fokus på insatser som har ”effekt”. Samtidigt som Sigtuna kommun har Stockholm läns tredje högsta arbetslöshet (11,1%) och ungdomsarbetslöshet (11,3%).

kyrka_helsida

Flytta Brommas kommersiella flygtrafik till Arlanda

Insändare När återgår flyget till ett ”normaltillstånd? Det är den stora frågan som flygbranschen och intressenterna omkring den ställer sig. Det är också en fråga av största intresse för flyginfrastrukturen i Sveriges huvudstadsregion, liksom för Uppsalaregionen.

Repliken: Socialdemokratisk populism rustar inte våra unga för arbetsmarknaden

Insändare Det är glädjande att SSU delar min oro för arbetslösheten i Sigtuna kommun såväl som i Sverige. Vi skulle tillsammans kunna driva på Stefan Löfven och regeringen att istället för att försvaga drivkrafterna att arbeta och införa familjevecka göra fler jobb lönsamma och ställa höge krav på bidragstagare att göra sig anställningsbara.

centrum_helsida2020
regeringskrisen

Liberalerna nyckeln till borgerlig regering

Insändare Liberalerna lägger grunden för att en borgerlig regering ska kunna lösa de stora samhällsproblemen. Vi vill skapa en bättre skola i hela landet och att integrationen ska innebära både krav och möjligheter.

2020_helsida
översiktsplanen

Norr om Aspvägen och Aspvägens förlängning

Insändare Under samrådstiden för förslaget till ny översiktsplan är det synpunkter på eventuell bebyggelse norr om Aspvägen samt Aspvägens förlängning över Ostkustbanan som dominerat debatten, samrådsmöten och inlämnade synpunkter.

connys_helsida
översiktsplanen

Bevara grönområdena i kommunen

Insändare Först av allt var det väldigt svårt att orientera sig på kommunens hemsida. När jag lyckades hitta och läsa hela dokumentet tog det en stund att ta in all information.

kyrkoval_helsida

Replik: ”Oseriöst av Miljöpartiet

Insändare Miljöpartiet (MP) har inte bara en gång, inte två gånger utan tre gånger sagt ja till överenskommelsen med Trafikverket om utbyggnadsplanerna för Märsta station. Trots det skäms man inte för att gå ut med både insändare och annonser där man försöker lura väljarna att tro att man är emot delar av överenskommelsen. I det här fallet Aspvägens förlängning.

skordedag_helsida

Ingen framtidsambition i nya översiktsplanen

Insändare Naturområden nära bostäder byggs sönder. Ökad biltrafik skapar barriärer som gör naturen mindre tillgänglig. Värdefull jordbruksmark exploateras. Så planerar den politiska majoriteten för kommuninvånarnas framtid i översiktsplan 2022-2035. Det är inte den framtid Miljöpartiet vill se.

defacto_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

swedol_outsider
bostad_outsider
ridskola_2020_outsider
heat_out
andersojag_outsider
skordedag_out
mp-outsider
nrh
sigtuna_vatten_outsider
centrum_sommar_out
connys
kyrkoval_outsider
kyrka-outsider
eldsjal-outsider