moderaterna_riksdag
Foto: Genrebild/Stockholms stads Bostadsförmedling

Bostadsprogrammet skapar ökad segregation

Kommunledningen har nyligen klubbat ”Mål och budget 2021-2023” och där finns två bilagor, nr 4 och 5, som i hög grad kommer att påverka oss då det gäller boendet och vilka som är välkomna att bo i vår kommun.

centrum_artikel

Till grund för dessa bilagor ligger till stor del en beställd rapport, en rapport som man konstaterar kommer fram till det man redan trodde sig veta. Det är med andra ord tveksamt om kostnaden för att ta fram rapporten var väl använda pengar, huvudsyftet verkar mest vara att kunna skylla på någon annan för de beslut som man sedan ska ta.

Olov Holst skriver i sin Nyårskrönika ”resultatet var nedslående, men ingen överraskning”. Rapporten ger ingen djupare analys eller förslag på åtgärder, och det tycks även kommunledningen sakna.

Det man kommer fram till kan sammanfattas till två punkter
1. Bygg färre hyresrätter
2. Locka hit personer med hög skattekraft och se till att de med hög skattekraft stannar i kommunen.

Detta väcker flera frågor. Var ska de, för närvarande 13 000 personer, som står i kö för en hyresrätt bo? Vart ska de som inte har hög skattekraft ta vägen? Ska de skickas iväg till någon fattig kommun i Norrlands inland? Detta är ju ett redan prövat koncept.

Man väljer att peka ut Valsta som ett segregerat område, men låt oss lyfta blicken och se hela kommunen. I huvudsak består Sigtuna stad av egna hem och bostadsrätter, och nu finns också planer på att avveckla delar av de hyreshus som finns där. Resultatet kommer att bli att Sigtuna stad skiljer sig ännu mer från Märsta, eller med andra ord, att segregationen ökar mellan dessa kommundelar.
Idag saknas det planer för att göra Sigtuna stad mindre segregerat, något som skulle kunna ske genom att bygga hyresrätter blandat med befintlig byggnation. Men icke, istället vill man göra tvärt om och ombilda befintliga hyresrätter till bostadsrätter.

Är då vi i Hyresgästföreningen blinda för att det finns problem i vår kommun, nej det är vi absolut inte. Men vi saknar en riktig analys på hur vi ska komma till rätta med problemen.
Att minska byggandet av hyresrätter är inte lösningen, resultatet blir bara ökad bostadslöshet och trångboddhet. Och just dessa faktorer är stora, och bidragande, orsaker till de problem vi har idag t ex ungdomar som inte har plats hemma för att göra sina läxor och som inte kan ta hem kompisar utan istället hänvisas till att driva omkring på gator och torg.

Titta hur det ser ut på sina håll i vår kommun, gigantiska villor, och där det är hyreshus, många hyresrätter som är så små att man knappt kan möblera dem. Är det så vi ska ha det, då lär vi knappast lösa några problem. Snart lär vi också stå inför ett annat problem och det är hur marken som vi kan bygga på ska räcka till. På samma yta som en normalstor villa, som det bor 3-4 personer i, skulle man kunna bygga flerbostadshus åt tio gånger så många personer.

Helt klart är att vi behöver ett nytt sätt att tänka när det gäller bostäder, men den linje som kommunledningen vill gå är inte lösningen. Deras linje kommer skapa ökad segregation istället för tvärtom, och riskerar också att öka motsättningarna i samhället. Den bostadskö som vi har idag och den förväntade samhällsutvecklingen visar att vi behöver fler hyresrätter och att dessa ska vara bra, ändamålsenliga samt ha en rimlig hyra.

Vi i Hyresgästföreningen är för olika upplåtelseformer, och ser gärna att dessa också blandas. Men något sådant ser vi inga spår av i kommunens bostadsförsörjningsprogram. Här fortsätter i stället samma tankesätt som kommunledningen tidigare påstått vara orsaken till segregation och sociala problem.

Det enda konkreta i programmet är att de anser att andelen hyresrätter måste minska.
Det är alltså antalet hyresrätter som är problemet, inte hur man planerar och bygger dessa. I programmet står att det behövs en större blandning av bostäder, men blandningen blir ju tunn utan hyresrätter i blandningen.

SigtunaHem är en s k allmännytta, ett kommunägt bostadsbolag, som styrs av Allbolagen vilken trädde i kraft 2011. På Sveriges Allmännyttas (tidigare SABO) hemsidan står att läsa: ”Enligt lagen ska bolagen, i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, främja bostadsförsörjningen i ägarkommunen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. I det allmännyttiga syftet ingår ett samhällsansvar samtidigt som verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer”

Med kommunledningens nya ägardirektiv är SigtunaHem på väg bort från det allmännyttiga då direktivet ger SigtunaHem i uppdrag att ombilda hyresrätter till bostadsrätter och dessutom bygga nya bostadsrätter och egna hem. Där står inte ett ord om att bygga hyresrätter. När det i Allbolagen står att bostadsbolagen ska tillhandahålla bostäder, så är det hyresrätter som åsyftas. Syftet är alltså inte att bygga bostadsrätter eller egna hem. Att man tonar ner SigtunaHems roll som allmännytta är allvarligt, och vi befarar att man nu påbörjar avvecklingen av allmännyttan i vår kommun. Om så blir fallet kan vi räkna med ökade svårigheter att få en hyresrätt.

Idag finns nyproducerade bostadsrätter i kommunen, som man inte lyckas sälja, och trots det vill man alltså öka antalet bostadsrätter samtidigt som tusentals står i kö för en hyresrätt. Ursäkta, men är inte det en totalt snurrig politik, en politik som enbart tycks premiera eget ägande? Är de som styr vår kommun helt tondöva? Faktum är ju att alla inte kan eller vill äga sin bostad. Tro det eller ej men många är nöjda med att vara hyresgäster, de är det av egen fri vilja, och just nu verkar dessa vara fler än de som vill äga.

Ett annat problem är nuvarande lagstiftning som premierar ägande, det är inget som kommer hyresgäster och hyresboende till del. Att bygga och äga hyresfastigheter är därför dyrt, höga hyror och allt mindre lägenheter blir följden. I Hyresgästföreningen arbetar vi för att lagstiftningen ska förändras så att de ekonomiska förutsättningarna blir likvärdiga för alla boendeformer, inte missgynna hyresfastigheter som det är idag. Rättvisa mellan boendeformer är en förutsättning för att få hyror på rimlig nivå.

Hjälp oss försvara hyresrätten och allas rätt till en bostad. Protestera mot minskat byggande av hyresrätter och utförsäljning av våra bostäder.

  • HGF Sigtuna
    Hans Törnqvist, ordförande

märsta.nu söker kommunledningen för ett bemötande

slutreplik Olov ger inte svar på min fråga

Insändare Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, ger som vanligt replik i falsett. Ord som ohederlig, oseriös, ogenerat och oärlig haglar i artikeln men något svar på min fråga ges inte. Jag har vant mig vid det höga tonläget från kommunalrådet men det jag aldrig kommer att vänja mig vid är att inte få svar på det som är kärnfrågan. I detta fall är frågan; ses förtroendevalda som ett säkerhetshot i Sigtuna kommun?

mod_helsida
handbollsskola

Sigtuna kommuns yttrande positiv överraskning

Insändare Sigtuna kommun är ett av de186 offentliga organ och andra intressenter, som haft tillfälle att yttra sig över den utredning som presenterades i augusti 2021 om förutsättningarna för att avveckla Bromma flygplats. Beslut om kommunens yttrande togs vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-06.

happyhomes_sommar2020
defacto_helsida
centrum_helsida2020

repliken: Vaccinet är vägen ur pandemin

Insändare Pandemin och de restriktioner den medfört har begränsat friheten för oss alla. Ett nödvändigt ont för att skydda liv och hälsa, ett ansvar vi gemensamt tagit för att ta hand om varandra.

coronapandemin

Oroväckande att Liberalerna vill införa vaccinpass

Insändare Det är högst oroväckande att somliga politiker i detta land både på riks- och regionnivå talar för att införa vaccinationspass.

2020_helsida

slutreplig Miljöpartiet vill se ärliga politiker

Insändare Miljöpartiet har uppmärksammat kommunledningen, men främst invånarna i Märsta, på en anmälan om avverkning. Mats Weibull (M) kallar det ”medieutspel”. Vi kallar det öppenhet och ärlighet mot kommuninvånare. Kommunledningen har samma underlag som vi, men väljer att inte agera och skyller på en liten skalbagge.

connys_helsida

Lägenhetshotellet får bakläxa

Insändare Under förra året framkom att den nybyggda, stora fastigheten vid Ekillaskolan inte innehöll permanentbostäder som utlovat inför byggstart. Istället hyrde man ut lägenheterna till i huvudsak företag, på kort eller lång tid samt dessutom utan tillstånd eller korrekt brandskydd för hotellverksamhet.

Askerson (M) mörkade JO-anmälan för nämnden

Insändare Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson, Moderaterna, väljer att återigen runda kommunens demokratiska beslutsprocesser. På senaste nämndmötet kritiserades han för att på eget bevåg ha fattat beslut istället för att följa kommunens regler och låta samtliga valda i nämnden få en chans att tycka till.

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

Insändare I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

slutreplik: ombildningen i sigtuna

Moderaternas politik splittrar kommunen

Insändare Den moderata trion Holst, Langby och Holmgren tar verkligen till brösttoner när de besvarar min artikel om SigtunaHems utförsäljning av 58 lägenheter i Sigtuna Stad. De har fel på varje punkt. Moderaternas bostadspolitik splittrar kommunen medan vår bostadspolitik enar den.

Hyresrätten är hotad

Insändare Vi i Hyresgästföreningen tycker att det är märkligt att bostadsfrågan är så lite med i debatten. Att ha en bostad är ju oerhört viktigt för att få ett bra liv, och det är också en mänsklig rättighet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

moderat_outsider
centrum_sommar_out
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
connys
nrh
sigtuna_vatten_outsider