moderat_sommar
Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Äldreomsorgen saknar en plan

Efter två och ett halv års ledning av nuvarande majoritet (M, C, KD, L, KD, SfS) finns det fortfarande inte någon ny övergripande plan framtagen för äldreomsorgen.

centrum_artikel

Planen för hemtjänsten är privatisering. Josefin Brodd (M), ordförande i äldre-och omsorgsnämnden, hävdar att detta kommer att medföra en högre kvalitet. Det finns inga generella vetenskapliga bevis som styrker detta.

Enligt mätningar utförda av Socialstyrelsen har Sigtuna kommun numera Sveriges tredje sämsta hemtjänst. När man gjort en brukarbedömning om helhetssynen på hemtjänsten inom äldreomsorgen så visar det sig att den för hela landet ligger strax under 90% medan den i Sigtuna kommun är under 75%.

En försämring med 10% jämfört med året innan, observera under det moderatledda styret. Trots detta vet vi att vi har en fantastisk personal som sliter varje dag både inom hemtjänsten och på våra äldreboenden. Det är de ekonomiska medlen som är otillräckliga inte personalen.

Anledningen till försämringen är troligtvis ett resultat av de kraftiga nedskärningar som gjorts inom hemtjänsten och att antalet timanställda ökat p.g.a. omställningen inför den kommande privatiseringen som den nuvarande moderatledda majoriteten genomför fr.o.m. 1 april i år. Josefin Brodd och hennes borgerliga kamrater insisterar på att de genom en privatisering ska förbättra kvaliteten.

Hur ser situationen ut på de särskilda boendena och hur många äldre personer står i kö för att få en plats där? Just nu finns 22 äldre personer som väntar på att få en lägenhet. Dessutom köper Sigtuna kommun 30 externa lägenheter i särskilda boenden inom andra kommuner, samtidigt som ett helt nytt privatdrivet särskilt boende öppnats i Sigtuna Stadsängar.

Idag köper Sigtuna kommun endast fem lägenheter där och väljer således att låta våra äldre få lägenheter i särskilda boenden inom andra kommuner. Tilläggas bör att Sigtuna kommun har fått rapportera till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) då över 30 personer inte fått lägenheter på särskilt boende inom lagstadgad tid. Kommunen riskerar p.g.a. detta att få ett vite, alltså behöva betala 4-6 miljoner kronor.

Förra året då kommunen äntligen fick ett tillskott på 23,9 miljoner valde kommunledningen att lägga pengarna på hög i en post kallad ”omställningsarbete”. I år kommer Sigtuna kommun att få 24,7 miljoner från regeringen i välfärdssatsningar. Vore det inte en bra idé att satsa på att köpa fler lägenheter på det särskilda boendet i Sigtuna Stadsängar, utöka personalen på våra särskilda boenden och ge de äldre den guldkanten i vardagen som de förtjänar.

Detta är precis vad vi Socialdemokrater har frågat den moderatledda kommunledningen i kommunfullmäktige, dessvärre utan gehör. Vi vill att välfärdsmiljonerna går direkt till de verksamheter som behöver dem mest, och inte till att bekosta kommunledningens privatiseringar. Vår plan är en äldreomsorg där våra äldre får den omsorg de har rätt till.

  • Gunilla Johansson (S), gruppledare Äldre- och omsorgsnämnden

Svar från Moderaterna: Problemen vi brottas med idag är ett arv från det socialdemokratiska styret

Gunilla Johansons argumentation är häpnadsväckande och saknar helt historisk förankring. Jag har under många år varit ledamot i nämnden då Gunilla Johansson var ordförande. Under den tiden diskuterade vi de låga resultaten inom hemtjänsten, nämnden visade stora ekonomiska underskott under många år och det var platsbrist på våra särskilda boenden. Allt det som Gunilla Johansson påstår att vi har orsakat under vår hittills korta tid i majoritet!

Varför var inte Socialdemokraterna villiga att satsa pengar för att förbättra äldreomsorgen i Sigtuna kommun när de själva satt vid makten? Pengar är ju enligt Gunilla Johansson det enda sättet att höja kvaliteten. De problem vi brottas med inom äldreomsorgen idag är ett direkt arv från det tidigare socialdemokratiska styret av Sigtuna kommun.

Det vi gör nu är att ta ett helhetsgrepp för att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen, med början inom hemtjänsten. Socialdemokraterna och fackförbunden målar på ett förkastligt sätt upp en negativ bild av privat hemtjänst. Det skapar oro hos både brukare och anställda. Vi är trygga i den väg vi har valt.

Enligt Socialstyrelsens årliga undersökning är privata utförare av hemtjänst bättre än de kommunala på 12 av 17 kvalitetsparametrar (2018). Detta är siffror som tydligt visar att en upphandlad hemtjänst innebär en kvalitetshöjning. Det pågår även ett intensivt arbete med få kontroll över volymutvecklingen inom äldreomsorgen för att säkra att vi framåt har tillräcklig kapacitet när det gäller boendeplatser.

Gunilla Johansson påstår vidare i sin insändare att tillskottet på 23,9 miljoner under 2019 lades på hög. Det stämmer inte. Faktum är att merparten av de pengarna kommer äldreomsorgen till gagn både genom tillskott för volymökningar och för omställningsarbetet inom hemtjänsten.

  • Josefin Brodd (M), ordförande äldre- och omsorgsnämnden

Seniorernas hus hade behövts

Insändare Pensionärsorganisationerna i Sigtuna kommun har i mer än tio års tid fört resonemang med kommunen om ett Seniorernas hus med möjligheter till Trygghetsboende och träffpunkt med möteslokaler.

studeravidare_helsida

Vår kommun behöver en hemtjänst i egen regi

Insändare Vänsterpartiet är kritiska till att den styrande högermajoriteten i kommunen har valt att privatisera hemtjänsten. I en tid när det är viktigt att vi har en god insyn och kontroll över vad som händer i välfärden blir det extra skadligt med en kommersiell aktör som mellanhand mellan verksamheten och förtroendevalda politiker.

2020_helsida

Hur politikerna och pensionärerna kan tala med varandra

Insändare Tidigare inhämtade politikerna pensionärernas åsikter, dels inom sina partiorganisationer, dels träffades företrädare för politikerna och företrädare för pensionärsorganisationerna i Kommunala pensionärsrådet (KPR).

defacto_helsida
happyhomes_sommar2020

Socialdemokraterna låter ideologi gå före fakta

Insändare ”Socialdemokraterna yrkar avslag på ärendet av principiella skäl då vi anser att denna verksamhet ska skötas i kommunens regi.” Så börjar den reservation som inlämnades av socialdemokraterna i äldre- och omsorgsnämnden när inriktningsbeslut inför lagen om upphandling i hemtjänsten fattades.

Repliken: ”Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet”

Insändare Josefin Brodd (M) och Olov Holst (M) skriver i märsta.nu att välfärdstjänster i Sigtuna kommun ska vara bland de bästa i landet. Deras argumentation är motsägelsefull då de under 2019 har sett till att 48 årsarbetare försvunnit genom nedskärningar inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

centrum_helsida2020

Hemtjänsten har blivit sämre

Insändare Från att ha arbetat och haft Sigtuna Kommun som arbetsgivare inom äldreomsorgen till att idag ha upplevt två privata aktörer är en markant försämring i allt man kan tänka sig.

Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet

Insändare Invånarna i Sigtuna kommun ska få maximal nytta för sina skattepengar och känna att leveransen av välfärdstjänster är bland de bästa i landet. Så har det långt ifrån varit och vi är inte heller där än. Nu har arbetet med att komma dit dessutom försvårats av den pågående Coronapandemin som sätter stor press på hela välfärdssektorn.

helsida_sommarlov
sigtunahem_sokbostad

Påtvingad privat hemtjänst fungerar dåligt

Insändare Den 1:a april tilldelades kommunens hemtjänstbrukare en privat utförare som de varken kunnat välja själva eller kan välja bort mot ett annat alternativ. I ett helt år måste våra äldre som har behov av hemtjänst anlita detta företag och inte förrän det första året gått så har de möjlighet att välja det andra företaget om de vill. Sedan är alternativen slut i den påtvingade privata hemtjänsten.

Visa civilkurage i sommar!

Insändare Sommaren har kommit och livet känns enklare för många. Måsten och vardagsstress läggs på hyllan. Men för en del innebär sommaren en tid med ökad risk att utsättas för våld. Det är därför extra viktigt att vi reagerar och vågar se våra medmänniskor.

brobygget_midgard_helsida

Att spela med liv och hälsa i Hemtjänsten i Sigtuna kommun

Insändare Moderaten Josefin Brodd (JB) ger ett tydligt (och skrämmande) svar på min insändare om ”tvångsval och inlåsning”.

Borgerlig valfrihet i Sigtuna kommun blev tvångsval

Insändare Under nuvarande borgerliga regim har Sigtuna kommun övergått från kommunal hemtjänst till privat hemtjänst. Man har upphandlat hemtjänst på ett sätt som drabbat dem som har hemtjänst och som saknar motstycke.

connys_helsida
brobygget_helsida_valsta
coronakrisen

Upp till bevis, Marie Axelsson

Insändare Den pågående krisen orsakad av Corona sätter stor press på såväl enskilda individer som företag och samhällsfunktioner. Det är då viktigare än någonsin att försöka hålla ihop och hjälpas åt.

brobygget_midgard_outsider
nrh
outsider_sommarlov
centrum_sommar_out
studeravidare_outsider
sigtuna_vatten_outsider
ridskola_2020_outsider
brobygget_outsider_valsta
swedol_outsider