arlandagolf_pan_aug
Foto: Riksbanken

Vad innehöll kommunens resultat 2018 – egentligen?

”I Mål och Budget 2020-2022 fortsätter det helt nödvändiga reformarbete som påbörjades 2018 och 2019. Det systematiska arbetet för att få en svag ekonomi i balans...börjar nu visa resultat.”... ”På bara några år har ett underskott på 30 miljoner kronor* vänts till ett överskott på 50 miljoner.”

Citaten kommer från inledningen till ”förtroendevaldas förord” i Sigtuna kommunfullmäktiges nyligen antagna Mål och budget 2020-2022.

År 2019 är vi mitt inne i, så vi vet förstås inte hur detta år kommer att sluta. Men citatet nämner också året före. Så därför, hur gick det i verkligheten med ”det systematiska arbetet för att få en svag ekonomi i balans” under 2018? Hur mycket av kommunens ekonomiska resultat 2018 var en följd av medvetet beslutade kostnadsnedskärningar/intäktshöjningar och hur mycket var en följd av lyckliga omständigheter. Jag har letat i kommunens årsredovisning för 2018 och gjort reflektioner.

Om vi börjar med intäkterna, så ser vi att skatter och statsbidrag blev 4,8 mnkr högre än budgeterat. Det måste betecknas som en lycklig omständighet. En lycklig omständighet var också att kommunens finansiella kostnader blev 3,5 mnkr lägre än beräknat, detta till följd av det låga ränteläget. De ökade finansiella intäkternas plus på 0,8 mnkr kan nog också räknas dit – det blev mer inkomster från borgensavgifter än budgeterat.

Dessa yttre, lyckliga omständigheter förbättrade kommunens 2018-resultat med sammanlagt 9,1 mnkr. Vad gäller kostnaderna under 2018, så kan man se att kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter inte behövde utnyttjas fullt ut. Man slapp förbruka 2,1 mnkr. Det får nog också räknas till kategorin lyckliga omständigheter.

En stor resultatförbättrande post 2018 stod Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för. Nämnden gjorde av med 8,5 mnkr mindre än budgeterat. En del av detta berodde på att färre invånare än beräknat sökte försörjningsstöd, en lycklig omständighet. Det framstår också som att UAN:s verksamhet i övrigt helt enkelt var överbudgeterad 2018, vilket också är en slags lycklig omständighet. Låt oss säga att 4,0 mnkr av de 8,5 var en följd av lyckliga omständigheter.

Kommunstyrelsen har ett anslag som heter ”Särskild verksamhet”. Det behövde 2018 inte utnyttjas mer än att 13,1 mnkr fanns kvar vid årets slut. Hur mycket av detta berodde på att kommunstyrelsen fattade aktiva kostnadssänkande beslut under 2018, alltså att man sa nej till utgifts-propåer inom ”särskild verksamhet”? Svårt att veta för den som inte har full insyn. Men låt oss anta, att hälften inte hade den karaktären, dvs att 6,5 mnkr i undkomna kostnader berodde på lyckliga omständigheter.

Det finns i ÅR 2018 vissa ytterligare kostnadsunderskridanden redovisade, som skulle kunna analyseras på motsvarande sätt. De tas inte upp här. Men om vi räknar ihop ovanstående, så blir det 21,7 mnkr. Dvs om inte lyckliga omständigheter spelat in, så skulle kommunens resultat 2018 ha varit 20 mnkr sämre än det plus på 1,7 mnkr som anges i årsredovisningen för 2018, dvs ett underskott på 18,3 mnkr.

Det är också värt att notera att revisorerna i sin revisionsberättelse för 2018 skrev följande: ”I årets resultat ingår ianspråktagande av 5,5 mnkr av de så kallade fonderna, vilket innebär att det faktiska resultatet för 2018 uppgår till -9,3 mnkr.”

Jag har skrivit den här artikeln för att något säga emot det inte så lite överdrivna resonemanget om ”det systematiska arbetet för att få en svag ekonomi i balans”. Bara till en mindre del torde kommunens ekonomiska resultat för 2018 ha varit en följd av aktiva överväganden och beslut från kommunledningen. Och det skulle vara intressant att få dessa aktiva beslut uppräknade, med den årliga besparingen/intäktsökningen angiven. Den uppräkningen får vi säkert. För jag gissar att märsta.nu låter undertecknarna av det inledningsvis nämnda förordet få möjlighet att skriva en kommentar.

  • David Lundqvist
    fristående S-debattör

*Fotnot: den exakta siffran var 26,9 mnkr.

ica_valsta_choklad

Många SD-väljare torde känna sig svikna

Insändare Vid kommunvalet 2014 fick Sverigedemokraterna 2194 röster (8,67 procent) och blev tredje största parti i kommunfullmäktige med 5 mandat. Från att dittills ha framstått som marginella figurer vid fullmäktigemötena började SD nu uppträda som en traditionell partigrupp, om än en amatörmässig sådan. Till exempel röstade SD-gruppen alltid på den borgerliga budgeten, fast man kunde ha lagt ner sina röster.

arlanda_golf_juli

Skolan måste tala klarspråk om porr och heder

Insändare Skolstart och dags för ett nytt läsår, men den utökade sex- och samlevnadsundervisning som Centerkvinnorna under lång tid har arbetat för dröjer. I det förslag som Skolverket nyligen presenterade göms ord som pornografi och hedersproblematik bakom diffusa formuleringar. Det är hög tid att skolan talar klarspråk om sex och relationer.

Alla behövs!

Insändare Vi ska vara stolta över att vi lever i ett samhälle med ambitionen att vara öppet och accepterande gentemot den mångfald som finns ibland oss. Gemensamt för merparten av de svenska politiska partierna, är att vi trots alla oenigheter är överens om att alla har rätt till att älska den man vill. Detta utgör en gemensam grund för de flesta av oss.

sigtunavatten_standard

”Hållbart flygande”? – en naiv teknikoptimism!

Insändare I en debattartikel i SvD om Arlandas utbyggnad och flygandets ökning (sammanfattad i en nyhetsartikel i Märsta.nu) visar ledande M-politiker i länet att de saknar insikt om det krisartade, akuta läget i klimatutvecklingen, om svenskarnas och Sveriges klimatpåverkan och om flygets betydande del av denna.

happyhomes_2019
defacto_helsida
sommar_centrum

Miljardsatsning på landsbygden

Insändare Vi i Sigtuna kommun drabbades hårt av fjolårets extrema torka, och allt går inte att räkna hem i pengar. För de företagare som har blivit av med sin skog eller tvingats göra sig av med boskap är det fortfarande en lång resa tillbaka. Centerpartiet ser nu till så att hela landet prioriteras och att vi får möjlighet att stötta upp och avhjälpa de mest akuta behoven efter extremsommaren 2018.

Nöjesflyg mindre – för klimatets skull

Insändare I februari i år kom en uppdaterad version av Chalmers-rapporten ”Kimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor”. Forskarna hade gått igenom 2017 års siffror och nu inkluderat resornas utsläpp hela vägen till slutdestinationen, dvs även efter mellanlandning, liksom den så kallade höghöjdseffekten.

Mer pengar till tjej- och kvinnojourer

Insändare Vi måste ta kvinnors utsatthet och otrygghet på allvar. Allt för många kvinnor utsätts för hat, hot och våld. Den ofrihet som drabbar många kvinnor kräver därför krafttag och politisk handling. Hedersförtryck och psykisk och misshandel ska inte få förekomma.

Lovade att skapa ordning och reda

Insändare I valet 2018 lovade vi inte allt till alla, men att hålla det vi lovade. Vi lovade stoppa mygel och korruption, skapa ordning och reda i ekonomin, arbeta för ökad trygghet och prioritera kommunens kärnverksamheter. Väljarna litade på oss och röstade för en tydlig alliansmajoritet i Sigtuna kommun. Nu verkställer vi löftena med tuffa och nödvändiga prioriteringar för invånarnas bästa.

Sigtuna kommun sviker sina anställda

Insändare Vi ser nu en stark reaktion på arbetsplatser och bland medborgarna på de nedskärningar som den styrande högermajoriteten gör i kommunens verksamheter. Även vi i Vänsterpartiet är mycket oroliga – både för hur detta påverkar våra medborgare och för hur kommunen agerar som arbetsgivare.

arlanda_golf_juli2_outsider
connys
defacto_outsider
nrh