budget_panorama
Foto: Riksbanken

Vad innehöll kommunens resultat 2018 – egentligen?

”I Mål och Budget 2020-2022 fortsätter det helt nödvändiga reformarbete som påbörjades 2018 och 2019. Det systematiska arbetet för att få en svag ekonomi i balans...börjar nu visa resultat.”... ”På bara några år har ett underskott på 30 miljoner kronor* vänts till ett överskott på 50 miljoner.”

centrum_artikel

Citaten kommer från inledningen till ”förtroendevaldas förord” i Sigtuna kommunfullmäktiges nyligen antagna Mål och budget 2020-2022.

År 2019 är vi mitt inne i, så vi vet förstås inte hur detta år kommer att sluta. Men citatet nämner också året före. Så därför, hur gick det i verkligheten med ”det systematiska arbetet för att få en svag ekonomi i balans” under 2018? Hur mycket av kommunens ekonomiska resultat 2018 var en följd av medvetet beslutade kostnadsnedskärningar/intäktshöjningar och hur mycket var en följd av lyckliga omständigheter. Jag har letat i kommunens årsredovisning för 2018 och gjort reflektioner.

Om vi börjar med intäkterna, så ser vi att skatter och statsbidrag blev 4,8 mnkr högre än budgeterat. Det måste betecknas som en lycklig omständighet. En lycklig omständighet var också att kommunens finansiella kostnader blev 3,5 mnkr lägre än beräknat, detta till följd av det låga ränteläget. De ökade finansiella intäkternas plus på 0,8 mnkr kan nog också räknas dit – det blev mer inkomster från borgensavgifter än budgeterat.

Dessa yttre, lyckliga omständigheter förbättrade kommunens 2018-resultat med sammanlagt 9,1 mnkr. Vad gäller kostnaderna under 2018, så kan man se att kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter inte behövde utnyttjas fullt ut. Man slapp förbruka 2,1 mnkr. Det får nog också räknas till kategorin lyckliga omständigheter.

En stor resultatförbättrande post 2018 stod Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för. Nämnden gjorde av med 8,5 mnkr mindre än budgeterat. En del av detta berodde på att färre invånare än beräknat sökte försörjningsstöd, en lycklig omständighet. Det framstår också som att UAN:s verksamhet i övrigt helt enkelt var överbudgeterad 2018, vilket också är en slags lycklig omständighet. Låt oss säga att 4,0 mnkr av de 8,5 var en följd av lyckliga omständigheter.

Kommunstyrelsen har ett anslag som heter ”Särskild verksamhet”. Det behövde 2018 inte utnyttjas mer än att 13,1 mnkr fanns kvar vid årets slut. Hur mycket av detta berodde på att kommunstyrelsen fattade aktiva kostnadssänkande beslut under 2018, alltså att man sa nej till utgifts-propåer inom ”särskild verksamhet”? Svårt att veta för den som inte har full insyn. Men låt oss anta, att hälften inte hade den karaktären, dvs att 6,5 mnkr i undkomna kostnader berodde på lyckliga omständigheter.

Det finns i ÅR 2018 vissa ytterligare kostnadsunderskridanden redovisade, som skulle kunna analyseras på motsvarande sätt. De tas inte upp här. Men om vi räknar ihop ovanstående, så blir det 21,7 mnkr. Dvs om inte lyckliga omständigheter spelat in, så skulle kommunens resultat 2018 ha varit 20 mnkr sämre än det plus på 1,7 mnkr som anges i årsredovisningen för 2018, dvs ett underskott på 18,3 mnkr.

Det är också värt att notera att revisorerna i sin revisionsberättelse för 2018 skrev följande: ”I årets resultat ingår ianspråktagande av 5,5 mnkr av de så kallade fonderna, vilket innebär att det faktiska resultatet för 2018 uppgår till -9,3 mnkr.”

Jag har skrivit den här artikeln för att något säga emot det inte så lite överdrivna resonemanget om ”det systematiska arbetet för att få en svag ekonomi i balans”. Bara till en mindre del torde kommunens ekonomiska resultat för 2018 ha varit en följd av aktiva överväganden och beslut från kommunledningen. Och det skulle vara intressant att få dessa aktiva beslut uppräknade, med den årliga besparingen/intäktsökningen angiven. Den uppräkningen får vi säkert. För jag gissar att märsta.nu låter undertecknarna av det inledningsvis nämnda förordet få möjlighet att skriva en kommentar.

  • David Lundqvist
    fristående S-debattör

*Fotnot: den exakta siffran var 26,9 mnkr.

happyhomes_sommar2020
defacto_helsida

Bygg för skolbarnens bästa

Insändare En ny skolidrottshall ska byggas på nya Centralskolan i Märsta. Beslutet klubbades igenom vid kommunstyrelsens senaste sammanträde. Idrottshallen som nu ska byggas och finansieras med kommuninvånarnas skattemedel blir på tok för liten för de 560 eleverna som ska få sin idrottsundervisning där. Detta måste upp till debatt och vanligt sunt förnuft måste råda i frågan.

landsbygdsdag

Språk öppnar dörrar

Insändare Att tala och skriva svenska så att man blir förstådd är en förutsättning för att ta del av grundläggande rättigheter och skyldigheter.

Historisk satsning på sjukvården och äldreomsorgen

Insändare Nu stärker den socialdemokratiska regeringen sjukvården och äldreomsorgen i hela Sverige. I höstbudgeten föreslås den största nationella satsningen på äldreomsorgen någonsin. Detta höjer det generella statsbidraget med tio miljarder och regionerna får fyra miljarder för att hantera uppskjuten vård.

speedy_vinter_helsida

Med S vid rodret hade inte närakuten räddats

Insändare År 1996 berövades Löwenströmska sjukhuset på sin akutmottagning. Invånarna i Upplands Väsby, Märsta och i andra närliggande stadsdelar fick vid akut sjukdom söka sig till Danderyds sjukhus eller Karolinska sjukhuset i Solna.

Det moderatledda styret i Region Stockholm fortsätter att svika väljarna

Insändare Först lovade det moderatledda styret i regionen att behålla närakuten på Löwenströmska. Sedan när beslutet om att lägga ned den togs lovade man istället en husläkarjour som kompensation. Nu har man återigen svikit väljarna då man inte ens kan leverera på löftet om husläkarjouren.

skanela_event_helsida
UG granskar S

Apropå – Uppdrag Granskning

Insändare Jag är stolt över att som socialdemokrat ha fått vara med som ledamot i Kom-munfullmäktige och periodvis i Bygg- och trafiknämnden under den tid som Anders Johansson var Kommunalråd.

meko_helsida

Seniorernas hus hade behövts

Insändare Pensionärsorganisationerna i Sigtuna kommun har i mer än tio års tid fört resonemang med kommunen om ett Seniorernas hus med möjligheter till Trygghetsboende och träffpunkt med möteslokaler.

Vår kommun behöver en hemtjänst i egen regi

Insändare Vänsterpartiet är kritiska till att den styrande högermajoriteten i kommunen har valt att privatisera hemtjänsten. I en tid när det är viktigt att vi har en god insyn och kontroll över vad som händer i välfärden blir det extra skadligt med en kommersiell aktör som mellanhand mellan verksamheten och förtroendevalda politiker.

connys_helsida

Hur politikerna och pensionärerna kan tala med varandra

Insändare Tidigare inhämtade politikerna pensionärernas åsikter, dels inom sina partiorganisationer, dels träffades företrädare för politikerna och företrädare för pensionärsorganisationerna i Kommunala pensionärsrådet (KPR).

fixa_laddplats_helsida
personal_sandstrom_helsida

Socialdemokraterna låter ideologi gå före fakta

Insändare ”Socialdemokraterna yrkar avslag på ärendet av principiella skäl då vi anser att denna verksamhet ska skötas i kommunens regi.” Så börjar den reservation som inlämnades av socialdemokraterna i äldre- och omsorgsnämnden när inriktningsbeslut inför lagen om upphandling i hemtjänsten fattades.

corner_helsida

Repliken: ”Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet”

Insändare Josefin Brodd (M) och Olov Holst (M) skriver i märsta.nu att välfärdstjänster i Sigtuna kommun ska vara bland de bästa i landet. Deras argumentation är motsägelsefull då de under 2019 har sett till att 48 årsarbetare försvunnit genom nedskärningar inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

Hemtjänsten har blivit sämre

Insändare Från att ha arbetat och haft Sigtuna Kommun som arbetsgivare inom äldreomsorgen till att idag ha upplevt två privata aktörer är en markant försämring i allt man kan tänka sig.

boisigtuna

Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet

Insändare Invånarna i Sigtuna kommun ska få maximal nytta för sina skattepengar och känna att leveransen av välfärdstjänster är bland de bästa i landet. Så har det långt ifrån varit och vi är inte heller där än. Nu har arbetet med att komma dit dessutom försvårats av den pågående Coronapandemin som sätter stor press på hela välfärdssektorn.

centrum_helsida2020
sigtuna_vatten_outsider
laddplats_out
corner_outsider
skanela_event_outsider
outsider
budget_outsider
swedol_outsider
nrh
centrum_sommar_out
personal_outsider
speedy_vinter2020_outsider
kkdk_outsider
meko_outsider
ridskola_2020_outsider