defacto_panorama_mustasch
Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Vad händer med Kommunala pensionärsrådet?

Sverker Jonsson, Sveriges Pensionärsorganisation Sigtuna stad, undrar vad som händer med Kommunala pensionärsrådet.

Det finns många områden t.ex. behovet av boende för äldre eller behovet av träffpunkter, som kommunen och pensionärsorganisationerna behöver samverka i. Tidigare tog vi upp sådana frågor i kommunala pensionärsrådet (KPR). Sedan något år kallar inte kommunen till möten i pensionärsrådet. Skälet till det är att kommunen vill skapa ett nytt forum för samverkan. Hittills har vi inte sett något förslag.

När KPR inte sammanträder minskar också aktiviteten i förtroenderåden ute på varje äldreboende. De flesta frågor kan inte vänta. För att framföra pensionärsorganisationernas synpunkter är vi nu hänvisade till skrivelser till kommunledningen, frågor i kommunfullmäktige och insändare i pressen. Det är en process som tar tid.

I KPR har vi kunnat ställa frågor om tillståndet i äldreomsorgen t.ex. hur många färdigutredda personer som står i kö för plats i särskilt boende. Var vårdas de i väntan på ordinarie plats? På korttidsboende? På boende i annan kommun? I hemmet med hemtjänst? En annan viktig fråga är var nästa särskilda boende för äldre (efter Stadsängarna) ska byggas. När kommer kommunens förslag till en ny organisation för samverkan med pensionärsorganisationerna?

  • Sverker Jonsson
    Sveriges Pensionärsorganisation, Seniorerna, Sigtuna stad

Svar från Karsten Bjärbo (KD), ordförande i Äldre- och omsorgsnämnden:
Det Kommunal Pensionärsrådet, KPR, pausades tills vidare i ett kommunstyrelsebeslut 2019-02-18, Dnr KS/2019:41. Orsaken var att det framkommit kritik både intern från medlemmar i rådet men också från kommunens förvaltningar om att rådet kommit att bli ineffektiv och selekterande odemokratiskt då endast medlemmar av olika ideella organisationer nominerades till rådet. Beslutet i Kommunstyrelsen var att ge Kommundirektören i uppdrag att göra en översyn av rådet och komma med förslag till en fortsatt utformning av detsamma.

Samma procedur beslutades därtill för de övriga råden, Landsbygdsrådet och Tillgänglighetsrådet. Detta arbete har tyvärr dragit ut på tiden men pågår alltjämnt hos kommunledningskontoret. I avvaktan på detta har jag som vald ordförande för KPR, ändock kallat samman det valda KPR vid två tillfällen för att samråda om framtida lösningar och medlemmarnas önskemål och synpunkter om framtida modell. Det stämmer alltså inte att rådet inte fått se något förslag. Det stämmer heller inte att rådet inte mötts vilket, som jag skriver ovan, skett vid två tillfällen hittills under 2019.

Vad gäller de specifika frågorna om antal köande till särskida boenden osv så kommer besked om detta att lämnas vid nästa Kommunfullmäktige (som svar på en direkt fråga dit) och vidare vid nästa nämndmöte i Äldre & Omsorgsnämnden den 31 oktober. Vad gäller utbyggnaden av framtida byggande av särskilda boenden så finns det planerat och framgår av kommunens antagna Plan för BostadsByggande (PBB). Där pågår löpande samtal med bl a externa verksamhetsidkare om ett samarbete i dessa utbyggnadsplaner.

Förhoppningsvis kommer ett beslut om framtiden för f d KPR att kunna ges senast i början av 2020. Fram till dess kommer rådet att inkallas för informationsmöten om behov anses uppstå. Jag vill avslutningsvis poängtera att min ambition som ordförande för rådet är att vi skall få till ett nytt forum där kommunens samtliga seniorer, oavsett föreningstillhörighet eller inte, kan få medinflytande och lika möjlighet till deltagande i den demokratiska processen.

uppdaterad Moderaterna lade ner landsbygdsrådet

Insändare I måndags när klubban gick i bordet på kommunstyrelsen gick Landsbygdsrådet i graven och samtliga ledamöter inklusive ordföranden Gill Brodin, Centerpartiet, entledigades från sina poster. Inte ett enda möte har hållits under 2019.

defacto_mustach_helsida
fme_oktober

Vilken värld lever Olof Holst och moderaterna i?

Insändare I märsta.nu framgår att Olof Holst lyckats få med sitt parti att t o m i det nationella moderata partiprogrammet ta med att Arlanda behöver upprustade rullbanor. Med hänsyn till tidigare utspel från Holst m fl får man förutsätta att det fortfarande gäller en fjärde, eventuellt också en femte rullbana.

ica_oktober

Oseriöst av Socialdemokraterna

Insändare Landsbygdsrådet har inte haft några möten under 2019. Skälet är att samtliga våra forum för medborgardialog är under översyn i syfte att förändras och förbättras. Att detta arbete har tagit för lång tid kan jag till viss del hålla med om och jag hade förstått om oppositionens kritik riktat in sig på just detta. Nu väljer man dock en annan vinkling.

happyhomes_2019

Bemöter kritik om Landsbygdsrådet

Insändare Det är mycket märklig kritik som framförs av oppositionsrådet Marie Axelsson. Hon sluggar vilt och kommer med påståenden och insinuationer som antingen vittnar om en djup okunskap eller enbart en vilja att försöka plocka billiga politiska poänger. Båda är lika illa och oseriösa.

Vi ska öka kvaliteten i välfärdstjänsterna

Insändare Den styrande Alliansmajoriteten genomför en rad reformer som i grunden handlar om tre saker. Att öka kvaliteten i välfärdstjänsterna, att öka valfriheten för invånarna och att förvalta skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt genom att sänka våra idag mycket höga kostnader.

agy_oppethus

Många SD-väljare torde känna sig svikna

Insändare Vid kommunvalet 2014 fick Sverigedemokraterna 2194 röster (8,67 procent) och blev tredje största parti i kommunfullmäktige med 5 mandat. Från att dittills ha framstått som marginella figurer vid fullmäktigemötena började SD nu uppträda som en traditionell partigrupp, om än en amatörmässig sådan. Till exempel röstade SD-gruppen alltid på den borgerliga budgeten, fast man kunde ha lagt ner sina röster.

greeknighthelsida

Skolan måste tala klarspråk om porr och heder

Insändare Skolstart och dags för ett nytt läsår, men den utökade sex- och samlevnadsundervisning som Centerkvinnorna under lång tid har arbetat för dröjer. I det förslag som Skolverket nyligen presenterade göms ord som pornografi och hedersproblematik bakom diffusa formuleringar. Det är hög tid att skolan talar klarspråk om sex och relationer.

Alla behövs!

Insändare Vi ska vara stolta över att vi lever i ett samhälle med ambitionen att vara öppet och accepterande gentemot den mångfald som finns ibland oss. Gemensamt för merparten av de svenska politiska partierna, är att vi trots alla oenigheter är överens om att alla har rätt till att älska den man vill. Detta utgör en gemensam grund för de flesta av oss.

centrum_host_helsida

”Hållbart flygande”? – en naiv teknikoptimism!

Insändare I en debattartikel i SvD om Arlandas utbyggnad och flygandets ökning (sammanfattad i en nyhetsartikel i Märsta.nu) visar ledande M-politiker i länet att de saknar insikt om det krisartade, akuta läget i klimatutvecklingen, om svenskarnas och Sveriges klimatpåverkan och om flygets betydande del av denna.

sigtunavatten_standard

Vad innehöll kommunens resultat 2018 – egentligen?

Insändare ”I Mål och Budget 2020-2022 fortsätter det helt nödvändiga reformarbete som påbörjades 2018 och 2019. Det systematiska arbetet för att få en svag ekonomi i balans...börjar nu visa resultat.”... ”På bara några år har ett underskott på 30 miljoner kronor* vänts till ett överskott på 50 miljoner.”