defacto_pan2020
Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Vad händer med Kommunala pensionärsrådet?

Sverker Jonsson, Sveriges Pensionärsorganisation Sigtuna stad, undrar vad som händer med Kommunala pensionärsrådet.

Det finns många områden t.ex. behovet av boende för äldre eller behovet av träffpunkter, som kommunen och pensionärsorganisationerna behöver samverka i. Tidigare tog vi upp sådana frågor i kommunala pensionärsrådet (KPR). Sedan något år kallar inte kommunen till möten i pensionärsrådet. Skälet till det är att kommunen vill skapa ett nytt forum för samverkan. Hittills har vi inte sett något förslag.

När KPR inte sammanträder minskar också aktiviteten i förtroenderåden ute på varje äldreboende. De flesta frågor kan inte vänta. För att framföra pensionärsorganisationernas synpunkter är vi nu hänvisade till skrivelser till kommunledningen, frågor i kommunfullmäktige och insändare i pressen. Det är en process som tar tid.

I KPR har vi kunnat ställa frågor om tillståndet i äldreomsorgen t.ex. hur många färdigutredda personer som står i kö för plats i särskilt boende. Var vårdas de i väntan på ordinarie plats? På korttidsboende? På boende i annan kommun? I hemmet med hemtjänst? En annan viktig fråga är var nästa särskilda boende för äldre (efter Stadsängarna) ska byggas. När kommer kommunens förslag till en ny organisation för samverkan med pensionärsorganisationerna?

  • Sverker Jonsson
    Sveriges Pensionärsorganisation, Seniorerna, Sigtuna stad

Svar från Karsten Bjärbo (KD), ordförande i Äldre- och omsorgsnämnden:
Det Kommunal Pensionärsrådet, KPR, pausades tills vidare i ett kommunstyrelsebeslut 2019-02-18, Dnr KS/2019:41. Orsaken var att det framkommit kritik både intern från medlemmar i rådet men också från kommunens förvaltningar om att rådet kommit att bli ineffektiv och selekterande odemokratiskt då endast medlemmar av olika ideella organisationer nominerades till rådet. Beslutet i Kommunstyrelsen var att ge Kommundirektören i uppdrag att göra en översyn av rådet och komma med förslag till en fortsatt utformning av detsamma.

Samma procedur beslutades därtill för de övriga råden, Landsbygdsrådet och Tillgänglighetsrådet. Detta arbete har tyvärr dragit ut på tiden men pågår alltjämnt hos kommunledningskontoret. I avvaktan på detta har jag som vald ordförande för KPR, ändock kallat samman det valda KPR vid två tillfällen för att samråda om framtida lösningar och medlemmarnas önskemål och synpunkter om framtida modell. Det stämmer alltså inte att rådet inte fått se något förslag. Det stämmer heller inte att rådet inte mötts vilket, som jag skriver ovan, skett vid två tillfällen hittills under 2019.

Vad gäller de specifika frågorna om antal köande till särskida boenden osv så kommer besked om detta att lämnas vid nästa Kommunfullmäktige (som svar på en direkt fråga dit) och vidare vid nästa nämndmöte i Äldre & Omsorgsnämnden den 31 oktober. Vad gäller utbyggnaden av framtida byggande av särskilda boenden så finns det planerat och framgår av kommunens antagna Plan för BostadsByggande (PBB). Där pågår löpande samtal med bl a externa verksamhetsidkare om ett samarbete i dessa utbyggnadsplaner.

Förhoppningsvis kommer ett beslut om framtiden för f d KPR att kunna ges senast i början av 2020. Fram till dess kommer rådet att inkallas för informationsmöten om behov anses uppstå. Jag vill avslutningsvis poängtera att min ambition som ordförande för rådet är att vi skall få till ett nytt forum där kommunens samtliga seniorer, oavsett föreningstillhörighet eller inte, kan få medinflytande och lika möjlighet till deltagande i den demokratiska processen.

happyhomes_2019
centrum_helsida2020

Vi säger nej till P-avgifterna!

Insändare Att den moderatledda kommunledningen ska införa parkeringsavgifter på kommunens pendlarparkeringar, från och med den första februari, har nog inte undgått någon kommuninvånare. Vi i oppositionen säger enhälligt nej! Vi anser att det är fel av den moderatledda kommunledningen att med stöd av SD införa avgifter för de kommuninvånare som väljer att åka kollektivt med tåg till jobbet.

Hemtjänsten: Stora fördelar med kommunen som utförare

Insändare Under vintern/våren 2020 blir kommunens hemtjänst för äldre aktuell på ett särskilt sätt. Frågan om vem som ska utföra hemtjänsten hos äldre kommer att diskuteras. Kommunen vill från från 1:a april slippa ifrån ansvaret att med egen personal utföra beviljad service och omvårdnad. Utförare av hemtjänsten ska i stället, är avsikten, privata aktiebolag vara.

defacto_helsida

Miljöpolitiken angår oss alla, Olov Holst!

Insändare Vi oppositionspartier är positiva till att kommunen nu tar Agenda 2030 och därmed FN:s 17 globala miljömål på allvar . Vi är däremot missnöjda med att den moderatledda kommunledningen utesluter oss från kommunens strategiska miljöarbete.

sigtunavatten_standard

Socialdemokraternas höga svansföring i frågan om närakuten på Löwenströmska ekar tomt

Insändare Vi är lika missnöjda som de röda partierna gällande att Löwenströmska blir utan närakut – men konstaterar också att de saknar en lösning i frågan. De tillför varken mer pengar eller röstar för ett annat alternativ.

colorama_jul

Stabil ekonomi före populistiska utspel

Insändare I opposition kan man kosta på sig att vara både populistisk och ansvarslös. Precis som oppositionsrådet är nu. Tyvärr hade hon och socialdemokraterna samma beteende när de styrde vilket resulterade i de djupa ekonomiska bekymmer vi nu steg för steg rättar till. Den nu aktuella kompletteringsbudgeten är ett resultat av detta arbete.

Satsar extra miljoner där det behövs

Insändare Kommunen får cirka 24 miljoner tack vare det nya kommunala utjämningssystemet som den Socialdemokratiska regeringen infört. Om vi Socialdemokrater styrde i Sigtuna kommun skulle vi investera dessa extra miljoner i att öka personaltätheten på kommunens skolor, äldreboendena och aktiviteter för våra ungdomar.

teatergrillen_helsida

De blågröna sviker väljarna

Insändare Det har länge varit känt att alliansen i Region Stockholm beslutat att stänga Närakuten på Löwet och flytta den till Sollentuna sjukhus.

uppdaterad Moderaterna lade ner landsbygdsrådet

Insändare I måndags när klubban gick i bordet på kommunstyrelsen gick Landsbygdsrådet i graven och samtliga ledamöter inklusive ordföranden Gill Brodin, Centerpartiet, entledigades från sina poster. Inte ett enda möte har hållits under 2019.

Vilken värld lever Olof Holst och moderaterna i?

Insändare I märsta.nu framgår att Olof Holst lyckats få med sitt parti att t o m i det nationella moderata partiprogrammet ta med att Arlanda behöver upprustade rullbanor. Med hänsyn till tidigare utspel från Holst m fl får man förutsätta att det fortfarande gäller en fjärde, eventuellt också en femte rullbana.

Oseriöst av Socialdemokraterna

Insändare Landsbygdsrådet har inte haft några möten under 2019. Skälet är att samtliga våra forum för medborgardialog är under översyn i syfte att förändras och förbättras. Att detta arbete har tagit för lång tid kan jag till viss del hålla med om och jag hade förstått om oppositionens kritik riktat in sig på just detta. Nu väljer man dock en annan vinkling.

Bemöter kritik om Landsbygdsrådet

Insändare Det är mycket märklig kritik som framförs av oppositionsrådet Marie Axelsson. Hon sluggar vilt och kommer med påståenden och insinuationer som antingen vittnar om en djup okunskap eller enbart en vilja att försöka plocka billiga politiska poänger. Båda är lika illa och oseriösa.

nrh
teatergrillen_outsider
connys