moderaterna_riksdag
Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Vad händer med Kommunala pensionärsrådet?

Sverker Jonsson, Sveriges Pensionärsorganisation Sigtuna stad, undrar vad som händer med Kommunala pensionärsrådet.

Det finns många områden t.ex. behovet av boende för äldre eller behovet av träffpunkter, som kommunen och pensionärsorganisationerna behöver samverka i. Tidigare tog vi upp sådana frågor i kommunala pensionärsrådet (KPR). Sedan något år kallar inte kommunen till möten i pensionärsrådet. Skälet till det är att kommunen vill skapa ett nytt forum för samverkan. Hittills har vi inte sett något förslag.

När KPR inte sammanträder minskar också aktiviteten i förtroenderåden ute på varje äldreboende. De flesta frågor kan inte vänta. För att framföra pensionärsorganisationernas synpunkter är vi nu hänvisade till skrivelser till kommunledningen, frågor i kommunfullmäktige och insändare i pressen. Det är en process som tar tid.

I KPR har vi kunnat ställa frågor om tillståndet i äldreomsorgen t.ex. hur många färdigutredda personer som står i kö för plats i särskilt boende. Var vårdas de i väntan på ordinarie plats? På korttidsboende? På boende i annan kommun? I hemmet med hemtjänst? En annan viktig fråga är var nästa särskilda boende för äldre (efter Stadsängarna) ska byggas. När kommer kommunens förslag till en ny organisation för samverkan med pensionärsorganisationerna?

  • Sverker Jonsson
    Sveriges Pensionärsorganisation, Seniorerna, Sigtuna stad

Svar från Karsten Bjärbo (KD), ordförande i Äldre- och omsorgsnämnden:
Det Kommunal Pensionärsrådet, KPR, pausades tills vidare i ett kommunstyrelsebeslut 2019-02-18, Dnr KS/2019:41. Orsaken var att det framkommit kritik både intern från medlemmar i rådet men också från kommunens förvaltningar om att rådet kommit att bli ineffektiv och selekterande odemokratiskt då endast medlemmar av olika ideella organisationer nominerades till rådet. Beslutet i Kommunstyrelsen var att ge Kommundirektören i uppdrag att göra en översyn av rådet och komma med förslag till en fortsatt utformning av detsamma.

Samma procedur beslutades därtill för de övriga råden, Landsbygdsrådet och Tillgänglighetsrådet. Detta arbete har tyvärr dragit ut på tiden men pågår alltjämnt hos kommunledningskontoret. I avvaktan på detta har jag som vald ordförande för KPR, ändock kallat samman det valda KPR vid två tillfällen för att samråda om framtida lösningar och medlemmarnas önskemål och synpunkter om framtida modell. Det stämmer alltså inte att rådet inte fått se något förslag. Det stämmer heller inte att rådet inte mötts vilket, som jag skriver ovan, skett vid två tillfällen hittills under 2019.

Vad gäller de specifika frågorna om antal köande till särskida boenden osv så kommer besked om detta att lämnas vid nästa Kommunfullmäktige (som svar på en direkt fråga dit) och vidare vid nästa nämndmöte i Äldre & Omsorgsnämnden den 31 oktober. Vad gäller utbyggnaden av framtida byggande av särskilda boenden så finns det planerat och framgår av kommunens antagna Plan för BostadsByggande (PBB). Där pågår löpande samtal med bl a externa verksamhetsidkare om ett samarbete i dessa utbyggnadsplaner.

Förhoppningsvis kommer ett beslut om framtiden för f d KPR att kunna ges senast i början av 2020. Fram till dess kommer rådet att inkallas för informationsmöten om behov anses uppstå. Jag vill avslutningsvis poängtera att min ambition som ordförande för rådet är att vi skall få till ett nytt forum där kommunens samtliga seniorer, oavsett föreningstillhörighet eller inte, kan få medinflytande och lika möjlighet till deltagande i den demokratiska processen.

connys_helsida

repliken: Vaccinet är vägen ur pandemin

Insändare Pandemin och de restriktioner den medfört har begränsat friheten för oss alla. Ett nödvändigt ont för att skydda liv och hälsa, ett ansvar vi gemensamt tagit för att ta hand om varandra.

dack-helsida
coronapandemin

Oroväckande att Liberalerna vill införa vaccinpass

Insändare Det är högst oroväckande att somliga politiker i detta land både på riks- och regionnivå talar för att införa vaccinationspass.

slutreplig Miljöpartiet vill se ärliga politiker

Insändare Miljöpartiet har uppmärksammat kommunledningen, men främst invånarna i Märsta, på en anmälan om avverkning. Mats Weibull (M) kallar det ”medieutspel”. Vi kallar det öppenhet och ärlighet mot kommuninvånare. Kommunledningen har samma underlag som vi, men väljer att inte agera och skyller på en liten skalbagge.

happyhomes_sommar2020
julmarknad_helsida

Lägenhetshotellet får bakläxa

Insändare Under förra året framkom att den nybyggda, stora fastigheten vid Ekillaskolan inte innehöll permanentbostäder som utlovat inför byggstart. Istället hyrde man ut lägenheterna till i huvudsak företag, på kort eller lång tid samt dessutom utan tillstånd eller korrekt brandskydd för hotellverksamhet.

centrum_helsida2020

Askerson (M) mörkade JO-anmälan för nämnden

Insändare Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson, Moderaterna, väljer att återigen runda kommunens demokratiska beslutsprocesser. På senaste nämndmötet kritiserades han för att på eget bevåg ha fattat beslut istället för att följa kommunens regler och låta samtliga valda i nämnden få en chans att tycka till.

defacto_helsida
jul2021

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

Insändare I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

slutreplik: ombildningen i sigtuna

Moderaternas politik splittrar kommunen

Insändare Den moderata trion Holst, Langby och Holmgren tar verkligen till brösttoner när de besvarar min artikel om SigtunaHems utförsäljning av 58 lägenheter i Sigtuna Stad. De har fel på varje punkt. Moderaternas bostadspolitik splittrar kommunen medan vår bostadspolitik enar den.

2020_helsida

Hyresrätten är hotad

Insändare Vi i Hyresgästföreningen tycker att det är märkligt att bostadsfrågan är så lite med i debatten. Att ha en bostad är ju oerhört viktigt för att få ett bra liv, och det är också en mänsklig rättighet.

replik: Ombildning i Sigtuna

Ska du eller Socialdemokraterna bestämma över ditt boende?

Insändare Sigtunas invånare äger bostadsbolaget SigtunaHem som förvaltar cirka 5000 hyresrätter runtom i kommunen. SigtunaHem skall självklart drivas på ett professionellt sätt och med affärsmässiga mål.

mp_host_helsida

Stoppa moderaternas utförsäljning av hyresrätterna

Insändare Mitt under en brinnande bostadskris börjar borgarna nu att sälja ut allmännyttans lägenheter i Sigtuna stad. Dumdristigt och kortsiktigt men helt i linje med deras syn på att hyresrätter är något dåligt som bara bidrar till problem i kommunen.

valsta-jul_helsida

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

ridskola_2020_outsider
valsta_jul_outsider
nrh
swedol_outsider
connys
dack-outsider
mp-outsider
julmarknad_outsider
jul_outsider
sigtuna_vatten_outsider