budget_panorama
Foto: Jamshid Jamshidi

Om kommunrevision och representativ demokrati

Förre fullmäktigeledamoten och socialdemokratiske veteranen William Pettersson ger sin syn på David Lundqvists agerande.

centrum_artikel

Lars-Erik Kalles inlägg:
Lars-Erik Kalles (LEK) hävdar i sitt inlägg att David Lundqvists (DL) agerande på nätet skapar bristande förtroende för honom i hans uppdrag som förtroendevald kommunrevisor och att det även drabbar kommunrevisionen som funktion. Lars-Erik Kalles (LEK) konstaterar att en kommunrevisor bör vara opartisk och neutral och alltså inte agera partipolitiskt i sin roll som kommunrevisor.

Kommunallag och SKL:s riktlinjer
Utifrån kommunallagen (KL), ett stort antal utredningar, riktlinjer för god revisionssed (enligt Sveriges kommuner och Landsting (SKL))samt tradition och erfarenhet hos många kommunrevisorer (varav LEK är en av de erfarnare) samt den långa diskussionen om demokratins villkor, och särskilt då den representativa demokratins villkor och problem kan man helt instämma i denna del av LEK:s synpunkter.

Att avfärda dem med personargument är både okunnigt och enfaldigt och innebär ett försök att dölja ett för demokratin mycket allvarligt problem, nämligen (med aktuell anknytning) TRUMPIFIERINGEN av den politiska debatten.

I Kommunallagen framhålls revisorns oberoende, självständighet , saklighet och objektivitet. Revisorerna skall vara partipolitiskt neutrala i sitt uppdrag och inte granska och pröva utifrån partipolitiska grunder eller driva partipolitiska processer. Detta är viktigt för att medborgarna skall ha förtroende för revisionen. Till de formella reglerna hör även att beakta allas likhet inför lagen.

För att medborgarna skall känna att revisionen är trovärdig och har legitimitet är det viktigt att kommunrevisorerna uppfyller dessa krav.

Kommunrevisorns uppdrag:
Revisorernas uppdrag är att granska den kommunala verksamheten och pröva om de förtroendevalda genomfört sitt uppdrag, dvs hur tilldelade resurser använts, att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Uppgiften är även att bedöma om fullmäktiges beslut efterlevs och om verksamheten uppnår de politiskt satta målen.

Kommunrevisorns roll i den kommunala organisationen:
Kommunrevisorer tillsätts av kommunfullmäktige (KF) dvs av det enda organ som medborgarna väljer i en kommun. Revisorerna fullgör sitt uppdrag självständigt, samarbetar i det löpande arbetet och strävar efter att ta gemensam ställning. Det enda organ i kommunen som revisorerna ej granskar är kommunfullmäktige.

Kommunrevisorerna skall alltså ge kommunfullmäktige och medborgarna underlag för bedömning av och utkrävande av ansvar för verksamhetens skötsel. Alla är eniga om att detta ställer krav på oberoende, självständighet och objektivitet (opartiskhet och saklighet).

SKL har i flera skrifter redovisat hur detta bör gå till rent praktiskt.

Kommunrevisorerna som en del av den representativa demokratin:
Den kommunala demokratin, som är en representativ demokrati har alltså som ett inbyggt kontrollsystem kommunala revisorer, som tillsammans med professionella yrkesrevisorer granskar hur kommunens sköts både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, som granskar måluppfyllelse och som bevakar att korruption mm ej äger rum. Att kontrollsystem finns och fungerar och att organisationen möjliggör kontroll och att öppenhet och genomskinlighet finns i kommunens alla beslut skall bevakas av kommunrevisorerna. Kommunrevisorerna utses av KF på förslag av partierna i kommunen.

Kommunrevisorerna är medborgarnas ögon i den kommunala verksamheten. Det är viktigt att verksamheten granskas oberoende, opartiskt , sakligt utan påverkan av ovidkommande hänsyn.

Kan David Lundqvist sitta kvar som kommunrevisor?
Om LEK har rätt att DL ej är oberoende, opartisk eller saklig samt påverkas av partipolitiska skäl och driver en partipolitisk process bör DL bytas ut. Jag är benägen att hålla med. Medborgarna i Sigtuna kommun drabbas och den representativa demokratin skadas om så inte sker.

Nu är det Kommunfullmäktige och Socialdemokraterna som äger frågan. Vad kommer de att göra?

  • William Petersson (S), tidigare fullmäktigeledamot

Svar från David Lundqvist
Det är bra att det blir debatt och att jag granskas hårt. Det är saken värd.
Jag har skrivit ”Sugen på makten. En skrift om Olov Holst” som privatperson.
Jag hävdar att jag har erfarenhet, omdöme och intellektuell kapacitet att sköta mitt uppdrag som kommunrevisor korrekt.

Och jag säger som jag sagt tidigare: uppdraget som jag har som kommunrevisor 2014->april 2019 står i varje ögonblick till mitt partis och till kommunfullmäktiges förfogande. Vill man avsätta mig, så accepterar jag i så fall en sådan utgång utan protest. Jag har ju – liksom alla andra förtroendevalda – mitt uppdrag bara till låns.
Jag inbjuder William Petersson (liksom jag tidigare inbjudit Lars-Erik Kalles) att skriva brev till Socialdemokraterna i Sigtuna och till Sigtuna kommunfullmäktige och föreslå att jag fråntas uppdraget som kommunrevisor.

Om ni gör det, så ser jag fram emot den debatt och den beredning/hantering ett sådant ärende skulle generera. Om inte annat kommer det att leda till att ”Sugen på makten. En skrift om Olov Holst” blir läst.

2020_helsida
connys_helsida

Bygg för skolbarnens bästa

Insändare En ny skolidrottshall ska byggas på nya Centralskolan i Märsta. Beslutet klubbades igenom vid kommunstyrelsens senaste sammanträde. Idrottshallen som nu ska byggas och finansieras med kommuninvånarnas skattemedel blir på tok för liten för de 560 eleverna som ska få sin idrottsundervisning där. Detta måste upp till debatt och vanligt sunt förnuft måste råda i frågan.

happyhomes_sommar2020

Språk öppnar dörrar

Insändare Att tala och skriva svenska så att man blir förstådd är en förutsättning för att ta del av grundläggande rättigheter och skyldigheter.

Historisk satsning på sjukvården och äldreomsorgen

Insändare Nu stärker den socialdemokratiska regeringen sjukvården och äldreomsorgen i hela Sverige. I höstbudgeten föreslås den största nationella satsningen på äldreomsorgen någonsin. Detta höjer det generella statsbidraget med tio miljarder och regionerna får fyra miljarder för att hantera uppskjuten vård.

landsbygdsdag

Med S vid rodret hade inte närakuten räddats

Insändare År 1996 berövades Löwenströmska sjukhuset på sin akutmottagning. Invånarna i Upplands Väsby, Märsta och i andra närliggande stadsdelar fick vid akut sjukdom söka sig till Danderyds sjukhus eller Karolinska sjukhuset i Solna.

Det moderatledda styret i Region Stockholm fortsätter att svika väljarna

Insändare Först lovade det moderatledda styret i regionen att behålla närakuten på Löwenströmska. Sedan när beslutet om att lägga ned den togs lovade man istället en husläkarjour som kompensation. Nu har man återigen svikit väljarna då man inte ens kan leverera på löftet om husläkarjouren.

boisigtuna
UG granskar S

Apropå – Uppdrag Granskning

Insändare Jag är stolt över att som socialdemokrat ha fått vara med som ledamot i Kom-munfullmäktige och periodvis i Bygg- och trafiknämnden under den tid som Anders Johansson var Kommunalråd.

defacto_helsida

Seniorernas hus hade behövts

Insändare Pensionärsorganisationerna i Sigtuna kommun har i mer än tio års tid fört resonemang med kommunen om ett Seniorernas hus med möjligheter till Trygghetsboende och träffpunkt med möteslokaler.

Vår kommun behöver en hemtjänst i egen regi

Insändare Vänsterpartiet är kritiska till att den styrande högermajoriteten i kommunen har valt att privatisera hemtjänsten. I en tid när det är viktigt att vi har en god insyn och kontroll över vad som händer i välfärden blir det extra skadligt med en kommersiell aktör som mellanhand mellan verksamheten och förtroendevalda politiker.

meko_helsida

Hur politikerna och pensionärerna kan tala med varandra

Insändare Tidigare inhämtade politikerna pensionärernas åsikter, dels inom sina partiorganisationer, dels träffades företrädare för politikerna och företrädare för pensionärsorganisationerna i Kommunala pensionärsrådet (KPR).

skanela_event_helsida
personal_sandstrom_helsida

Socialdemokraterna låter ideologi gå före fakta

Insändare ”Socialdemokraterna yrkar avslag på ärendet av principiella skäl då vi anser att denna verksamhet ska skötas i kommunens regi.” Så börjar den reservation som inlämnades av socialdemokraterna i äldre- och omsorgsnämnden när inriktningsbeslut inför lagen om upphandling i hemtjänsten fattades.

centrum_helsida2020

Repliken: ”Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet”

Insändare Josefin Brodd (M) och Olov Holst (M) skriver i märsta.nu att välfärdstjänster i Sigtuna kommun ska vara bland de bästa i landet. Deras argumentation är motsägelsefull då de under 2019 har sett till att 48 årsarbetare försvunnit genom nedskärningar inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

Hemtjänsten har blivit sämre

Insändare Från att ha arbetat och haft Sigtuna Kommun som arbetsgivare inom äldreomsorgen till att idag ha upplevt två privata aktörer är en markant försämring i allt man kan tänka sig.

speedy_vinter_helsida

Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet

Insändare Invånarna i Sigtuna kommun ska få maximal nytta för sina skattepengar och känna att leveransen av välfärdstjänster är bland de bästa i landet. Så har det långt ifrån varit och vi är inte heller där än. Nu har arbetet med att komma dit dessutom försvårats av den pågående Coronapandemin som sätter stor press på hela välfärdssektorn.

kkdk_helsida
kkdk_outsider
laddplats_out
speedy_vinter2020_outsider
centrum_sommar_out
corner_outsider
ridskola_2020_outsider
skanela_event_outsider
personal_outsider
sigtuna_vatten_outsider
nrh
outsider
budget_outsider
swedol_outsider
meko_outsider