defacto_pan2020
Parkerin på SätunavägenFoto: Insändarbild

Boendeparkering – en viktig fråga för S!

I Sigtuna kommun växer ett antal nya bostadsområden fram. Vid planeringen diskuteras behovet av parkeringar och ett parkeringstal beslutas.

centrum_artikel

I kommunen finns ingen generell parkeringsnorm utan man sätter ett parkeringstal för varje nytt område som byggs. För t ex Sigtuna Stadsängar beslutades parkeringstalet 0,8 för flerbostadshus som innebär ett lägsta antal om 0,8 parkeringsplatser per lägenhet. Detta anser vi socialdemokrater är ett lågt tal. I två ärenden i Bygg- och trafiknämnden den 19 maj valde den styrande majoriteten dessutom att frångå detta genom att ge bygglov för totalt 212 lägenheter i Sigtuna Stadsängar utan att parkeringslösningen var presenterad i beslutsunderlaget! Totalt rör det sig om 171 parkeringsplatser som ej redovisades.

Vid utveckling av nya områden är det viktigt att tänka långsiktigt. Även om bilarna blir mer miljövänliga så kommer de att finnas kvar. Har man byggt för få platser är det svårt att rätta till i efterhand och det skapar också andra problem som t ex onödig trafik som letar platser. Vi anser att nya områden ska ha ett parkeringstal anpassat till områdets förutsättningar och att en blandning av olika typer av parkeringsmöjligheter är det bästa. Det är viktigt att beslutat parkeringstal följs och att man tillgodoser behovet av parkeringsplatser för rörelsehindrade och besökare.

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun

  • Marie Axelsson, Oppositionsråd
  • Marianne Åslin, 2:e vice ordf. Bygg- och trafiknämnden

Svar från Mats Weibull (M) ordförande i Bygg och trafiknämnden.

Boendeparkering är viktigt inte bara för socialdemokraterna utan framförallt för de boende!
Vi delar uppfattningen att parkeringsnorm ska sättas utifrån nybyggnadsområdets förutsättningar som exempelvis tillgång till kollektivtrafik.

Beträffande parkeringsnormen för Sigtuna Stadsängar beslutades den av en helt enig bygg- och trafiknämnd, dvs. med socialdemokraternas godkännande. Problemet i området har främst berott på att p-platserna inte anlagts i takt med inflyttning.
Det är riktigt att parkeringstalen inte fanns med i skrift i beslutsunderlaget den 19 maj, men de redovisades muntligen på sammanträdet och avviker ytterst marginellt från normen.

Jag har aldrig tidigare uppfattat några avvikande åsikter angående parkeringsnormer hos nämndens socialdemokratiska ledamöter. Jag upplever att vi i stort sett har samma syn på parkeringsbehovet och ser fram emot att vi också fortsatt ska kunna samarbeta i dessa frågor.

corner_helsida

Bygg för skolbarnens bästa

Insändare En ny skolidrottshall ska byggas på nya Centralskolan i Märsta. Beslutet klubbades igenom vid kommunstyrelsens senaste sammanträde. Idrottshallen som nu ska byggas och finansieras med kommuninvånarnas skattemedel blir på tok för liten för de 560 eleverna som ska få sin idrottsundervisning där. Detta måste upp till debatt och vanligt sunt förnuft måste råda i frågan.

landsbygdsdag

Språk öppnar dörrar

Insändare Att tala och skriva svenska så att man blir förstådd är en förutsättning för att ta del av grundläggande rättigheter och skyldigheter.

2020_helsida

Historisk satsning på sjukvården och äldreomsorgen

Insändare Nu stärker den socialdemokratiska regeringen sjukvården och äldreomsorgen i hela Sverige. I höstbudgeten föreslås den största nationella satsningen på äldreomsorgen någonsin. Detta höjer det generella statsbidraget med tio miljarder och regionerna får fyra miljarder för att hantera uppskjuten vård.

Med S vid rodret hade inte närakuten räddats

Insändare År 1996 berövades Löwenströmska sjukhuset på sin akutmottagning. Invånarna i Upplands Väsby, Märsta och i andra närliggande stadsdelar fick vid akut sjukdom söka sig till Danderyds sjukhus eller Karolinska sjukhuset i Solna.

skanela_event_helsida

Det moderatledda styret i Region Stockholm fortsätter att svika väljarna

Insändare Först lovade det moderatledda styret i regionen att behålla närakuten på Löwenströmska. Sedan när beslutet om att lägga ned den togs lovade man istället en husläkarjour som kompensation. Nu har man återigen svikit väljarna då man inte ens kan leverera på löftet om husläkarjouren.

UG granskar S

Apropå – Uppdrag Granskning

Insändare Jag är stolt över att som socialdemokrat ha fått vara med som ledamot i Kom-munfullmäktige och periodvis i Bygg- och trafiknämnden under den tid som Anders Johansson var Kommunalråd.

personal_sandstrom_helsida

Seniorernas hus hade behövts

Insändare Pensionärsorganisationerna i Sigtuna kommun har i mer än tio års tid fört resonemang med kommunen om ett Seniorernas hus med möjligheter till Trygghetsboende och träffpunkt med möteslokaler.

defacto_helsida

Vår kommun behöver en hemtjänst i egen regi

Insändare Vänsterpartiet är kritiska till att den styrande högermajoriteten i kommunen har valt att privatisera hemtjänsten. I en tid när det är viktigt att vi har en god insyn och kontroll över vad som händer i välfärden blir det extra skadligt med en kommersiell aktör som mellanhand mellan verksamheten och förtroendevalda politiker.

connys_helsida

Hur politikerna och pensionärerna kan tala med varandra

Insändare Tidigare inhämtade politikerna pensionärernas åsikter, dels inom sina partiorganisationer, dels träffades företrädare för politikerna och företrädare för pensionärsorganisationerna i Kommunala pensionärsrådet (KPR).

meko_helsida
helsida

Socialdemokraterna låter ideologi gå före fakta

Insändare ”Socialdemokraterna yrkar avslag på ärendet av principiella skäl då vi anser att denna verksamhet ska skötas i kommunens regi.” Så börjar den reservation som inlämnades av socialdemokraterna i äldre- och omsorgsnämnden när inriktningsbeslut inför lagen om upphandling i hemtjänsten fattades.

Repliken: ”Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet”

Insändare Josefin Brodd (M) och Olov Holst (M) skriver i märsta.nu att välfärdstjänster i Sigtuna kommun ska vara bland de bästa i landet. Deras argumentation är motsägelsefull då de under 2019 har sett till att 48 årsarbetare försvunnit genom nedskärningar inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

boisigtuna

Hemtjänsten har blivit sämre

Insändare Från att ha arbetat och haft Sigtuna Kommun som arbetsgivare inom äldreomsorgen till att idag ha upplevt två privata aktörer är en markant försämring i allt man kan tänka sig.

Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet

Insändare Invånarna i Sigtuna kommun ska få maximal nytta för sina skattepengar och känna att leveransen av välfärdstjänster är bland de bästa i landet. Så har det långt ifrån varit och vi är inte heller där än. Nu har arbetet med att komma dit dessutom försvårats av den pågående Coronapandemin som sätter stor press på hela välfärdssektorn.

happyhomes_sommar2020

Påtvingad privat hemtjänst fungerar dåligt

Insändare Den 1:a april tilldelades kommunens hemtjänstbrukare en privat utförare som de varken kunnat välja själva eller kan välja bort mot ett annat alternativ. I ett helt år måste våra äldre som har behov av hemtjänst anlita detta företag och inte förrän det första året gått så har de möjlighet att välja det andra företaget om de vill. Sedan är alternativen slut i den påtvingade privata hemtjänsten.

fixa_laddplats_helsida
budget_outsider
personal_outsider
skanela_event_outsider
corner_outsider
outsider
speedy_vinter2020_outsider
ridskola_2020_outsider
laddplats_out
swedol_outsider
meko_outsider
sigtuna_vatten_outsider
centrum_sommar_out
nrh