mote_sommar
Parkerin på SätunavägenFoto: Insändarbild

Boendeparkering – en viktig fråga för S!

I Sigtuna kommun växer ett antal nya bostadsområden fram. Vid planeringen diskuteras behovet av parkeringar och ett parkeringstal beslutas.

centrum_artikel

I kommunen finns ingen generell parkeringsnorm utan man sätter ett parkeringstal för varje nytt område som byggs. För t ex Sigtuna Stadsängar beslutades parkeringstalet 0,8 för flerbostadshus som innebär ett lägsta antal om 0,8 parkeringsplatser per lägenhet. Detta anser vi socialdemokrater är ett lågt tal. I två ärenden i Bygg- och trafiknämnden den 19 maj valde den styrande majoriteten dessutom att frångå detta genom att ge bygglov för totalt 212 lägenheter i Sigtuna Stadsängar utan att parkeringslösningen var presenterad i beslutsunderlaget! Totalt rör det sig om 171 parkeringsplatser som ej redovisades.

Vid utveckling av nya områden är det viktigt att tänka långsiktigt. Även om bilarna blir mer miljövänliga så kommer de att finnas kvar. Har man byggt för få platser är det svårt att rätta till i efterhand och det skapar också andra problem som t ex onödig trafik som letar platser. Vi anser att nya områden ska ha ett parkeringstal anpassat till områdets förutsättningar och att en blandning av olika typer av parkeringsmöjligheter är det bästa. Det är viktigt att beslutat parkeringstal följs och att man tillgodoser behovet av parkeringsplatser för rörelsehindrade och besökare.

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun

  • Marie Axelsson, Oppositionsråd
  • Marianne Åslin, 2:e vice ordf. Bygg- och trafiknämnden

Svar från Mats Weibull (M) ordförande i Bygg och trafiknämnden.

Boendeparkering är viktigt inte bara för socialdemokraterna utan framförallt för de boende!
Vi delar uppfattningen att parkeringsnorm ska sättas utifrån nybyggnadsområdets förutsättningar som exempelvis tillgång till kollektivtrafik.

Beträffande parkeringsnormen för Sigtuna Stadsängar beslutades den av en helt enig bygg- och trafiknämnd, dvs. med socialdemokraternas godkännande. Problemet i området har främst berott på att p-platserna inte anlagts i takt med inflyttning.
Det är riktigt att parkeringstalen inte fanns med i skrift i beslutsunderlaget den 19 maj, men de redovisades muntligen på sammanträdet och avviker ytterst marginellt från normen.

Jag har aldrig tidigare uppfattat några avvikande åsikter angående parkeringsnormer hos nämndens socialdemokratiska ledamöter. Jag upplever att vi i stort sett har samma syn på parkeringsbehovet och ser fram emot att vi också fortsatt ska kunna samarbeta i dessa frågor.

Socialdemokraterna låter ideologi gå före fakta

Insändare ”Socialdemokraterna yrkar avslag på ärendet av principiella skäl då vi anser att denna verksamhet ska skötas i kommunens regi.” Så börjar den reservation som inlämnades av socialdemokraterna i äldre- och omsorgsnämnden när inriktningsbeslut inför lagen om upphandling i hemtjänsten fattades.

sommar_sigtuna2020

Repliken: ”Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet”

Insändare Josefin Brodd (M) och Olov Holst (M) skriver i märsta.nu att välfärdstjänster i Sigtuna kommun ska vara bland de bästa i landet. Deras argumentation är motsägelsefull då de under 2019 har sett till att 48 årsarbetare försvunnit genom nedskärningar inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

Hemtjänsten har blivit sämre

Insändare Från att ha arbetat och haft Sigtuna Kommun som arbetsgivare inom äldreomsorgen till att idag ha upplevt två privata aktörer är en markant försämring i allt man kan tänka sig.

marina_helsida

Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet

Insändare Invånarna i Sigtuna kommun ska få maximal nytta för sina skattepengar och känna att leveransen av välfärdstjänster är bland de bästa i landet. Så har det långt ifrån varit och vi är inte heller där än. Nu har arbetet med att komma dit dessutom försvårats av den pågående Coronapandemin som sätter stor press på hela välfärdssektorn.

centrum_helsida2020

Påtvingad privat hemtjänst fungerar dåligt

Insändare Den 1:a april tilldelades kommunens hemtjänstbrukare en privat utförare som de varken kunnat välja själva eller kan välja bort mot ett annat alternativ. I ett helt år måste våra äldre som har behov av hemtjänst anlita detta företag och inte förrän det första året gått så har de möjlighet att välja det andra företaget om de vill. Sedan är alternativen slut i den påtvingade privata hemtjänsten.

Visa civilkurage i sommar!

Insändare Sommaren har kommit och livet känns enklare för många. Måsten och vardagsstress läggs på hyllan. Men för en del innebär sommaren en tid med ökad risk att utsättas för våld. Det är därför extra viktigt att vi reagerar och vågar se våra medmänniskor.

brobygget_helsida_valsta
speedy_helsida
studeravidare_helsida
coronakrisen

Upp till bevis, Marie Axelsson

Insändare Den pågående krisen orsakad av Corona sätter stor press på såväl enskilda individer som företag och samhällsfunktioner. Det är då viktigare än någonsin att försöka hålla ihop och hjälpas åt.

connys_helsida
landsbygd_sigtuna_helsida
brobygget_midgard_helsida
happyhomes_sommar2020
2020_helsida
defacto_helsida
landsbygd_sigtuna_outsider
marina_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
nrh
brobygget_outsider_valsta
speedy_outsider
centrum_sommar_out
brobygget_midgard_outsider
studeravidare_outsider
swedol_outsider
sigtuna_vatten_outsider
ridskola_2020_outsider